ΜOC: ™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÂÈÏÔÁ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fi­fiÙËÛ˘

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Επιλ γές ρηματ δ τησης και κε αλαιακής δ μής π υ θα μπ ρ ύσαν να επιτα ύν υν την ε αρμ γή τ υ Σ εδί υ Αναδιάρθρωσης της Τράπε*ας Κύπρ υ Δημ σια Εταιρία Λτδ και, παράλληλα να ενισ ύσ υν περαιτέρω τ Συγκρ τημα θα συ*ητηθ ύν μετα$ύ άλλων, στην επ μενη συνεδρία τ υ Δι ικητικ ύ Συμ υλί υ. Σύμ ωνα με ανακ ίνωση της τράπε*ας, η συνεδρία τ υ ΔΣ θα πραγματ π ιηθεί στις 26 Ι υνί υ 2014.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.