ΠΠÏÏÈÈ·Îο · ¿ ÔÔ¯‹ÌÌ·ÙÙ· ¯ ‹ · · ÛÛÙÙÔÔ˘ ˘ ˜ ‰‰ÚÚ­fi­fiÌÌÔÔ˘ ˘ ˜ ÙÙˢ ˜ § ¢ ˘ ÎΈ ˆ ÛÛ››·˜ · ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Δέκα πρωτ τυπα αυτ κίνητα με συλλέκτες π υ απ ρρ - ύσαν ηλιακή ακτιν λία τρ δ τώντας τ υς κινητήρες με ενέργεια, συμμετεί αν στ ν Αγώνα Ηλιακών + ημάτων π υ δι ργάνωσε τ Ινστιτ ύτ Κύπρ υ σε συνεργασία με τ Δήμ Λευκωσίας στ κέντρ της πρωτεύ υσας.

Τα δέκα ήματα, διαγωνίστηκαν με μ ναδικ καύσιμ τ ν ήλι , πρ σ έρ ντας ένα συναρπαστικ θέαμα σε δεκάδες ντ πι υς και $έν υς π υ παρακ λ ύθησαν τ ν πρωτ π ριακ αγώνα, π υ διε$ή θη στις δ ύς Θεμιστ κλή Δέρ η, Σπύρ υ Κυπριαν ύ και Στασικράτ υς.

Νικήτρια αναδεί θηκε η μάδα Fa­m­a­gusta So­lar Car της Τε νικής Σ λής Αυγ ρ υ με τ ημα Υπερίων 2, ενώ τ ρα εί καλύτερ υ σ εδιασμ ύ κατέκτησε η μάδα Club RA Be­larus απ τη Λεμεσ .

Τιμητικά ρα εία δ θηκαν επίσης στις μάδες Φ ί ς απ την Τε νική Σ λή Αγί υ Λα*άρ υ, Υπερίων 1 της μάδας Fa­m­a­gusta So­lar Car απ την Τε νική Σ λή Αυγ ρ υ, Solevo 3 απ τ Pas­cal English School Λευκωσίας, Philadel­phia Univer­sity of Jor­dan, NUST Univer­sity Pak­istan, Sun-der απ τη Λευκωσία, Odyssey απ τη Λευκωσία και στην μάδα «91» απ τη Λεμεσ . ]λ ι ι συμμετέ ντες ιτητές και μαθητές σ εδίασαν και κατασκεύασαν ι ίδι ι τα ήματα με τα π ία έλα αν μέρ ς στ ν αγώνα. + Αγώνας Ηλιακών + ημάτων π υ έ ει πλέ ν καταστεί θεσμ ς, δι ργανώθηκε για 5η συνε μενη ρ νιά, πρ καλώντας τ ενδια έρ ν τ υ κ ιν ύ και ιδιαίτερα των νέων για την α$ι π ίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις «Πράσινες Μετακινήσεις» στην Κύπρ , ενώ επι ε αίωσε για μια ακ μη ρά τ στ τ υ Ινστιτ ύτ υ Κύπρ υ για πρ ώθηση της έρευνας και της καιν τ μίας με τη ρήση της ηλιακής ενέργειας.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.