OEOEÚ¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÙÔ Ó¤Ô Δoy­ota Aygo

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τ νέ Aygo είναι τ απ τέλεσμα της απ ασιστικ τητας τ υ Akio Toy­oda να κατασκευά*ει καλύτερα αυτ κίνητα π υ είναι διασκεδαστικά να τα δηγείς. Βασί*εται στα πλε νεκτήματα της 1ης γενιάς Aygo με τ ν ελκυστικ σ εδιασμ , την έμ αση στην δηγική απ λαυση και τη συ νή ανανέωση της γκάμας των μ ντέλων με μια πι παι νιδιάρικη διάθεση. + σ εδιασμ ς τ υ νέ υ Aygo ν μάστηκε ‘J-Play­ful’, με ανα ρές στη σύγ ρ νη, Ιαπωνική κ υλτ ύρα των νέων, η π ία ευν εί δυνατές και αρακτηριστικές μ ρ ές και σ ήματα.

Απ τ ν νέ , εικ νικ σ εδιασμ σ ήματ ς «X» μπρ στά μέ ρι τις επιλ γές ε$ατ μίκευσης, λες ι σ εδιαστικές και μη ανικές απ άσεις για τ νέ su­per­mini της Toy­ota έγιναν με την ένν ια της διασκέδασης στ μυαλ . Τ νέ Aygo είναι ε$ πλισμέν με μια νέα έκδ ση τ υ ρα ευμέν υ 3κύλινδρ υ κινητήρα VVT- i της Toy­ota ωρητικ τητας 1 λίτρ υ, απ τ υς ελα ρύτερ υς στην κατηγ ρία, με αυ$ημένη απ δ ση και την αμηλ τερη κατανάλωση καυσίμων και εκπ μπών CO2 στην κατηγ ρία τ υ. Για περισσ τερες πληρ ρίες στ www.toy­ota.com.cy

Τα καταστήματα Beauty Line απ τελ ύν την καλ - καιρινή α ετηρία των διακ πών και των υτιών μας, καθώς μας πρ σ έρ υν τα απαραίτητα ε δια μ ρ ιάς και πρ στασίας για τη ρ ντίδα της επιδερμίδας μας π υ εκτίθεται συ ν τερα στ ν ήλι . Η αγαπημένη αλυσίδα μ ρ ιάς Beauty Line δεν θα μπ ρ ύσε παρά να μας άλει σε ένα καλ καιριν κλίμα με ένα πάρτι, π υ δι ργάνωσε την Τετάρτη 18 Ι υνί υ στ κατάστημά Beauty Line στην δ Λήδρας. Πρ σκεκλημέν ι, ίλ ι, συνεργάτες και πελάτες, απ - λαυσαν σε μια απ λυτα καλ καιρινή διάθεση δρ σιστικά κ κτέιλ, παιγνίδια, δώρα, μ υσική και υσικά…. καλ καιρινή μ ρ ιά! ]λ ι ι παρευρισκ μεν ι εί αν την ευκαιρία να περάσ υν ένα αρ ύμεν καλ καιριν απ γευμα, με τα Beauty Line να απ δεικνύ υν τι μπ ρ ύν να μας κάν υν να αισθαν μαστε μ ρ α παντ ύ!

Τ 2014 απ τελεί ρ σημ στην μακρά ιστ ρία της Louis Ho­tels, καθώς για επτά δεκαετίες έ ει συνδεθεί άρρηκτα με την παρ ή υψηλών υπηρεσιών ιλ $ενίας, κάν ντας τα πρώτα της ήματα στην Κύπρ και στη συνέ εια, στα ελληνικά νησιά.

Με αυτή την ευκαιρία, η Louis Ho­tels καλεί λ υς να γι ρτάσ υν μα*ί της αυτή την $ε ωριστή ρ νιά και να κερδίσ υν έτσι 70 διακ πές για 2 άτ μα με πακέτ π υ περιλαμ άνει All in­clu­sive παρ ές, να δ κιμάσ υν 70 απ τις πι δημ ιλείς συνταγές μας και να ανε άσ υν στη σελίδα της στ Face­book την πι μ ρ η εμπειρία διαμ νής τ υς στα $εν - δ εία της, πρ κειμέν υ να απ τελέσει μέρ ς της συλλ γής με τις 70 πι συναρπαστικές ιστ ρίες των $εν δ είων της Louis!

Τ μ ν π υ έ ετε να κάνετε είναι ένα «LIKE στη σελίδα της Louis Ho­tels στ Face­book στη διεύθυνση www.face­book/louisho­tels και να μπείτε έτσι σε κλήρωση για μια $ε ωριστή All In­clu­sive διαμ νή σε ένα απ τα $εν δ εία στη Oάκυνθ , Κέρκυρα, Ρ δ ή την Κρήτη ή ακ μα σε ένα απ τα Louis Ho­tels π υ ρίσκ νται στα πι δημ ιλή τ υριστικά θέρετρα της Κύπρ υ. Η κλήρωση θα πραγματ π ιηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 70 ημερών τ υ 2014 π υ θα ανακ ινώνεται ένας τυ ερ ς νικητής κάθε μέρα!

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.