ΔΔÚÚÔÔÔÔÔÔÈÈ‹‹ÛÛÂÂÈȘ   ˜ ÛÛÙÙÔÔ ÓÓÔÔÌÌÔÔÛÛ¯ ¯ ¤‰‰ ¤ ÈÈÔÔ ÁÁÈÈ· · ∂∂∂∂∂∂

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Συνέρ!εται εκ νέ υ την Παρασκευή η Κ ιν & υλευτική Επιτρ πή Εργασίας, π υ ι κ ιν & υλευτικές μάδες θα θέσ υν τις πρ τάσεις τ υς επί τ υ ν μ σ!εδί υ για τ Ελά!ιστ Εγγυημέν Εισ δημα (ΕΕΕ) και η Υπ υργ ς Εργασίας Aέτα Αιμιλιανίδ υ θα δώσει τις δικές της απαντήσεις.

Σύμ ωνα με τ ν Πρ εδρ της Επιτρ πής Ανδρέα Φακ ντή, έ!ει λ κληρωθεί η συ ήτηση τ υ ν μ σ!εδί υ για τ Ελά!ιστ Εγγυημέν Εισ δημα και των καν νισμών τ υ. Δυστυ!ώς μως είπε κ. Φακ ντής, τ Υπ υργεί *ικ ν μικών δεν έ!ει (εκαθαρίσει κατά π σ ν η ανα ρά τι Πρ ϋπ λ γισμ ς πρέπει να είναι δημ σι ν μικά υδέτερ ς α ρά τ σύν λ τ υ Πρ ϋπ λ γισμ ύ ή μ ν τ ν τ μέα της κ ινωνικής πρ ν ιας.

Ανέ ερε τι με &άση τ ν πρ γραμματισμ της Επιτρ πής στις 10 Ι υλί υ τ ν μ σ!έδι και ι καν νισμ ί θα &ρίσκ νται ενώπι ν της *λ μέλειας τ υ Σώματ ς για ψή ιση.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.