¶ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ Î·È ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Μια και π υ είμαστε στην περί δ της ρ - δια υγής/απ υγής, στ ν δικ μας τ μέα υπάρ!ει μια τεράστια «τρύπα» στην π ία τ σ ι τ πικές αρ!ές σ και τo ΤΕΠ δεν έ! υν αγγί(ει, εκείν τ ν τ μέα των εν ικιάσεων ακινήτων, με ιδιαίτερη έμ αση στις εν ικιάσεις για διακ - πές απ επιμέρ υς ιδι κτήτες και ιδιαίτερα τις εν ικιάσεις απ (έν υς (ενώ υπάρ!ει αυ(ητική τάση για παρ μ ιες εν ικιάσεις και απ ντ πι υς).

Είναι δεδ μέν τι απ τις περίπ υ 60.000 πωληθείσες μ νάδες σε (έν υς, ένα μεγάλ π σ στ (έστω 20% = 12.000 μ νάδες) εν ικιά εται απ αυτ ύς σε συμπατριώτες τ υς και άλλ υς. Αυτά τα λεγ μενα “hol­i­day vil­las” δια ημί νται τ σ επί τ π υ (ίδε διά ρα τ πικά γρα εία εν ικιάσεων τ σ στην Πά , ιδιαίτερα, σ και στην Αμμ !ωστ και σε λιγ τερ &αθμ σε άλλες παραλιακές π λεις), σ και διεθνώς στ διαδίκτυ , ενώ υπάρ! υν ε(ειδικευμένα (ένα γρα εία π υ !ειρί νται τέτ ιες εν ικιάσεις. Εάν υπ θέσ υμε λ ιπ ν τι ι 12.000 εν ικια μενες μ νάδες εν ικιά νται πρ ς 100 ευρώ την ημέρα για 90 ημέρες τ ν !ρ ν , τ τε τ συν λικ εισ δημα είναι γύρω στα 108 εκ. ευρώ τ ν !ρ ν . Αυτ ισ ύται με ένα δια υγών ρ εισ δήματ ς μα ί με την άμυνα γύρω στα 22 εκ. ευρώ τ ν !ρ ν .

Εκτ ς μως απ την ρ δια υγή, υπάρ!ει και τ θέμα τ υ άνισ υ ανταγωνισμ ύ μετα(ύ των (εν δ !ων, π υ υπ - κεινται σε !ίλι υς-δύ περι ρισμ ύς σε σ!έση των ελεύθερων πρ ς εν ικίαση τ υριστικών μ νάδων (hol­i­day vil­las) π υ δεν υπ κεινται σε κανένα περι ρισμ . Άν και δεν αναμέν υμε τι λ ι ι εν ικιαστές των 12.000 μ νάδων θα επισκέπτ νταν τα (εν δ !εία, έστω και μ ν ι 6.000 απ αυτ ύς να τα επισκέπτ νταν, τα (εν δ !εία θα εί!αν αυ(ημένα κέρδη/πληρ τητα τα (εν δ !εία.

Είναι α(ι σημείωτ τι πέραν τ υ 30% των τ υριστών διαμένει εκτ ς (εν δ !ειακών μ νάδων, ενώ η πληρ τητα των (εν δ !είων σε σ!έση με τ 2012 (2013) είναι κατά 3% (διανυκτερεύσεις (ένων) μειωμένη. Γίνεται επίσης αντιληπτ τι (έν ι π υ εν ικιά υν τις μ νάδες τ υς σε (έν υς τα π ία εν ίκια δεν εισέρ! νται καν στην Κύπρ , μια και π υ τ μεγαλύτερ π σ στ πληρώνεται στ ε(ωτερικ .

Τ πι εκνευριστικ δε είναι τι ι εν ικιάσεις αυτές απαγ ρεύ νται &άσει τ υ ν μ υ τ υ Κ.*.Τ., μια και π υ ι εν ικιάσεις σε (έν υς για περί δ λιγ τερ απ 30 ημέρες είναι παράν μες (στην Ελλάδα π υ υπάρ!ει παρ μ ια πρ - ν ια, η καταδίκη είναι 30 ημέρες υλάκιση στ ν ιδι κτήτη!!). Βέ&αια η ρ λ γηση των (ένων αυτών επενδυτών (αγ ραστών μ νάδων) θα έ!ει κάπ ι αρνητικ αντίκτυπ στην πρ σέλκυση τ υς για αγ ρά πρ ς εν ικίαση (Buy to Let) και αυτ μ ν απ Βρεταν ύς, δι τι ι υπ λ ιπες εθνικ τητες δεν τα εν ικιά υν, αλλά σίγ υρα αυτ δεν τ καθιστά ρθ , ενώ υπ τις σημερινές συνθήκες υπάρ!ει ψηλή ιδιαίτερη ήτηση (απ πλευράς εν ικιαστών). Μια έπαυλη με πισίνα στην Πά με 3 υπν δωμάτια εν ικιά εται ανά έτ ς (καλ καιρινή περί δ ) γύρω στις 20.000 ευρώ τ ν !ρ ν . Είναι λ ιπ ν λ γικ ή δίκαι (εκτ ς της παραν μίας π υ επικρατεί και αυτ κάτω απ τα μάτια των Αρ!ών) ιδι κτήτης να μην πληρώνει δεκάρα; Στ ν Πρωταρά πρ σ έρθηκε εν ίκι 10.000 μηνιαίως για μια έπαυλη επί αμμώδ υς παραλίας, ενώ για τις υπ λ ιπες μ νάδες τ τρέ! ν εν ίκι κατά τ υς καλ καιριν ύς μήνες, ανάλ γα με τ μέγεθ ς/τ π θεσία έ! υν εν ίκι 150-300 ευρώ την ημέρα.

Η απ αση μως για την ρ λ γηση και η επίτευ(η της είσπρα(ης, είναι δύ δια ρετικά πράγματα. Είναι δεδ μέν τι ιδιαίτερα ι (έν ι δεν επιθυμ ύν να έ! υν «πρ &λήματα» με τις τ πικές αρ!ές και πιστεύ υμε τι ι περισσ τερ ι θα συμμ ρ ωθ ύν στα πι κάτω μέτρα, ενώ !ρειά εται και η συνεργασία των τ πικών αρ!ών και άλλων. Στην περί δ αυτή της ύ εσης π υ διανύ υμε, λες ι !ώρες επιθυμ ύν να καλυτερεύσ υν την εισπρακτική τ υς ρ λ γική δυνατ τητα. Η Βρετανία διε(άγει τώρα έρευνα π ι ι π λίτες της αγ ρασαν κατ ικίες/επενδύσεις στ ε(ωτερικ και τι εισ δήματα έ! υν απ αυτές.

Εις μια πρ σπάθεια λ ιπ ν είσπρα(ης πρ ς ελ ς τ υ Κράτ υς και ως επιπλέ ν πρ σ ν της στήρι(ης των (εν δ - !ων εισηγ ύμαστε πως: - Κατά την ημερ μηνία κατάθεσης τ υ πωλητηρί υ εγγρά υ στ Κτηματ λ γι (έν ς ή ντ πι ς αγ ραστής (έν ς να υπ γρά ει υπεύθυνη δήλωση τι εάν εν ικιά ει την μ νάδα τ υ είλει να τ δηλώνει στ ν τ πικ ρ εισ - δήματ ς. - Κατά την μετα&ί&αση να υπ γρά ει υπεύθυνη δήλωση τι δεν έ!ει εν ικιάσει π τέ την μ νάδα, ή εάν έ!ει να δίδει λεπτ μέρειες (η ψευδής δήλωση στις Αρ!ές είναι σ &αρ θέμα). - Να υπ &άλλει στην Τ πική Αρ!ή κατά έτ ς εάν εν ικιά ει η !ι την κατ ικία (και π σα), ύτως ώστε η Αρ!ή να μπ ρεί να εισπράττει τ τέλ ς εν ικίασης (η Αρ!ή είλει να πληρ - ρεί τ ν Φ ρ Εισ δήματ ς ανάλ γα). - *ι επι!ειρηματίες ανάπτυ(ης, κτηματ μεσίτες, τα ε(ειδικευμένα γρα εία εν ικιάσεων ντ πια και (ένα (υπάρ! υν στ διαδίκτυ ) και άλλ ι π υ ασ! λ ύνται με την εν ικίαση, περιλαμ&αν μένων και δια!ειριστών κλπ, είλ υν να δηλών υν εκείνες τις μ νάδες π υ εν ικιά νται υπ την δική τ υς μεσιτεία/δια!είριση με !ρ νιαίες ανα ρές. - Σε σ!έση με τ πι πάνω και για να υπάρ!ει σ!ετική ενθάρρυνση απ τ υς εν ικιαστές να δηλών υν τ εν ίκι , να υπάρ!ει πρ ν ια τι, εν ικιαστές π υ παρ υσιά υν απ - δει(η με πληρωμή εν ικί υ να τ υς επιστρέ εται 5% απ τ ν ρ εισ δήματ ς απ τ σύν λ τ υ εν ικί υ, ν υμέν υ τι πρ ηγηθεί η είσπρα(η τ υ ρ υ απ τ ν ιδι - κτήτη. Τ υλά!ιστ ν τ ΤΕΠ να εισπράττει την δια ρά - Κλπ

Έστω και εάν απ λη αυτή την διαδικασία τ καθαρ εισ δημα στ Κράτ ς είναι μ ν 2 εκ. απ τα 22 εκ. ευρώ (μεί ν δι ικητικά έ( δα) τ ν !ρ ν , η ρ λ γία αυτή θα έ!ει και τις παρεμ ερείς θετικές της παρενέργειες, δι τι θα & ηθήσει στην αύ(ηση της ήτησης για (εν δ !ειακές μ νάδες, θα αυ(ήσει τα εισ δήματα των τ πικών αρ!ών απ τα δικαιώματα εν ικίασης, θα περι ρίσει σε κάπ ι &αθμ την ανε(έλεγκτη εν ικίαση και την κατ’ επέκταση υπ &άθμιση των τ υριστικών μ νάδων, θα περι ρίσει την ρ δια υγή και ασ αλώς θα αυ(ήσει τ αίσθημα δικαί υ για τ υς υπ λ ιπ υς π λίτες. Στην ευρύτερη ικ ν μία, γιατί εν ικιαστής να δηλώνει τι πληρώνει εν ίκι εάν δεν έ!ει τίπ - τα να κερδίσει; Εάν τ 5% ε αρμ στεί, τ τε να είστε σίγ υρ ι τι εκατ μμύρια εισπρακτέα εν ίκια απ ιδι κτήτες θα δηλωθ ύν «(α νικά» πρ ς τέρψη των ρ λ γικών αρ!ών. Στ θέμα των εν ικίων υπεισέρ! νται και ι «!ωρά ες» π υ εν ικιά νται ως !ώρ ι στάθμευσης. Σε πρ σ ατ παρκάρισμα σε μια «!ω ά α» δυτικά της Θεμιστ κλή Δέρ&η (Λευκωσία), παρ υσιάστηκε κάπ ι ς «τύπ ς» π ί μας ήτησε 20 σεντ για την στάθμευση. Τ υ ητήσαμε απ δει(η με ν μα τ υ ιδι κτήτη και τ δικ τ υ, μας έδωσε μα απ - δει(η τυπωμένη !ωρίς στ ι!εία. Αρνηθήκαμε να πληρώσ υμε και αρνηθήκαμε να μετακινήσ υμε τ αυτ κίνητ . Μας απείλησε τι θα τρυπήσει τα λάστι!α. Με διακριτικ τ π &γάλαμε ωτ γρα ίες τ υ τύπ υ αυτ ύ π ί ς ταν αντιλή θηκε τι σ &αρ μιλ ύμε τ υλά!ιστ ν δεν τρύπησε τα λάστι!α – Είναι μως αυτ ς τρ π ς απ υγής της ρ - δια υγής (άσε π υ θα πρέπει κάθε αδει ύ! ς !ώρ ς στάθμευσης να έ!ει επίστρωση απ άσ αλτ , w.c. κλπ). Κατά τα άλλα ι Δήμ ι δεν έ! υν !ρήματα (μερικώς απ την δική τ υς ανεπάρκεια).

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.