∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ‰·Ó›ˆÓ ‡„Ô˘˜ € 12 ‰È˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η αναδιάρθρωση δανείων είναι μια επίπ νη και π λύπλ κη διαδικασία η π ία απαιτεί ε(ειδικευμένες γνώσεις, εντατική εκπαίδευση πρ σωπικ ύ, σημαντική ανα&άθμιση συστημάτων πληρ ρικής και κατάρτιση λεπτ μερ ύς σ!εδί υ δράσης πρ ς επίτευ(η συγκεκριμένων π σ τικών και π ι τικών στ !ων.

Στην Ιρλανδία τ πλαίσι για τη δια!είριση ενυπ θηκων δανείων σε καθυστέρηση εκδ θηκε απ την Κεντρική Τράπε α της Ιρλανδίας και τέθηκε σε ε αρμ γή τ ν Ι ύλι τ υ 2013, δυ μιση !ρ νια μετά π υ η !ώρα εισήλθε σε μη!ανισμ στήρι(ης και υπέγραψε μνημ νι . Στην Ελλάδα τ πλαίσι δια!είρισης δανείων σε καθυστέρηση εκδ θηκε απ την Τράπε α της Ελλάδ ς τ ν Ι ύνι τ υ 2014, τέσσερα !ρ νια μετά π υ η !ώρα εισήλθε σε μη!ανισμ στήρι(ης και υπέγραψε μνημ νι . Σε σύγκριση με τις πι πάνω !ώρες, στην Κύπρ η *δηγία για τη Δια!είριση Καθυστερήσεων εκδ θηκε απ την Κεντρική Τράπε α της Κύπρ υ και τέθηκε σε άμεση ισ!ύ τ ν Σεπτέμ&ρι τ υ 2013, πέντε μ λις μήνες μετά π υ η !ώρα εισήλθε σε μη!ανισμ στήρι(ης και υπέγραψε τ μνημ νι . Η *δηγία αυτή, η π ία &ασί εται στην αντίστ ι!η *δηγία της Κεντρικής Τράπε ας της Ιρλανδίας, περιλαμ&άνει πέραν των ενυπ θηκων δανείων και λες τις άλλες κατηγ ρίες ! ρηγήσεων (εμπ ρικά/καταναλωτικά/παρατρα&ήγματα/πιστωτικές κάρτες/άλλα).

*ι τράπε ες τ υς τελευταί υς κτώ μήνες έ! υν επιδ - θεί σε ένα αγώνα μελέτης, ανάλυσης, ργάνωσης, ε αρμ - γής και υι θέτησης της *δηγίας για τη Δια!είριση Καθυστερήσεων της Κεντρικής Τράπε ας της Κύπρ υ. Παρά τις δύσκ λες συνθήκες, ικ ν μικές και άλλες, ι τράπε ες έ! υν ανταπ κριθεί στις πρ κλήσεις και πρ !ωρ ύν με αναδιαρθρώσεις πρ &ληματικών δανείων εκεί και π υ δανει λήπτης είναι &ιώσιμ ς και συνεργάσιμ ς. *ι διαδικασίες αναδιάρθρωσης, πως αυτές καθ ρί νται απ την *δηγία, δεν είναι μ ν διάστατες αλλά περιλαμ&άν υν διά ρα στάδια πως είναι η επικ ινωνία με τ ν δανει λήπτη, η παρ !ή ικ ν μικών και άλλων πληρ ριών πρ ς την τράπε α, η α(ι λ γηση της ικ ν μικής κατάστασης και της &ιωσιμ τητας τ υ δανει λήπτη, η διαμ ρ ωση της πρ τασης λύσης αναδιάρθρωσης και η παρ υσίαση και συ ήτησή της με τ ν δανει λήπτη. Απώτερ ς στ ! ς των τραπε ών είναι πως στις πλείστες περιπτώσεις &ρεθεί μια αμ ι&αία απ δεκτή λύση και για τις δυ πλευρές. Η αναδιάρθρωση π ι υδήπ τε δανεί υ, είτε αυτ α ρά κάπ ι ιδιώτη είτε κάπ ια εταιρεία, είναι πρ ς ελ ς και της τράπε ας και τ υ δανει λήπτη γιατί δίνει τη δυνατ τητα στη τράπε α να δια!ειριστεί και να περι ρίσει τα μη-ε(υπηρετ ύμενα δάνειά της και στ δανει λήπτη να αντεπε(έλθει στις υπ - !ρεώσεις τ υ και να αντιμετωπίσει τις π ιες πρ σκαιρες ικ ν μικές δυσκ λίες αντιμετωπί ει.

Σύμ ωνα με τα τελευταία στατιστικά στ ι!εία της Κεντρικής Τράπε ας της Κύπρ υ (Απρίλι ς 2014) συν λικ ς δανεισμ ς στην Κύπρ (ε(αιρ υμέν υ τ υ Συνεργατικ ύ τ μέα) πρ ς εταιρείες και ιδιώτες ανέρ!εται σε 44 δις ευρώ. Τ π σ στ των μη-ε(υπηρετ ύμενων δανείων (σύμ ωνα με τ ν νέ ρισμ της Κεντρικής Τράπε ας της Κύπρ υ-Ι ύλι ς 2013) ανέρ!εται σε 48% για τις εταιρείες και σε 44% για τ υς ιδιώτες. Μέ!ρι τ ν Απρίλι τ υ 2014 ι τράπε ες έ! υν πρ !ωρήσει σε αναδιάρθρωση δανείων α(ίας 12 δις ευρώ, π υ αντιπρ σωπεύει τ 27% τ υ συν λικ ύ δανεισμ ύ. Ας δ ύμε πι αναλυτικά δυ συγκεκριμένες κατηγ ρίες. Η πρώτη α ρά δάνεια πρ ς εταιρείες στ ν κατασκευαστικ τ μέα και η δεύτερη δάνεια σε ιδιώτες για σκ π ύς απ κτησης στέγης για ιδι κατ ίκηση. Για την πρώτη κατηγ ρία τ σύν λ των δανείων ανέρ!εται σε 7.2 δις ευρώ εκ των π ίων τα 5 δις ευρώ τα(ιν μ ύνται ως μη ε(υπηρετ ύμενα (σε αυτά συμπεριλαμ&άν νται δάνεια π υ έ! υν αναδιαρθρωθεί αλλά συνε!ί υν να τα(ιν μ ύνται ως μη-ε(ηπηρετ ύμενα σύμ ωνα με τ νέ ρισμ της Κεντρικής Τράπε ας της Κύπρ υ). Μέ!ρι τ ν Απρίλι τ υ 2014 ι τράπε ες έ! υν πρ !ωρήσει σε αναδιάρθρωση δανείων α(ίας 3 δις ευρώ π υ αντιπρ σωπεύει τ 43% τ υ συν λικ ύ δανεισμ ύ στ ν τ μέα των κατασκευών. Για τη δεύτερη κατηγ ρία (δάνεια σε ιδιώτες για σκ π ύς απ κτησης στέγης για ιδι κατ ίκηση) τ σύν λ των δανείων ανέρ!εται σε 5.8 δις ευρώ εκ των π ίων τα 2 δις ευρώ τα(ιν μ ύνται ως μη-ε(υπηρετ ύμενα (σε αυτά συμπεριλαμ&άν νται δάνεια π υ έ! υν αναδιαρθρωθεί αλλά συνε!ί υν να τα(ιν μ ύνται ως μη-ε(ηπηρετ ύμενα σύμ ωνα με τ νέ ρισμ της Κεντρικής Τράπε ας της Κύπρ υ). Μέ!ρι τ ν Απρίλι τ υ 2014 ι τράπε ες έ! υν πρ !ωρήσει σε αναδιάρθρωση δανείων α(ίας 1.5 δις ευρώ π υ αντιπρ σωπεύει τ 26% τ υ συν λικ ύ δανεισμ ύ στ ν τ μέα της απ - κτησης στέγης για σκ π ύς ιδι κατ ίκησης.

Απ τα πι πάνω δια αίνεται τι ένας σημαντικ ς αριθμ ς δανείων έ!ει ήδη αναδιαρθρωθεί απ τις τράπε ες, παρά τ γεγ ν ς τι ένα μέρ ς τ υς συνε!ί ει να τα(ιν μείται ως μηε(υπηρετ ύμεν λ γω τ υ νέ υ ρισμ ύ της Κεντρικής Τράπε ας της Κύπρ υ. Επ μένως, αυτ π υ !ρειά εται είναι υπ μ νή, ψυ!ραιμία, περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας τράπε ας και δανει λήπτη και περι ρισμ τ υ αιν μέν υ της στρατηγικής !ρε κ πίας.

*ι κυπριακές τράπε ες, σε αντίθεση με τις τράπε ες άλλων μνημ νιακών !ωρών, κλήθηκαν να δια!ειριστ ύν απ τ μα μια πρωτ γνωρη και !ωρίς πρ ηγ ύμεν κατάσταση, σ!εδ ν σε μια νύ!τα και !ωρίς καμία πρ εργασία.

Τ υς επ μεν υς μήνες αναμένεται περαιτέρω ενίσ!υση και &ελτίωση των πρ σπαθειών αναδιάρθρωσης πρ &ληματικών δανείων α ύ ι εμπειρίες, ι υπ δ μές, τα συστήματα πληρ ρικής και ι διαδικασίες θα έ! υν ήδη λειτ υργήσει σε πλήρης ρυθμ ύς, ι τράπε ες θα έ! υν απ κτήσει σημαντικές εμπειρίες και ι δανει λήπτες θα αντιλη θ ύν τα έλη και τη σημασία της ρθής συνεργασίας με τις τράπε ες.

Δυστυ!ώς, αρνητικές δηλώσεις/παρ τρύνσεις τρίτων πρ ς τ υς δανει λήπτες δεν κιν ύνται πρ ς τη σωστή κατεύθυνση, δεν & ηθ ύν στην ε( μάλυνση της υ ιστάμενης κατάστασης και απ &αίν υν εις &άρ ς των δανει ληπτών και της ικ ν μίας γενικ τερα.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.