∞∞ΠΠ∫∫:: 7700 ÊʈÙÙÔÔ‚‚ÔÔÏÏÙÙ·˚Îο ˆ · ˚ ¿ ÛÛ˘ ˘ ÛÛÙÙ‹‹ÌÌ·ÙÙ· · · ÁÁÈÈ· · ÊÊÙÙˆ ˆ ¯¤˜ ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈȘ ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Στην εγκατάσταση 70 Φωτ & λταϊκών Συστημάτων σε καταναλωτές π υ ανήκ υν στις ευάλωτες και ευπαθείς μάδες πληθυσμ ύ, πρ !ωρά η Αρ!ή Ηλεκτρισμ ύ Κύπρ υ.

Η ΑΗΚ δέ!εται αιτήσεις απ ικιακ ύς καταναλωτές ι π ί ι ανήκ υν στις ευάλωτες και ευπαθείς μάδες πληθυσμ ύ και είναι δικαι ύ! ι ! ρηγίας απ τ Ειδικ Ταμεί ΑΠΕ και ΕfΕ, για την εγκατάσταση 70 ωτ & λταϊκών συστημάτων δυναμικ τητας 3 kW.

Τα συστήματα θα εγκατασταθ ύν στην ρ ή της ικίας ή στ έδα ς εντ ς τ υ τεμα!ί υ τ υς στ π ί υπάρ!ει ν μιμα υ ιστάμενη ικ δ μή. *ι αιτήσεις θα γίν νται στα πλαίσια τ υ σ!εδί υ τ υ Υπ υργεί υ Ενέργειας, Εμπ ρί υ, Βι μη!ανίας και Τ υρισμ ύ και της Ρυθμιστικής Αρ!ής Ενέργειας Κύπρ υ (ΡΑΕΚ) για διευρυμένη ε αρμ γή τ υ Συστήματ ς Συμψη ισμ ύ Μετρήσεων της Εισαγ μενης απ τ Δίκτυ Ηλεκτρικής Ενέργειας, με την Παραγ μενη Ηλεκτρική Ενέργεια απ Φωτ & λταϊκά Συστήματα (Net Me­ter­ing) εγκατεστημένα σε ικίες (Σ!έδι , Κατηγ ρία Α, Α1).

Γίν νται απ δεκτές μ ν αιτήσεις ι π ίες πληρ ύν τις πρ ν ιες τ υ σ!ετικ ύ σ!εδί υ και α ύ κατα&ληθεί τ π σ των 250 ευρώ + ΦΠΑ. Η ΑΗΚ θα παραλά&ει μέ!ρι 90 αιτήσεις και θα ικαν π ιηθ ύν με σειρά πρ τεραι τητας, ι πρώτες 70 ε ικτές. Σε περίπτωση π υ η αίτηση γίνει απ δεκτή θα ακ - λ υθήσει επιτ π υ επιθεώρηση της ικίας/τεμα!ί υ με σκ π την επι&ε&αίωση δυνατ τητας εγκατάστασης τ υ συστήματ ς και τη διενέργεια των δια ρων μελετών πως πρ ν είται στ σ!ετικ σ!έδι .

Η ! ρηγία, απ τ Ειδικ Ταμεί ΑΠΕ και ΕfΕ, των 2700 ευρώ θα παρα!ωρείται απευθείας στην ΑΗΚ. Συστήνεται πως ι αιτητές πρ τ ύ απ ταθ ύν στην ΑΗΚ, επι&ε&αιώσ υν κατά π σ ν είναι δικαι ύ! ι της ! ρηγίας στα τηλέ ωνα 22606042 και 22606060 της Υπηρεσίας Ενέργειας τ υ Υπ υργεί υ Ενέργειας, Εμπ ρί υ, Βι μη!ανίας και Τ υρισμ ύ.

Τ σ!έδι περι ρί εται στη διάθεση εν ς τυπ π ιημέν υ συστήματ ς 3kW και επ μένως συστήνεται για καταναλωτές με ετήσια κατανάλωση πάνω απ 4500 kWh. Περισσ τερες πληρ ρίες και αιτήσεις στην ιστ σελίδα της ΑΗΚ (www.eac.com.cy) και στα Κέντρα Ε(υπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ παγκύπρια.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.