ΠΠ ππÙÙ·ÏÏ››· · · ÛÛÙÙËËÓÓ ¶ÚÚÔÔ‰‰ÚÚ››· ¶ · ÙÙÔÔ˘ ˘ ™ ˘ÌÌ‚‚ÔÔ˘ÏÏ››ÔÔ˘ ˘ ˘ ˘ ÙÙˢ ˜ ∂∂∂∂

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η Ιταλία ανάλα&ε απ !θες 1η Ι υλί υ και για τ επ μεν ε(άμην την Πρ εδρία τ υ Συμ& υλί υ της ΕΕ, παίρν - ντας τη σκυτάλη απ την Ελλάδα.

Σε μήνυμά τ υ π υ αναρτήθηκε στην ιστ σελίδα της Ιταλικής Πρ εδρίας της ΕΕ, Πρωθυπ υργ ς της Ιταλίας και Πρ εδρεύων τ υ Συμ& υλί υ της ΕΕ Ματέ Ρέντσι ανέ ερε τι η Ευρώπη μπ ρεί να καταστεί !ώρ ς ελπίδας.

* Ιταλ ς Πρωθυπ υργ ς αναμένεται να παρ υσιάσει σήμερα, Τετάρτη, τ υς στ ! υς και τις πρ τεραι τητες της Πρ εδρίας ενώπι ν της *λ μέλειας Κ ιν & υλί υ, στ Στρασ& ύργ .

Απ την πλευρά τ υ Πρωθυπ υργ ς της Ελλάδας Αντώνης Σαμαράς, παραδίν ντας την σκυτάλη στην Ιταλία ανέ ερε πως η Ελλάδα πέτυ!ε «Μια σημαδιακή Πρ εδρία, σε μια σημαδιακή επ !ή». Στ ν σύντ μ απ λ γισμ για τα πεπραγμένα της Ελληνικής Πρ εδρίας, Πρωθυπ υργ ς στάθηκε ιδιαίτερα «στην εμ&άθυνση της *ΝΕ».

Ανα έρθηκε ενδεικτικά στη δημι υργία μιας Τραπε ικής

τ υ Ευρωπαϊκ ύ Ένωσης «π υ παραμερί ει τις εσωτερικές ανισ τητες, π υ εγγυάται τις καταθέσεις λων των Ευρωπαίων και τις ίσες δυνατ τητες πρ σ&ασης σε πηγές !ρηματ δ τησης για λες τις επι!ειρήσεις», στην καταπ λέμηση της ικ ν μικής στασιμ τητας και ύ εσης, «με πρ τεραι τητα την αντιμετώπιση της ανεργίας» και στην επιδίω(η της ενίσ!υσης της ανταγωνιστικ τητας της Ευρώπης, «με έμ αση στην λ κλήρωση της Ενιαίας Αγ ράς και κυρίως στη σύνδεση της καιν τ μίας με τις επενδύσεις».

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.