ΔΔËËÓÓ Â››ÛÛÔÔ‰‰ÔÔ ÙÙÔÔ˘˜ ˘ ˜ ÛÛÙÙËËÓÓ ÂÂÏÏÏÏËËÓÓÈÈÎ΋‹ ·ÁÁÔÔÚÚ¿ · ¿ ÎοÓÓÔÔ˘ÓÓ ¿ ˘ ÙÙ· · pprroo­j­jeec­ctt bboon­nddss

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Πρωτ & υλία για την παρ υσίαση εν ς νέ υ !ρηματ δ - τικ ύ εργαλεί υ, των « μ λ γων έργ υ», για τη ανάπτυ(η υπ δ μών σε ε(ειδικευμέν υς τ μείς αναλαμ&άνει τ ρηματιστήρι Αθηνών σε συνεργασία με τις τράπε ες, καθώς ωριμά υν ι συνθήκες για την είσ δ στην ελληνική αγ ρά των project bonds, στ πρ τυπ των αντίστ ι!ων μ λ γων π υ έ! υν κυκλ ρήσει σε !ώρες της Ε.Ε. με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπε ας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Σύμ ωνα με άρθρ της Ημερισίας η πιλ τική ε αρμ γή των « μ λ γων έργ υ» πρ τείνεται απ τ .Α. να (εκινήσει με τα έργα Σύμπρα(ης Δημ σι υ Ιδιωτικ ύ Τ μέα (ΣΔΙΤ) και να α ρά κυρίως στη !ρηματ δ τηση δικών και ενεργειακών υπ δ μών.

Τ λ έργ αναμένεται να παρ υσιαστεί στ διήμερ ρ υμ «Επανεκκινώντας την Ανάπτυ(η», π υ θα πραγματ - π ιηθεί 2-3 Ι υλί υ στ ρηματιστήρι Αθηνών με συμμετ !ή και εκπρ σώπων της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτρ πής. Τα « μ λ γα έργ υ» (εκίνησαν στην Ευρώπη τ 2012 μετά απ σ!ετική συμ ωνία της Κ μισι ν με την Ευρωπαϊκή Τράπε α Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Στ ! έ! υν την κινητ π ίηση επενδύσεων μέσω της ενίσ!υσης της α(ι πιστίας των μ λ γων ιδιωτικών επι!ειρήσεων, π υ έ! υν αναλά&ει την λ κλήρωση μεγάλων έργων υπ δ μής στ υς τ μείς της ενέργειας, των μετα ρών και της ψη ιακής ανάπτυ(ης. Μέ!ρι σήμερα, στην πρώτη άση της πιλ τικής ε αρμ γής τ υ πρ γράμματ ς, έ!ει εγκριθεί η !ρηματ δ τηση έργων συν λικ ύ πρ ϋπ λ γισμ ύ 1,39 δις ευρώ στ Βέλγι , τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Σλ &ακία. Τα κ ιν τικά κ νδύλια σε συνδυασμ με τη συμμετ !ή της ΕΤΕπ διασ αλί υν μαλή πρ σ&αση σε κε άλαια με ανταγωνιστι- κ ύς ρ υς. Πέρα απ τ ευρωπαϊκ σκέλ ς τ υ πρ γράμματ ς, στα σ!έδια τ υ .Α., σύμ ωνα με πληρ ρίες, είναι η διεύρυνση τ υ θεσμ ύ μέσω της ενθάρρυνσης έκδ σης μ - λ γων απ εταιρείες π υ έ! υν αναλά&ει έργα «εγνωσμένης απ δ σης» ή σ!εδιά υν την επέκταση αναλ γων έργων.

Τα μ λ γα αυτά θα μπ ρ ύν να διαπραγματεύ νται στ .Α. και η απ δ σή τ υς είναι πιθαν ν να συνδεθεί με ρήτρα παρ !ής έ(τρα μερίσματ ς, σε περίπτωση π υ η κερδ ρία τ υ έργ υ (επεράσει ένα συγκεκριμέν ρι . Με αυτ τ ν τρ π θα δημι υργηθεί μία αγ ρά μ λ γων π υ θα α ρά συγκεκριμέν υς κλάδ υς και θα πρ σελκύει ενδια έρ ν απ funds και άλλ υς θεσμικ ύς επενδυτές. Τ ρ υμ, στ π ί θα απευθύνει !αιρετισμ υ υπ υργ ς Ενέργειας Ασημάκης Παπαγεωργί υ και θα μιλήσει διευθύνων σύμ& υλ ς τ υ Α Σωκράτης Λα αρίδης, δι ργανώνεται απ την Α-Εn­ergy.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.