°°ÚÚ·ÊÊÂÂÈÈÔÔÎÎÚÚ·ÙÙ››· · · · … ÙÙ¤¤ÏÏÔÔ˜ ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Κατά μέτωπ ν επίθεση κατά της γρα ει κρατείας ε ήγγειλε Πρ εδρ ς της Δημ κρατίας Νίκ ς Αναστασιάδης, και επιστρ ή στην ανάπτυ η τ 2015.

Σε εκδήλωση τ υ Κυπριακ ύ Συνδέσμ υ Επενδυτικών Ταμείων, πρ εδρ ς ανα έρθηκε στην αύ ηση στις εγγρα ές νέων εταιρειών στην Κύπρ , και την επιτυ!ημένη έκδ - ση μ λ γων ύψ υς 750 εκ. ευρώ στις διεθνείς αγ ρές.

«'λα τα πι πάνω μετα ρά νται στην ανάκτηση της !αμένης α ι πιστίας της !ώρας και στην ανάκτηση της εμπι- στ σύνης των επενδυτών. Ταυτ !ρ να τώρα είμαστε σε θέση να πρ !ωρήσ υμε πι σταθερά στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, να ε απ λύσ υμε μια επίθεση κατά της γρα ει κρατίας, μια μεταρρύθμιση για να δημι υργήσ υμε ένα πι ιλικ και επενδυτικ περι"άλλ ν και να απλ υστεύ υμε τις διαδικασίες», τ νισε. Τέλ ς, Πρ εδρ ς της Δημ κρατίας ανα έρθηκε στ κυπριακ ν μ θετικ πλαίσι π υ διέπει τα εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία, σημειών ντας τι η Κύπρ ς ήταν απ τις πρώτες !ώρες στην ΕΕ π υ ενσω- μάτωσε στην εθνική της ν μ θεσία σ!ετικές 7δηγίες της Ένωσης.

Ανα έρθηκε στ νέ ν μ σ!έδι για τα Εναλλακτικά Επενδυτικά Ταμεία π υ "ρίσκεται στην Β υλή των Αντιπρ σώπων, π ί ς σε συνδυασμ με την υπάρ! υσα ν μ θεσία για την ανάληψη συλλ γικών επενδύσεων και τ ν μ περί Δια!ειριστών Εναλλακτικών Επενδυτικών Ταμείων θα δημι υργήσει ένα συν λικ πλαίσι για τη δια!είριση συλλ γικών επενδυτικών σ!εδίων.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.