CCIIIIMM -- ∞∞ÓÓÔÔÈȯÙÙ‹‹ ¯ ¢¢ÈÈ¿ÏÏÂÂÍÍËË ¿ ÁÁÈÈ· · ÙÙÈȘ ˜ „ËËÊÊÈÈ·ÎΤ¤˜ · ˜  ÚÚ·ÎÎÙÙÈÈÎΤ¤˜ · ˜ ª¿ ª¿ÚÚÎÎÂÂÙÙÈÈÓÓÁÁÎÎ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Αν ι6τή Διάλε3η δι ργανώνει τ Cyprus In­ter­na­tional In­sti­tute of Man­age­ment (CIIM) με θέμα τις Κ ρυ;αίες Ψη;ιακές πρακτικές Μάρκετινγκ και μιλητή τ ν αναγνωρισμέν καθηγητή και Διεθνή Σύμ8 υλ Ψη;ιακ ύ Μάρκετινγκ Mike Berry. Η διάλε3η θα πραγματ - π ιηθεί την Τετάρτη, 16 Ι υλί υ 2014, στις 17:00, στις εγκαταστάσεις τ υ CIIM στη Λευκωσία. Στ πλαίσι της διάλε3ης, θα παρ υσιαστ ύν κάπ ιες απ τις πι πρ σ;ατες, ε3αίρετες ψη;ιακές εκστρατείες μάρκετινγκ απ λ τ ν κ σμ , ι π ίες θα 8 ηθήσ υν τ υς συμμετέ6 - ντες να 8ελτιώσ υν την ανταγωνιστικ τητα των επι6ειρήσεων τ υς με καιν τ μες πρακτικές. Η διάλε3η είναι αν ι6τή και δωρεάν για τ κ ιν . Δεν απαιτείται κράτηση, αλλά είναι πάντα ευπρ σδεκτη η δήλωση συμμετ 6ής. Περισσ τερες πληρ ; ρίες και δηλώσεις συμμετ - 6ής: www.ciim.ac.cy. ι Δημ σιες διαλέ3εις τ υ CIIM απ τελ ύν 8ασικ στ ι6εί τ υ ακαδημαϊκ ύ 6αρτ ;υλακί υ τ υ, α; ύ επιτρέπ υν στ μ νιμ εκπαιδευτικ πρ σωπικ τ υ Cyprus In­ter­na­tional In­sti­tute of Man­age­ment, καθώς και στ υς εγκεκριμέν υς επισκέπτες καθηγητές και επιστήμ νές τ υ, να μιλήσ υν σε 8άθ ς σ6ετικά με τ ν τ μέα της ειδικ τητάς τ υς, να μ ιραστ ύν και να συGητήσ υν με τ υς συμμετέ6 ντες τις καιν τ μες ιδέες τ υς.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.