∂‡Ë¯Â˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈέfiÙËÙ·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Παρακ λ υθ ύμε με ενδια$έρ ν την ε έλι η τ υ τ υρισμ ύ π υ δεί νει κάπ ια π λύ μικρή αύ ηση. Στ τελευταί συνέδρι τ υ Συνδέσμ υ Xεν δ ων ελέ θη περί επενδυτικ ύ ενδια$έρ ντ ς για τα Κυπριακά εν δ εία απ έν υς επενδυτές. Σίγ υρα η πώληση τ υ Le-Meri­dien και εκείνη τ υ Amathus ήθησε τα μέγιστα τ υς ιδι κτήτες για να καλύψ υν τις $ειλές τ υς έστω μερικώς. Απ την άλλη ι πλείστ ι αγ ραστές είτε εν δ είων είτε/και άλλων επενδύσεων, πρ σελκύσθηκαν ασικά με την ανταλλαγή των μπλ καρισμένων καταθέσεων τ υς στην Τράπε α Κύπρ υ.

Για να ανα$έρ υμε τι υπάρ ει έντ ν ενδια$έρ ν για εν δ εία είναι λάθ ς. Τα πλείστα εν δ εία μας είναι κάπ ιας ηλικίας, ωρίς ιδιαίτερη συντήρηση/ ανα άθμιση, ρισμένα ρεών υν τ σ ψηλές ρεώσεις π υ συγκριν μενα με εκείνα, τ υλά ιστ ν, της Ελλάδ ς είναι καταστρ $ή (ίδε πρ ηγ ύμεν μας άρθρ για ρέωση π τών x 4 $ ρές τ κ στ ς αγ ράς) ενώ η συνεισ$ ρά έστω και σε πρ τάσεις των εν δ ων για επιμήκυνση της τ υριστικής περι δ υ (με κ ινές δραστηρι τητες, εισηγήσεις – ίδε δική μας στ ν αθλητικ τ υρισμ σε υδατ $ράκτες κλπ) δεν τις λέπ υμε – εκτ ς ε αίως απ τις απαιτήσεις τ υς για επιδ τήσεις αερ π ρικών εισιτηρίων, πρ σωπικ ύ κλπ.

)σ ν α$ ρά στ θέμα της π ι τικής ε υπηρέτησης Κυπρίων ή ένων τ υριστών είναι μια αδυναμία α$’ εαυτής.

Σε ένα λιδάτ γάμ στην Λεμεσ π υ έτυ ε να είμαστε καλεσμέν ι, ητήσαμε απ τ γκαρσ νι να μας άλει ένα πιάτ γ υρ υνιά, μιας και διπλαν ς μας στ τραπέ ι παρέθεσε τα γ υρ υν π υλα. Η απάντηση ήταν «είναι μπ υ$έ κύριε και μπ ρείτε να τ πάρετε μ ν ι σας». Άκ υσε την συν μιλία μας ένας Ελλαδίτης σερ ιτ ρ ς π ί ς «έτρε ε» στ τραπέ ι μας και μας είπε «τι θέλετε κύριε μ υ; εγώ είμαι εδώ τι θέλετε να σας ε υπηρετήσω».

Πράγμα π υ έγινε και ε αίως, ωρίς να μας τ ητήσει με τ απαραίτητ tip. "ι έν ι επενδυτές ανα ητ ύν απ δ - σεις (re­turns) επί των επενδύσεων τ υς πέραν τ υ 6% στ κ στ ς της επένδυσης.

Ανα$ερθήκαμε στ παρελθ ν για αγ ρές 4 συγκρ τημάτων γρα$είων κατά μέσ ρ 10 εκ. ευρώ/μία, με υπάρ ντες κατηγ ρίας Α εν ικιαστές, με μακρ ρ νια συμ λαια σε κτίρια Grade A.

Στα εν δ εία έν ς ενδια$ερ μεν ς επενδυτής ητά γύρω στ 8%-10% απ δ ση επί τ υ κε$αλαί υ τ υ και λ γω αυ ημέν υ ρίσκ υ, λ γω της α ε αι τητας τ υ τ υρισμ ύ και τ υ έντ ν υ ανταγωνισμ ύ με άλλες ώρες, ενώ η αγωνία μας να πληρ $ ρ ύμαστε μήνα με τ ν μήνα τ υς αριθμ ύς α$ί εων των τ υριστών και τα εισ δήματα τ υ Κράτ υς, απ τελεί απ μ ν τ υ μια α ε αι τητα στην αγ ρά. )μως τ 8%-10% (ανάλ γα με την ηλικία/π ι τητα των εν δ είων) μειώνει κάθετα την α ία των εν δ είων και π λύ λίγ ι εν δ ι/ ιδι κτήτες θα ήθελαν να τα απ ωριστ ύν (εάν ασ$αλώς μπ ρ ύν) με τέτ ι π σ στ .

Μέ ρι πρ σ$ατα η εκτίμηση εν ς εν δ εί υ ασι ταν κυρίως στην α ία της γης, πλέ ν τ υ κ στ υς αντικατάστασης με τ τελικ απ τέλεσμα να αναπρ σαρμ εται πάνω κάτω ανάλ γα με τις συνθήκες τ υ.

Τώρα μως ι έν ι επενδυτές και άλλ ι, η α ία τ υ εν δ εί υ πρ σεγγί εται επί της εισ δηματικής άσης/επικερδ τητας. Σας δια ε αιών υμε τι ι δύ πρ σεγγίσεις δεί ν υν δύ δια$ ρετικά απ τελέσματα με την τελευταία να καταλήγει σε πι αμηλά απ τελέσματα ( ι πάντ τε – ανάλ γα με την επικερδ τητα τ υ εν δ εί υ).

Στ τέλ ς-τέλ ς αγαπητ ί μας αναγνώστες θα πρέπει να λη$θεί σ αρά υπ ψη τι τ εν δ εί είναι η μια μ ν παράμετρ ς της πρ σέλκυσης ένων, ενώ ανάλ γη ε υπηρέτηση/ ρεώσεις θα πρέπει να υπάρ υν και εκτ ς των εν δ είων π. . ρεώσεις για τα ί, τα έρνες, περίπτερα κλπ, θέμα για τ π ί τύπ ς ανα$έρθηκε κατ’ επανάληψη για υπερ- ρεώσεις (θυμάστε τι ένα λεμ νι ρεώθηκε 3 ευρώ (!!) στην Πά$ και την περίπτωση των Αυστραλών τ υριστών π υ τ υς «έδειρε» τα ιτ ής στην Αγία Νάπα, δι τι τ λμησαν να ητήσ υν να πληρώσ υν ι περισσ τερ απ την ηλεκτρ νική ρέωση τ υ τα ί!! Και τα δύ έκαναν τ ν γύρ τ υ κ σμ υ μέσω τ υ διαδικτύ υ.

Εύη ες λ ιπ ν δηλώσεις για θέματα τα π ία δεν έ υμε ιδιαίτερη υπ θεση, εάν τ λ θέμα τ υ τ υρισμ ύ δεν επιλυθεί στην λ τητα τ υ (ίδε κλείσιμ αερ δρ μί υ απ τα ιτ ήδες ως ελά ιστ παράδειγμα πρ κλησης, ως επίσης και περι ρισμ ς της ρήσης σύνδεσης Αγίας Νάπας-Πρωταρά απ την Δημ σια συγκ ινωνία μετά και πάλι απ πιέσεις των τα ιτ ήδων). Ασ$αλώς τέτ ιες συμπερι$ ρές είναι η άση μιας καταστρ $ικής π ρείας.

Αναμέν υμε απ τ υς εν δ υς να παρ υσιάσ υν ένα πλάν δράσης ωρίς κ στ ς στ Κράτ ς. Η ργάνωση εκδρ μών για θρησκευτικ τ υρισμ κυρίως απ Ρώσ υς, με την συμμετ ή εκείν υ τ υ ενθ υσιώδ υς Μητρ π λίτη Μεσα ρίας, την ρήση των γηπέδων λευ στ ν Πρωταρά (σε α ρηστία μετά π υ δεύτηκε 1 εκ. ευρώ), με άλλες περι ές να παίρν υν πρωτ υλίες (ίδε Σωτήρα κλπ), πιέσεις για θαλάσσια πάρκα (ίδε Αγία Νάπα), ε ειδικευμένα παιγνίδια (games) επί της παραλίας, διαγωνισμ ύς απ θαμώνες τ υ εν δ εί υ για ψάρεμα (τα διά$ ρα να εν ικιά νται απ τ εν δ εί έστω 1 ευρώ την ημέρα) σε περι ές π υ α$θ νεί τ ψάρι (έστω μικρ – π. . κ υρκ ύνες στ ν Πρωταρά), ργανωμένες εκδρ μές σε γήπεδα γκ λ$ και σε ειδικές τιμές, wine & food tast­ing+cook­ing (δραστηρι τητα π υ μάγειρας π. . τ υ εν δ εί υ να ε ηγεί πως γίνεται μ υσακάς και κάθε ενδια$ερ μεν ς να ετ ιμά ει τ δικ τ υ πιάτ , με ρα εί στ τέλ ς κλπ κλπ (ίδε Σάμ ). Γιατί τ σ ς π λεμ ς απ τις κεντρικές αρ ές (σε αντίθεση με την ενθάρρυνση των τ πικών) για τ aero glid­ing, τα μικρά κ λπάκια για π λύ μικρά μ ν πανα σκά$η και τ σα άλλα π υ γίν νται πρ τάσεις απ διά$ ρα σωματεία να τα αναλά υν με δικά τ υς έ δα. Ας υπ άλ υν λ ιπ ν ι εν δ ι τις εισηγήσεις τ υς ι π ίες θα πρ σελκύσ υν και άλλ υς να υπ άλ υν νέες σκέψεις.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.