ΠπÛÛÙÙÔÔÛÛÂÂÏÏ››‰‰· · ÁÁÈÈ· · ÙÙ· · « ∞ ∞ÎΛ›ÓÓËËÙÙ· ·  ÚÚÔÔ˜ ˜ ¶ ÒÒÏÏËËÛÛËË» » ÙÙˢ ˜ ΔΔÚÚ.. ∫∫‡‡ÚÚÔÔ˘  ˘

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Στην λειτ υργία νέας ιστ σελίδας με αντικείμεν την πώληση ακινήτων π υ ρίσκ νται στην κυρι τητά της σε Κύπρ , Ελλάδα, Ην. Βασίλει και Ρ υμανία, πρ ώρησε η Τράπε α Κύπρ υ.

Η ιστ σελίδα ρίσκεται σε λειτ υργία και σε πρώτ στάδι $ιλ εν ύνται 23 ακίνητα πρ ς πώληση στην Κύπρ , τα π ία στη συντριπτική τ υς πλει ψη$ία είναι εμπ ρικά. Ακίνητα θα συνε ίσ υν να πρ στίθενται στην ιστ σελίδα σε τακτά ρ νικά διαστήματα.

Για τ κάθε ακίνητ υπάρ υν π λε δ μικά στ ι εία, $ωτ γρα$ίες, άρτης τ π θεσίας καθώς επίσης και κωδι- κ π ιημέν έντυπ πρ σ$ ράς αγ ράς ακινήτ υ (δια$ ρετικ για κάθε ακίνητ ). Η εκδήλωση ενδια$έρ ντ ς για την αγ ρά ακινήτ υ π υ $ιλ ενείται στην ιστ σελίδα, γίνεται με υπ λή πρ σ$ ράς, για τ ν πρώτ μήνα $ιλ ενίας τ υ, ενώ μετά την συμπλήρωση τ υ εν ς μην ς και ε$ σ ν τ ακίνητ παραμένει αδιάθετ , θα τηρείται σειρά πρ τεραι τητας άση της ημερ μηνίας εκδήλωσης ενδια$έρ ντ ς.

Η τράπε α πρ τρέπει τ υς ενδια$ερ μεν υς να επισκε$θ ύν την ιστ σελίδα της Τράπε ας www.bankof­cyprus.com.cy, «Ακίνητα πρ ς Πώληση».

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.