Δ· ÚÂέfiÚ ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τ Μ υντιάλ τ υ 2014 τελείωσε, η Γερμανία τ σήκωσε… και πέρα απ ρισμένα ερωτήματα (ήταν απ τα καλύτερα λων των επ ών; έπρεπε να γίνει σε ώρα με τ σα π λλά ικ ν μικά πρ λήματα;. έπρεπε να τυπήσει πέναλτι Γκέκας;) α$ήνει πίσω τ υ και κάμπ σα ενδια$έρ ντα ρεκ ρ.

Τα περισσ τερα εκ των π ίων δημι υργήθηκαν $υσικά στ ν ιστ ρικ ημιτελικ της Βρα ιλίας με την Γερμανία, τ απίστευτ 1-7.

)πως ανα$έρει σε άρθρ τ υ Κώστας Κε$αλ γιάννης για τ Μ υντιάλ της Βρα ιλίας, έσπασε τ ρεκ ρ περισσ τερων tweets για ένα αθλητικ γεγ ν ς με συν λικά 35,6 εκατ μμύρια!

Στ 5 - 0 π υ πέτυ ε Σάμι Κεντίρα έσπασε και τ ρεκ ρ των περισσ τερων tweets ανα λεπτ (580.166)! Σε αγωνιστικ επίπεδ η Γερμανία έγινε η πρώτη μάδα π υ πετυ αίνει ε$τά γκ λ σε ημιτελικ Μ υντιάλ. Επίσης έγινε η πρώτη μάδα π υ κερδί ει σε ημιτελικ Μ υντιάλ με έ ι γκ λ δια$ ρά (τ 1954 εί ε κερδίσει η ίδια με 6 - 1 την Αυστρία).

Επίσης, Μίρ σλα Κλ ε, στ συγκεκριμέν ματς, πέτυ ε τ 16 γκ λ της καριέρας τ υ σε τελική $άση Παγκ σμίων Κυπέλλων και έγινε πρώτ ς σκ ρερ στην ιστ ρία της δι ργάνωσης, πίσω απ τ ν (Βρα ιλιάν ) Ρ νάλντ π υ έ ει 15.

Τ ίδι έκανε και η Γερμανία. Με την ε$τάρα έ$τασε τα 223 γκ λ σε Μ υντιάλ και πρ σπέρασε τη Βρα ιλία π υ πλέ ν έ ει 221. Αλλά ας α$ήσ υμε τ υς Βρα ιλιάν υς στη δυστυ ία τ υς και ας ασ ληθ ύμε με ρισμένα άλλα ενδια$έρ ντα ρεκ ρ της δι ργάνωσης. Η π ία έγινε τ αθλητικ event με τ υς περισσ τερ υς on­line θεατές λων των επ ών. To Μ υντιάλ της Βρα ιλίας, σύμ$ωνα με τ υς επίσημ υς παρ υς, επέρασε κάθε πρ ηγ ύμεν σε ήτηση για live stream­ing. Υπ λ γί εται τι περίπ υ 24 εκατ μμύρια άνθρωπ ι παρακ λ ύθησαν κάπ ι ή κάπ ια απ τα παι νίδια τ υ σε υπ λ γιστή, tablet ή κινητ . Ακ μα με άση τα επίσημα στ ι εία τ υ Google, η ώρα με τις περισσ τερες ανα ητήσεις «world cup» κατά τη διάρκεια της δι ργάνωσης είναι τα Νησία τ υ Σ λ μώντα (αναλ γικά με τ ν πληθυσμ τ υς πάντα). Ακ λ υθ ύν τ Βαν υάτ υ, η Λι ερία, τ Σ υδάν και η Σιέρα Λε νε.

Σε παγκ σμια έρευνα πριν την έναρ η τ υ Μ υντιάλ, ι κάτ ικ ι της Ινδ νησίας εί αν τ μεγαλύτερ ενθ υσιασμ (π σ στ 61,3%) και ι κάτ ικ ι των ΗΠΑ τ ν μικρ τερ (11%). "ι αριθμ ί σίγ υρα άλλα αν κατά τη διάρκεια τ υ Παγκ σμί υ Κυπέλλ υ, ε αιτίας των π λύ καλών εμ$ανίσεων των Αμερικανών.

)σ ν α$ ρά τη μπάλα αυτή καθαυτή, α ί ει ίσως να θυμάστε τι στη Βρα ιλία, στη $άση των μίλων σημειώθηκαν 136 γκ λ, αριθμ ς π υ συνιστά ρεκ ρ (τ πρ ηγ ύμεν ήταν τα 130 γκ λ π υ εί αν μπει τ 2002 στην Ν τια Κ ρέα και στην Ιαπωνία). Μέσ ς ρ ς 2,8 ανά παι νίδι. Τ σ ετικ ρεκ ρ κρατάει τ Μ υντιάλ τ υ 1954 π υ λ κληρώθηκε με 5,4 γκ λ ανά παι νίδι. Ωραίες επ ές.

" Φελίπε Μ ντραγκ ν, με τη συμμετ ή τ υ στ Κ λ μ ία - Ιαπωνία, έγινε γηραι τερ ς π δ σ$αιριστής π υ αγωνίστηκε π τέ σε τελική $άση Μ υντιάλ. " Κ λ μ ιαν ς τερματ $ύλακας είναι 43 ετών ενώ πρ ηγ ύμεν ς κάτ ς τ υ ρεκ ρ, -θρυλικ ςΚαμερ υνέ ς Ρ έ Μιλέ ήταν τ 1994, στ ματς με τη Ρωσία, τελευταί της καριέρας τ υ στα Παγκ σμια Κύπελλα, 42 ετών και εν ς μην ς!

Η Β σνία, στην πρώτη της συμμετ ή σε Μ υντιάλ πέρασε στην ιστ ρία, α$ ύ στ ματς με την Αργεντινή, πέτυ ε τ πι γρήγ ρ αυτ γκ λ π υ έ ει μπει π τέ στη δι ργάνωση. Συγκεκριμένα, Σεάντ Κ λάσινατς σκ ραρε εις άρ ς της μάδας τ υ 2 λεπτά και 8 δευτερ λεπτα μετά την έναρ η τ υ αγώνα. Τ 2006, Κάρλ ς Γκαμάρα εί ε σκ ράρει εις άρ ς της Παραγ υάης στ παι νίδι με τη Γερμανία, 2 λεπτά και 46 δευτερ λεπτα μετά τη σέντρα.

Κάμπ σα ρεκ ρ, λα αρνητικά, σημείωσε και η λατρεμένη ώρα των «Μάικ Μπάσετ», η απαράμιλλη Αγγλία.

Τα «Λι ντάρια», ως συνήθως εκίνησαν με π λλές $ιλ δ ίες αλλά: -Έ$υγαν με μ λις 1 αθμ απ τ υς μίλ υς, αρνητική επίδ ση στην ιστ ρία τ υς. -Πέτυ αν μ λις δυ γκ λ στ υς μίλ υς, επίσης η ειρ τερη επίδ ση στην ιστ ρία τ υς. -Απ κλείστηκαν τ σ νωρίς για πρώτη $ ρά απ τ 1958. -Έ$τασαν (με τ 0-0 απέναντι στην Κ στα Ρίκα) τις 11 λευκές ισ παλίες, περισσ τερες απ π ιαδήπ τε άλλη μάδα στη δι ργάνωση. -Έδωσε τη ευκαιρία στην "υρ υγ υάη να πετύ ει την πρώτη της νίκη επί ευρωπαϊκής μάδας απ τ 1970.

Και κατά$ερε να μας διασκεδάσει με π λλ ύς ακ μα τρ π υς. )πως ας π ύμε τ ν τραυματισμ τ υ $υσι θεραπευτή της στ υς πανηγυρισμ ύς τ υ γκ λ της ισ $άρισης κ ντρα στην Ιταλία. Αλήθεια. " άνθρωπ ς έ$υγε με $ ρεί .

™Â fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË 8 ‹Ù·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÚÔ¤‚Ï„·Ó ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ì ÙËÓ μÚ·˙ÈÏ›·. ÕÏÏÔÈ ÛÙÔȯËÌ¿ÙÈÛ·Ó ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿ Î·È ¿ÏÏÔÈ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ÛÙÔȯËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÌÈÎÚ­fiÙÂÚ· ÔÛ¿ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔÚ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ª¿ÏÈÛÙ· ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 8 Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ ÛÙÔȯËÌ¿ÙÈÛ 20 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÛÙÔ fiÙÈ ı· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÏÂÙfi Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ô Ì¤ÛÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ™¿ÌÈ ∫ÂÓÙ›Ú·, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ 7-1 ˘¤Ú ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ. √ ·›ÎÙ˘ Ì ÙȘ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ηٿÊÂÚ ӷ ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 46.380 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.