√√ÈÈ °°ÂÂÚÚÌÌ·ÓÓÔÔ››,, · ÙÙÔÔ ªÔÔ˘ÓÓÙÙÈÈ¿ÏÏ ª ˘ ¿ ÎηÈÈ · ÔÔÈÈ «·ÓÓÙÙÈÈÛÛÙÙ·ÛÛÈÈ·ÎÎÔÔ››» « · · · »

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

«"ι Γερμαν ί, ι $ νιάδες των λαών, πήραν τ Μ υντιάλ». «Παγκ σμια πρωταθλήτρια η ώρα π υ έ ει δηγήσει τ υς λα ύς στην ε αθλίωση». «Nαίρεστε για τ υς κατακτητές της Ελλάδας; Αν είσαστε απ κανένα Δίστ μ τ τε θα λέπατε». Αυτά και άλλα π λλά γρά$τηκαν στα so­cial me­dia αλλά και σε ε$ημερίδες μετά τη δίκαιη επικράτηση της γερμανικής μάδας π δ σ$αίρ υ στη Βρα ιλία. Μάλιστα, π ι ς τ λμά να δώσει συγ αρητήρια στη Γερμανία αντιμετωπί εται περίπ υ ως κ υκ υλ $ ρ ς, ως πρ δ της της Ελλάδας.

Απ την αθλι τητα ρισμένων «αντιστασιακών» $υσικά δεν θα μπ ρ ύσε να ε$ύγει και ένας Έλληνας π δ σ$αιριστής π υ γά ει τ ψωμί τ υ σε μια γερμανική μάδα. " Σωκράτης Παπασταθ π υλ ς έκανε τ λάθ ς να γράψει στ ν λ γαριασμ τ υ στ face­book: «Συγ αρητήρια στην μάδα της Γερμανίας για την κατάκτηση τ υ Παγκ σμί υ Κυπέλλ υ. Είναι μια π λύ καλή μάδα και δίκαια ρίσκεται σήμερα στην κ ρυ$ή τ υ κ σμ υ. Είναι μια ώρα π υ τα τελευταία ρ νια έ ει επενδύσει π λύ στ π δ σ$αιρ της, τ σ σε εθνικ σ και σε συλλ γικ επίπεδ και τώρα απ λαμ άνει τ υς καρπ ύς των πρ σπαθειών της. Είμαι διπλά αρ ύμεν ς γιατί στην Εθνική Γερμανίας αγωνί νται αρκετ ί συμπαίκτες μ υ στην Μπ ρ ύσια Ντ ρτμ υντ π υ σήμερα στέ$ νται ά ια πρωταθλητές κ σμ υ».

Τι έγραψε κακ μ ιρ ς Σωκράτης; Τα αυτ ν ητα. Η καλύτερη μάδα κέρδισε τ κύπελλ . Η μάδα π υ εδώ και ρ νια επενδύει συστηματικά για να $τάσει στ «Ιερ Δισκ π τηρ », είναι στην κ ρυ$ή τ υ π δ σ$αιρικ ύ κ σμ υ. Απ’ ,τι μαθαίν υμε μάλιστα, ι ιθύν ντες της π δ - σ$αιρικής Γερμανίας μελετ ύσαν εδώ και 2-3 ρ νια την μάδα της Βρα ιλίας, ε υ και η περιπ ιημένη ε$τάρα.

Κι μως, ένα αμιγώς π δ σ$αιρικ γεγ ν ς, στ π ί ε αίως παί νται δισεκατ μμύρια ευρώ, έ ει μετατραπεί στη μνημ νιακή Ελλάδα σε π λιτικ θέμα. Επειδή τ υ Ελληνα τρά ηλ ς υγ ς δεν υπ μένει, ρέθηκαν για άλλη μια $ ρά ι «αντιστασιακ ί» τ υ καναπέ, να ρίσ υν, να λευάσ υν, να ε ευτελίσ υν π ι ν τ λμάει να δει την αλήθεια. )τι ι Γερμαν ί έπαι αν καλύτερη μπαλίτσα και νίκησαν. Π σ δύσκ λ είναι δηλαδή να δ ύμε ένα παι νίδι ως γι ρτή κι ι ως ένα ακ μη γεγ ν ς για να γάλ υμε τα απωθημένα μας στ υς Γερμαν ύς; Εντά ει, ι περισσ τερ ι Έλληνες ήθελαν να κερδίσει η Αργεντινή. Η $τω ή, ρε κ πημένη πλην τίμια Αργεντινή, ασ$αλώς θα γιν ταν ευκ λ τερα «σύμ λ αντί- στασης» απέναντι στην πλ ύσια, υπερ$ίαλη και δυναστική Γερμανία. Καλύτερα να λέπαμε να σηκώνει τ κύπελλ η πρ εδρ ς Κίρ νερ, παρά η Μέρκελ, αυτ είναι σίγ υρ .

)μως, είναι τ υλά ιστ ν αθλι τητα να ρί υμε τ υς ανθρώπ υς π υ λέπ υν τ π δ σ$αιρ μ ν ως άθλημα π υ κερδί ει συνήθως καλύτερ ς. " Παπασταθ π υλ ς και κάθε άλλ ς π υ δίνει συγ αρητήρια στην καλύτερη μάδα είναι αδιαν ητ να γίνεται στ ς λεκτικών πρ πηλακισμών απ τ υς δήθεν αντιστασιακ ύς κατά της γερμανικής κυριαρ ίας. Είναι ι ίδι ι π υ ρί υν τη Γερμανία αλλά π υ με μεγάλη αρά σπεύδ υν να πάρ υν δάνει για να αγ ράσ υν τ γερμανικ αυτ κίνητ . Είναι ι ίδι ι π υ τρέ υν κατά ιλιάδες να πάρ υν διακ π δάνεια για να πάνε τριήμερ στ Βερ λίν . Και $υσικά είναι ι ίδι ι π υ ενώ επικαλ ύνται τα εγκλήματα τ υ να ισμ ύ, τρέ υν στις κάλπες να ψη$ίσ υν τ υς υπ στηρικτές των δ λ $ νων ιλιάδων Ελλήνων π λιτών. Ας μην επικαλ ύνται τ Δίστ μ ή την ικ ν μική κατ ή απ τη Γερμανία εκείν ι π υ απ θεών υν τ υς Nρυσαυγίτες, π υ πρ σκυν ύν τη σημαία με τη σ άστικα.

Τα πράγματα είναι απλά. "ι Γερμαν ί κερδί υν στην μπάλα γιατί έ υν ρήμα και σύστημα. )λα τα άλλα π λιτικά $ληνα$ήματα για τη γερμανική κυριαρ ία στις υπ λ ιπες ώρες δεν έ ει καμιά σ έση με τ π δ σ$αιρ . Εντά ει, να μην αγαπάμε τ υς Γερμαν ύς και να μην είναι $ίλ ι μας, αλλά ας δ ύμε και λίγη μπαλίτσα πι αλαρά. Δεν λάπτει να α$ήσ υμε για λίγα λεπτά τ ν $ανατισμ στην άκρη.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.