¶Ô˘ ÙÔ ¿ÓÂ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ›;

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τ γερμανικ «σ έδι » για τη σταθερ π ίηση της Ευρω ώνης θέλει την έ δ απ την Κρίση μέσα απ την δραστική μείωση των κρατικών ελλειμμάτων στην Περι$έρεια και στην ίδια τη Γερμανία (και τις υπ λ ιπες πλε νασματικές ώρες), σ έδι τ π ί $υσικά απαιτεί την σκληρή και μ ν διάστατη λιτ τητα η π ία έ ει ε$αρμ στεί εδώ και τέσσερα περίπ υ έτη και την ιών υν ι λα ί κυρίως της περι$έρειας με τ ν ειρ τερ τρ π .

"ι Γερμαν ί πιστεύ υν πως μέσω αυτής της σκληρής λιτ - τητας θα μειωθ ύν δραστικά τα ελλείμματα και στην συνέ εια η μείωση αυτή θα ενισ ύσει τις ντ πιες επενδύσεις ι π ίες με την σειρά τ υς θα ενισ ύσ υν τις ε αγωγές έτσι ώστε να «εισα θεί» σε αυτές η ήτηση π υ λείπει στην εγ ώρια αγ ρά απ τ ε ωτερικ .

Στην θεωρία καλά τα σκέ$τ νται ι Γερμαν ί αλλά στην πρά η η π λιτική αυτή είναι «εγκληματική» και καταδικασμένη σε τραγική απ τυ ία.

Καταρ ήν ενίσ υση ε αγωγών με ακρι ευρώ δεν θα γίνει π τέ πραγματικ τητα. Και σ ι Γερμαν ί επίμ να και δικτατ ρικά δεν επιτρέπ υν την υπ τίμηση τ υ «πανάκρι υ» ευρώ η λη πρ σπάθεια ενίσ υσης των ε αγωγών θα είναι μια τρύπα στ νερ .

Πέραν αυτ ύ υπάρ υν κι άλλ ι δύ λ γ ι π υ ε ασ$αλί υν την απ τυ ία των γερμανικών πλάνων. Τ έναν τ ν απ κάλυψε τ ΔΝΤ στην πι πρ σ$ατη έκθεση World Eco­nomic Out­look. Τ ΔΝΤ ε ηγεί, πως η σταθερ π ίηση της Ευρω ώνης δεν θα έρθει απλά με τη μείωση των εμπ ρικών ελλειμμάτων αλλά απαιτεί δύ πράγματα: Πρώτ ν, ι τιμές των ε αγώγιμων αγαθών της Περι$έρειας (π. . εν ς αυτ κινήτ υ SEAT ή εν ς για υρτι ύ ΦΑΓΕ) να πέσ υν σε σ έση με τις τιμές των μη ε αγώγιμων αγαθών της ίδιας ώρας (π. . ένα πιάτ παέγια σε εστιατ ρι της Μαδρίτης ή ένα ελληνικ σ υ λάκι). Δεύτερ ν, ι τιμές των ε αγώγιμων αγαθών της Περι$έρειας να πέσ υν σε σ έση με τις τιμές των ε αγώγιμων αγαθών των πλε νασματικών ωρών. Τ ΔΝΤ καταλήγει τι τίπ τα απ αυτά δεν συνέ η τα τελευταία ρ - νια στην Ευρω ώνη. Απλά, τα εμπ ρικά ελλείμματα κατέρρευσαν λ γω της λιτ τητας. Με τ π υ θα έρθει, ταν κι εάν έρθει, μια μικρή ανάκαμψη, τα εμπ ρικά ελλείμματα θα επιστρέψ υν και, έτσι, τα «γερμανικά πλάνα» ε ανεμί νται.

" άλλ ς λ γ ς π υ εγγυάται την απ τυ ία είναι τ ταλαιπωρημέν τραπε ικ σύστημα και τ λ $ιάσκ της Ευρω ώνης με τη λεγ μενη «τραπε ική εν π ίηση». Τίπ τα δεν θα δι ρθωθεί στην Ευρω ωνική Περι$έρεια σ τ τραπε ικ σύστημα παραμένει κατακερματισμέν και ι τράπε ες της Περι$έρειας παραμέν υν στα έρια ιδι κτητών π υ δεν έ υν τ υς π ρ υς να τις στηρί υν, υπ την απειλή μάλιστα τ υ νέ υ Δ γματ ς Ντάι ελμπλ υμ π υ θέτει τ bail-in αλα Κύπρ υ πρ των πυλών και της γερμανικής άρνησης για ένα κ ιν ταμεί απ τ π ί θα ε ασ$αλί νται ι εγγυημένες καταθέσεις. Σε αυτ τ πλαίσι η απ $αση για κ ινή επί λεψη απ την ΕΚΤ των τραπε ών είναι τ υλά ιστ ν γελ ία. Τ ν ερ μεν Ν έμ ρι έ υμε τα νέα Ευρωπαϊκά stress-tests. Αν θεωρήσ υμε πως τα stress-tests είναι πραγματικά (πράγμα τ π ί έντ να αμ$ισ ητείται απ π λλ ύς) και η ΕΚΤ ρει πως η Πειραιώς ή η San­tander δεν είναι ιώσιμες τ τε άση της Ευρωπαϊκής συμ$ωνίας περί τραπε ικής «εν π ίσησης» και δεδ μέν υ τι δεν υπάρ ει κ ιν ευρωπαϊκ ταμεί τ π ί θα απ ημιώσει τις καταθέσεις, η ΕΚΤ θα πρέπει να πει στην ελληνική ή στην ισπανική κυ έρνηση να ρ υν εκείνες τα ρήματα της απ ημίωσης των καταθέσεων. Και εδώ είναι π υ θα ήσ υμε τ $ιάσκ τ υ αιώνα με τ υς καταθέτες και πάλι να ύνε στιγμές Κύπρ υ τ υ περασμέν υ Μαρτί υ.

Υπ αυτές τις συνθήκες έ αια δεν είναι δυνατ ν να μιλάμε για «τραπε ική εν π ίηση». Ίσως για αυτ , πρ ετ ιμα μενη για άλλη μια σειρά κάλπικων stress-tests, η ΕΚΤ πρ σέλα ε ως σύμ υλ για τ ν έλεγ της ιωσιμ τητας των ευρωπαϊκών τραπε ών, έναν κύρι με ενδια$έρ ν ι γρα$ικ : τ ν κ. Oliver Wy­man π ί ς, ως ελεγκτής της ιρλανδικής τράπε ας Ango-Ir­ish, εί ε πει λίγ υς μήνες πριν την πτώ ευσή της τι ήταν «η ισ υρ τερη και ασ$αλέστερη τράπε α στ ν κ σμ » - και τ ν π ί πρ σέλα ε πέρσι κ. Ρα ι ( Ισπαν ς Πρωθυπ υργ ς) για να «επι ε αιώσει» τι ι μαύρες τρύπες των ισπανικών τραπε ών δεν ήταν 100 δις ευρώ ( πως έλεγαν ι Βρυ έλλες) αλλά μ λις 40 δις ευρώ. Πάμε, δηλαδή, για άλλ ένα κ υκ ύλωμα της αδυναμίας των τραπε ών της Ευρω ώνης να ρηματ δ τήσ υν την ανάκαμψη.

Βε αίως κάπ ι ς π λύ ρθά θα διερωτάται καλά ι Γερμαν ί θέλ υν ντε και καλά να διαλύσ υν την Ευρω ώνη? Σίγ υρα ι και σε κάπ ια $άση ι Γερμαν ί θα αναγκαστ ύν να πρά υν αυτ π υ η αγ ρά απ μ νη της θα τ υ επι άλει. Πρ ς τ παρ ν μως η υ$ιστάμενη κατάσταση σα$έστατα τ υς λεύει α$ ύ παραμέν υν ίσως τ μ ναδικ ασ$αλές επενδυτικ κατα$ύγι στην ώνη τ υ Ευρώ. Απ την άλλη μως σ η π λιτική αυτή συνε ί εται θα δηλητηριά ει περισσ τερ τ σ τα δημ σι ν μικά των ωρών μας σ και τη δημ κρατία μας και η εμμ νή σε αδιέ δες π λιτικές δημι υργ ύν μια έκρη η τ υ ευρωσκεπτικισμ ύ π ί ς έ ει αρ ίσει να γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυν ς.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.