ΠΠ CCi­it­ti­ig­gr­roou­upp ››  ““√√kk”” ÛÛÙÙÔÔ  ÚÚ­fi­fiÛÛÙÙÈÈÌÌÔÔ $$77 ‰‰ÈȘ ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Σε συμ;ι;ασμ με τις αμερικανικές αρ3ές κατέλη>ε η Cit­i­group σ3ετικά με τις κατηγ ρίες για πώληση πρ ;ληματικών στεγαστικών δανείων τ 2008. Η αμερικανική τράπε%α θα κατα;άλει πρ στιμ $7 δις εκ των π ίων τα 4,5 δις σε μετρητά και τα υπ λ ιπα υπ τη μ ρ*ή ανακ ύ*ισης καταναλωτών. Η Citi ανακ ίνωσε απ τελέσματα ;’ τριμήν υ, στα π ία περιέλα;ε σ3ετική έκτακτη 3ρέωση $3,8 δις Ε>αιτίας αυτής τα καθαρά κέρδη περι ρίστηκαν στα 181 εκ. δ λ. υπ 3ωρώντας 96% σε σ3έση με την αντίστ ι3η περσινή περί δ . Αν, μως, ε>αιρεθ ύν ι έκτακτες επι;αρύνσεις, τα κέρδη διαμ ρ*ών - νται σε $3,93 δις ή 1,24 δ λ. / μετ 3ή, έναντι 1,25 δ λ. πέρσι και πρ ;λεψης των αναλυτών για 1,05 δ λ.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.