ª¿¯Ë Ì ÙËÓ ÙÚ­fiÈη Û ٤ÛÛÂÚ· «Î·˘Ù¿» ̤و·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Σε τέσσερις ά νες θα επικεντρώσει τη στρατηγική της, έως τ ν Σεπτέμ ρι , η ελληνική κυ έρνηση και πρ σωπικά Αντώνης Σαμαράς, με στ τη διαμ ρ$ωση εν ς δια$ ρετικ ύ π λιτικ ύ τ πί υ π υ θα διευκ λύνει τη δημι υργία «πρ εδρικής πλει ψη$ίας», καθώς στις σκέψεις τ υ πρωθυπ υργ ύ είναι και να επισπεύσει τις διαδικασίες για την εκλ γή Πρ έδρ υ της Δημ κρατίας στις αρ ές τ υ 2015.

)πως δημ σίευσε η Ημερισία, με άση αυτή τη στρατηγική, Αντ. Σαμαράς θέτει ως κεντρική π λιτική τ υ επιδίω η μια επιτυ ή διαπραγμάτευση για την αναδιάρθρωση τ υ ρέ υς, ενώ για τη ελτίωση τ υ π λιτικ ύ κλίματ ς σε κ ινωνικ επίπεδ , θέλει να ανακ ινώσει, πιθαν τατα τη σταδιακή μείωση της $ ρ λ γίας, μία καλή ρύθμιση για τα «κ κκινα» δάνεια επι ειρήσεων και ιδιωτών, καθώς και νέα διευκ λυνση για την απ πληρωμή των λη ιπρ θεσμων ρεών πρ ς τ Δημ σι και τα ασ$αλιστικά ταμεία με αύ ηση των δ σεων.

Στελέ η τ υ Μεγάρ υ Μα ίμ υ εκτιμ ύν τι ι άσεις για συμ$ωνία με την τρ ικα μπ ρ ύν να μπ υν στις εν ε ελί ει διαπραγματεύσεις, τ νί υν, ωστ σ , τι «η τελική συ ήτηση θα γίνει τ ν Σεπτέμ ρι » και δεν απ κλεί υν τ ενδε μεν να υπάρ υν ακ μη και μ ν μερείς απ $άσεις, αν ι εκπρ σωπ ι των δανειστών δεν συμ$ωνήσ υν σε κάπ ι υς απ τ υς κεντρικ ύς κυ ερνητικ ύς στ υς, πως, για παράδειγμα, η μείωση της $ ρ λ γίας.

Τα θέματα αυτά, καθώς και τη διαπραγματευτική στάση της κυ έρνησης απέναντι στην τρ ικα συ ήτησε πρωθυπ υργ ς τ σ σε συνάντηση τ υ (π υ ήταν κυρίως για θέματα ε ωτερικής π λιτικής) με τ υς Ε. Βενι έλ και Δ. Α ραμ π υλ , σ και με τ ν Γκ. Nαρδ ύ ελη και τ ν αντιπρ εδρ της κυ έρνησης, αμέσως μετά την πρώτη συνάντηση τ υ υπ υργ ύ "ικ ν μικών με τ υς εκπρ σώπ υς των δανειστών.

Σύμ$ωνα με επίσημ υς κυ ερνητικ ύς κύκλ υς, πρ θεση τ υ Αντ. Σαμαρά είναι να ανακ ινώσει τ ν Σεπτέμ ρι τη μείωση τ υ Ειδικ ύ Φ ρ υ Κατανάλωσης στ πετρέλαι θέρμανσης, α$ ύ πως λένε «θα κατα$έρ υμε να πείσ υμε την τρ ικα τι τ μέτρ ι μ ν δεν απέδωσε, αλλά πρ κάλεσε και μείωση στα $ ρ λ γικά έσ δα», σημειών ντας ταυτ ρ να πως «αν ρειαστεί, θα κάν υμε ,τι και με τ ν ΦΠΑ στην εστίαση», α$ήν ντας να ενν ηθεί τι θα πρ ωρήσ υν στη μείωση τ υ ΕΦΚ ακ μη και ωρίς συμ$ωνία. Παράλληλα πρωθυπ υργ ς έ ει ητήσει απ τ ικ ν μικ επιτελεί να παρ υσιάσ υν σενάρια για τη μείωση της έκτακτης εισ$ ράς αλληλεγγύης απ τ 2015, με πρ πτική την πλήρη κατάργησή της τ 2016. Στ Μα ίμ υ εκτιμ ύν τι η π ρεία εκτέλεσης τ υ πρ ϋπ λ γισμ ύ καθιστά ε$ικτή τη μείωση της έκτακτης εισ$ ράς απ τ 2015, καθώς ι δικαστικές απ $άσεις για τ υς ένστ λ υς και δικαστικ ύς καθιστ ύν απαγ ρευτική την πλήρη κατάργησή της, πως ήταν αρ ικ ς τ υς στ ς.

Η ελληνική κυ έρνηση θα επιδιώ ει επίσης να υπάρ ει (ει δυνατ ν σε συμ$ωνία με την τρ ικα) μία γενναία ρύθμιση για την απ πληρωμή των «κ κκινων» δανείων, η π ία υπ πρ ϋπ θέσεις θα μπ ρ ύσε να $τάσει ακ μη και σε «κ ύρεμα» των τ κων ή και μέρ υς τ υ κε$αλαί υ, μέτρ π υ θα δώσει ανάσα ρευστ τητας σε ιλιάδες επι ειρήσεις, αλλά και ν ικ κυριά.

Ανάσες στην αγ ρά θα δώσει και η επιδιωκ μενη αύ ηση των δ σεων για τις λη ιπρ θεσμες $ειλές στ Δημ σι και τα ασ$αλιστικά ταμεία, με την κυ έρνηση και για τ θέμα αυτ να έ ει στα έρια της στ ι εία π υ απ δεικνύ υν τι η ρύθμιση π υ ισ ύει σήμερα έ ει απ δώσει ελά ιστα, ως πρ ς τη ρ ή εσ δων.

Ενδεικτική των πρ θέσεων τ υ πρωθυπ υργ ύ είναι η επισήμανση της εκπρ σώπ υ της ΝΔ, Αν. Ασημακ π ύλ υ ανα$ ρικά με πρ σπάθεια απ κλιμάκωσης της $ ρ λ γίας, τ νί ντας πως «είναι δέσμευση τ υ πρωθυπ υργ ύ τι θα τ παρ υσιάσει τ $θιν πωρ ». Μένω, επίσης, πρ σθεσε «στ τι η συ ήτηση για τ ρέ ς έ ει πάρει υσιαστικά μια π ρεία, υπ την ένν ια τι εμείς έ υμε εκτελέσει τα δικά μας καθήκ ντα και με άση αυτ θα εκινήσει η συ ήτηση».

" πρωθυπ υργ ς στ περιθώρι της συν δ υ της Ευρωπαϊκής Επιτρ πής στις Βρυ έλλες αναμεν ταν να έ ει συναντήσεις με α ιωματ ύ υς της Ευρωπαϊκής Ενωσης ίσως και μια σύντ μη συν μιλία με την Ανγκ. Μέρκελ και τ ν κ. Γι ύνκερ πρ κειμέν υ να θέσει τ ήτημα της ρύθμισης τ υ ρέ υς, εν ψει της διαπραγμάτευσης π υ θα εκινήσει μετά την α ι λ γηση της τρ ικας τ ν Σεπτέμ ρι .

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.