ΠΠ ∂∂ÏÏÏÏ¿‰· ¿ ‰· ‚‚·‰ ·‰››˙ ˙ÂÂÈÈ ÛÛÙÙÔÔÓÓ ÛÛˆÛÛÙÙ­fifi ˆ ‰‰ÚÚ­fi­fiÌÌÔÔ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η συνε3ής καταγρα*ή ενδεί>εων ανάκαμψης της ελληνικής ικ ν μίας, σε συνδυασμ με την πρ σ*ατη απ δέσμευση της νέας δ σης της 3ρηματ ικ ν μικής ενίσ3υσης της 3ώρας απ τ Eurogroup, ύψ υς 1 δις ευρώ, καθώς και η συστηματική πρ ώθηση των πρ απαιτ ύμενων για την απ δέσμευση και της επ μενης δ σης τ υ 1,0 δις ευρώ, αλλά και για την έναρ>η της συ%ήτησης για την ελά*ρυνση τ υ ελληνικ ύ 3ρέ υς, σύμ*ωνα με τις απ *άσεις τ υ Eurogroup της 26ης Ν εμ;ρί υ 2012, δημι υργ ύν συνθήκες περαιτέρω τ νωσης της εμπιστ σύνης τι η 3ώρα ;αδί%ει στ ν σωστ δρ μ .

Αυτ ανα*έρει τ «Ε;δ μαδιαί Δελτί ικ ν μικών Ε>ελί>εων» της Al­pha Bank, στ π ί σημειώνεται πως αυτές ι πρ πτικές επι;ε;αιών νται, άλλωστε, και με την έκδ ση ε>άμηνων ΕΓΔ απ τ ελληνικ δημ - σι την 8.7.2014, απ την π ία αντλήθηκαν 1.675 εκ. ευρώ με μέσ επιτ κι 2,05%, απ επιτ κι 2,15% π υ εί3ε επιτευ3θεί στην πρ ηγ ύμενη αντίστ ι3η δημ πρασία της 10.6.2014 και απ 3,6% στη δημ πρασία της 4.3.2014. Επίσης, σε ένα ε>αιρετικά δυσμενές διεθνές επενδυτικ περι;άλλ ν, π υ επιδεινώθηκε >α*νικά λ γω σ ;αρών διαταρα3ών στ τραπε%ικ σύστημα της Π ρτ γαλίας, η Ελλάδα πρ 3ώρησε την 10.7.2014 στην έκδ - ση τριετ ύς μ λ γ υ (συμπληρών ντας σταδιακά την καμπύλη απ δ σεών της), απ τ π ί άντλησε 1,5 δις με σημαντικά μειωμέν επιτ κι 3,5%.

Στις ευν ϊκές ε>ελί>εις στην ελληνική ικ ν μία πρ στίθεται και η αύ>ηση π υ σημείωσε η ;ι μη3ανική παραγωγή κατά 1,8% σε ετήσια ;άση τ ν Μάι τ υ 2014 και κατά +0,2% σε ετήσια ;άση στ πρώτ πεντάμην τ υ 2014, έναντι πτώσης κατά -5,6% τ ν Μάι τ υ 2013 και κατά -3,2% στ πρώτ πεντάμην τ υ 2013.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.