ΠΠ √√¶ ¶ ∞¶ ÎÎÔÔÓÓÙÙ¿ ¿ ÛÛÙÙÔÔÓÓ ™ ‡ ‡ÓÓ‰‰Â ÛÛÌÌÔÔ ¶ ÔÔÏÏÏÏ·ÏÏ‹‹˜ ·  ˜ ™ ÎÎÏÏ‹‹ÚÚ˘ÓÓÛÛˢ ˘ ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η /ΠΑΠ Κύπρ υ, για ακ μα μία ρ νιά, στέκεται δίπλα στ υς συνανθρώπ υς μας π υ πάσ υν απ τη σκληρή ασθένεια της π λλαπλής σκλήρυνσης και πρ σπαθεί με κάθε τρ π να καλύψει τις ανάγκες τ υς πρ σ)έρ ντάς τ υς ανακ ύ)ιση στ ν καθημεριν αγώνα π υ δίν υν.

H /ΠΑΠ Κύπρ υ ως Μέγας O ρηγ ς ενισ ύει τ ταμεί τ υ Συνδέσμ υ για να μπ ρεί να πρ σ)έρει στ υς πάσ ντες και στις ικ - γένειές τ υς σημαντική στήρι'η με στ μια καλύτερη π ι τητα *ωής.

/ Σύνδεσμ ς Π λλαπλής Σκλήρυνσης, με 28 ρ νια πρ σ) ράς έ ει ως απ κλειστικ έργ τη ήθεια των ασθενών και των ικ γενειών τ υς, παρέ ντας υπηρεσίες π υ περιλαμ άν υν )υσικ θεραπεία και κινησι θεραπεία καθώς και συμ υλευτική και ψυ λ γική στήρι'η.

Η /ΠΑΠ Κύπρ υ ενισ ύει τ Σύνδεσμ δια ρ νικά, α) ύ ι δυσμενείς ικ ν μικές συνθήκες κάν υν τ ν έργ τ υ ακ μη πι δύσκ λ .

/ Σύνδεσμ ς Π λλαπλής Σκλήρυνσης είναι μ ν ένας απ την πληθώρα των συνδέσμων και ) ρέων π υ η /ΠΑΠ στηρί*ει έμπρακτα και υσιαστικά.

H MSPS Ro­ma­nia και η Pi­raeus Bank Ro­ma­nia, ρα εύθηκαν στα Ιn­ter­na­tional Cre­ativ­ity Awards 2014 ! Η εταιρεία λ κληρωμένων υπηρεσιών Mar­ket­ing Com­mu­ni­ca­tions MSPS Ρ υμανίας, με έδρα στ Β υκ υρέστι, με δύ απ τις πι πρ σ)ατες καμπάνιες, για λ γαριασμ της Τράπε*ας Πειραιώς Ρ υμανίας, “DOT, the So­cial Mas­cot” και “The So­cial In­terns”, ρα εύθηκε στα 44α In­ter­na­tional Cre­ativ­ity Awards .

H λ κληρωμένη καμπάνια “DOT, the So­cial Mas­cot”, π υ δημι υργήθηκε για τ λανσάρισμα της DOT, της μασκ τ των so­cial me­dia της Τράπε*ας Πειραιώς Ρ υμανίας, κέρδισε τ Oρυσ Βρα εί στην κατηγ ρία “Am­bi­ent Me­di­aCam­paign”. Επίσης η καμπάνια “The So­cial In­terns”, μέσω της π ίας πρ σλή)θηκαν 3 in­terns στ Face­book, κέρδισε τ Αργυρ Βρα εί στην κατηγ - ρία «In­te­grated Cam­paign”.

H MSPS είναι εταιρία λ κληρωμένων υπηρεσιών Mar­ket­ing Com­mu­ni­ca­tions & Πωλήσεων, με κεντρικά γρα)εία στην Αθήνα, στ Β υκ υρέστι, στη Λευκωσία και στη Σ )ια. Η MSPS Ρ υμανίας διαθέτει υψηλή τε ν γνωσία και σημαντική εμπειρία, και αναπτύσσει λ κληρωμένες καμπάνιες ATL & BTL. Έ ει ενεργή παρ υσία στ dig­i­tal περι άλλ ν, μέσω ε'ειδικευμέν υ τμήματ ς so­cial me­dia και μέσω on line & mo­bile ε)αρμ γών π υ έ ει αναπτύ'ει. Πελάτες της MSPS Ro­ma­nia είναι :Pi­raeus Bank, Volks­bank, Voda­fone, Mi­crosoft, Unilever, Ti­tan, Lib­erty Cen­ter κλπ.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.