ΔΔ¤¤ÛÛÛÛÂÂÚÚÂÂÈȘ ˜ ‰‰ÈÈÂÂııÓÓ››˜ ˜ ‰‰ÈÈ·ÎÎÚÚ››ÛÛÂÂÈȘ · ˜ ÁÁÈÈ· · ÙÙÔÔ √√ÈÈÓÓÔÔÔÔÈÈ››ÔÔ  ΣΣ·ÌÌ¿ÚÚÙÙ· · ¿ ·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

επισκε)θείτε

την

Τέσσερεις διεθνείς διακρίσεις απέσπασε τ /ιν π ιεί Jαμπάρτα στα γνωστά παγκ σμια ρα εία κρασι ύ De­canter World Wine Awards. Τ /ιν π ιεί ρα εύτηκε με δύ αργυρά και δύ άλκινα μετάλλια.

Η ειδική επιτρ πή α'ι λ γησης των κρασιών )έτ ς περιλάμ ανε 224 ειδικ ύς γευσιγνώστες απ λ τ ν κ σμ , συμπεριλαμ αν μένων 66 Masters of Wine και 18 Mas­ter Som­me­liers, με Πρ εδρ τ ν διάσημ δημ σι γρά) κριτικ /ίν υ τ υ De­canter, Steven Spurrier.

Μετά απ πρ σεκτική α'ι λ γηση, η επιτρ πή απένειμε στ Μαραθεύτικ Jαμπάρτα 2011 και στ Μαραθεύτικ Jαμπάρτα 2012 αργυρ μετάλλι , ενώ τ Šυνιστέρι Jαμπάρτα 2013 και τ Shiraz-Λευκάδας Jαμπάρτα 2012 απέσπασαν άλκινα μετάλλια.

Δεν είναι η πρώτη ) ρά π υ τ ιν π ιεί κατ ρθώνει να απ σπάσει διεθνή ρα εία. Τα κρασιά Jαμπάρτας έ υν διακριθεί σε π λλές πρ ηγ ύμενες δι ργανώσεις, συμπεριλαμ αν μένης και της πρ σ)ατης επιτυ ίας τ υ περασμέν υ Μάρτι υ στ Διεθνή Διαγωνισμ /ίν υ Θεσσαλ νίκης, π υ τ /ιν π ιεί Jαμπάρτα ρα εύτηκε με ένα ρυσ και δύ αργυρά μετάλλια.

Για περισσ τερες πληρ ) ρίες www.zam­bar­taswiner­ies.com

ιστ σελίδα:

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.