Δ· ÂÚ›ÂÚÁ· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ô ÙÔ̤·˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

2 τ υρισμ ς ήταν ανέκαθεν τ υγ ν της Κυπριακής ικ ν μίας και αναλ γως των συνθηκών εί ε και την πρ τεραι τητα τ υ. Επίσης τ υρισμ ς είναι άρρηκτα συνδεδεμέν ς με την )ήτηση αγ ράς ακινήτων απ έν υς και ως εκ τ ύτ υ σ ι διά ρες εθνικ τητες τ υριστών αυ άν νται, τ σ η γνωριμία της Κύπρ υ και κατ’ επέκταση τ ενδια έρ ν για τα ακίνητα επεκτείνεται.

Πρ σπαθ ύμε εδώ και ρ νια να πρ καλέσ υμε τ ενδια έρ ν Γερμανών κτηματ - μεσιτών για πρ ώθηση των Κυπριακών ακινήτων ωρίς μως επιτυ ία. Τ περίεργ δε είναι τι η Κρήτη έ ει γύρω στα 2 κ. τ υρίστες τ ν ρ ν εκ των π ίων τ 1 εκ. είναι Γερμαν ί, ενώ στην Κύπρ με περίπ υ 2 εκ. τ υρίστες μ ν 100.000 είναι ι Γερμαν ί. Μας άνηκε παρά εν πως ενώ απ τη μια η Κρήτη π υ ιλ ενεί αρκετά Γερμανικά κ ιμητήρια τ υ Β’ παγκ σμί υ π λέμ υ, συνε ί) υν να την αγαπ ύν ι Γερμαν ί, ενώ η Κύπρ ς ωρίς ένα Γερμαν απ θαν ντα τ υ Β’ π λέμ υ, δεν δεί ν υν ενδια έρ ν.

Επίσης τα αερ δρ μια της Κρήτης δεν είναι διεθνή, απ δε μενα μ ν εσωτερικές πτήσεις/char­tered flights, σε αντίθεση με την Κύπρ με τα δύ διεθνή της αερ δρ μια. Επίσης έ υμε τ περίεργ κατά τ ν Κ2Τ τι ι μεν αριθμ ί των τ υριστών αυ άν νται, δεν υπάρ ει η ίδια αύ ηση στις κρατήσεις των εν δ είων. Η απάντηση εδώ είναι τι λ γω των ιλιάδων επαύλεων π υ εν ικιά) νται κυρίως απ έν υς μέσω τ υ διαδικτύ υ, ωρίς να καταγρά υν ι ιδι κτήτες τα εισ - δήματα τ υς, εκτ ς της )ημιάς στα εν δ - εία, είναι και ένα μέτρ ρ δια υγής (ανα ερθήκαμε σε λεπτ μέρεια σε πρ ηγ ύμεν πρ σ ατ μας άρθρ ). Στην Ελλάδα/Κρήτη ι εν ικιάσεις ακινήτων σε έν υς απαγ ρεύ - νται ( πως και στην Κύπρ αλλά δεν ε αρμ - )εται) για περί δ κάτω των 30 ημερών. Στην Ελλάδα δε ιδι κτήτης υπ κειται σε υλάκιση και/ή πρ στιμ 2.000 ευρώ. Άρα εδώ είναι και τ πρ *λημα της μη αυ ητικής τάσης πληρ τητας των εν δ είων.

Παρατηρ ύμε τι διά ρες θηνές αερ - γραμμές δεν συνδέ υν την Κύπρ και με αερ δρ μια έστω περι ερειακά, ενώ ι υπάρ υσες συνδέσεις κυρίως με τ αερ δρ μι Πά υ, ε υπηρετ ύν τ ν ε ερ μεν αντί τ ν εισερ μεν τ υρισμ . Η σύνδεση π. . με την Βαρκελώνη πως θα ε υπηρετήσει την Κύπρ σε εισερ μεν υς τ υρίστες;

Γίνεται και πάλι θ ρυ* ς για τις “all in­clu­sive” διακ πές και τι ως απ τέλεσμα αυτά τα διά ρα κέντρα κλπ υπ έρ υν ικ ν μικά. Βέ*αια τ θέμα είναι ένα διεθνές αιν μεν κατ’ απαίτηση των δι ργανωτών τα ιδιών (π υ με τ ν τρ π αυτ αυ άν υν τα κέρδη τ υς). Απ την άλλη, τ σ απ τις δικές μας δημ σιευθείσες εμπειρίες σ και άλλων, για την «κλεψιά» η π ία γίνεται κυρίως εις *άρ ς των τ υριστών (για παράδειγμα λεμ νι στην Πέγεια για 3 ευρώ σε εστιατ ρι , κρασί των 3.50 ευρώ τ ένα με ρέωση 30 ευρώ κλπ κλπ!!). Είναι παράλ γ απ τ υς tour op­er­a­tors να τ )ητ ύν; Στ στ ι εί αυτ δεν * ηθά και τ ψηλ κ στ ς της διακίνησης (ίδε τα ί με υπερ ρεώσεις), ενώ η περι ρισμένη δημ σια συγκ ινωνία ε αναγκά)ει τ υς θαμώνες των εν δ είων να παραμέν υν στ ν τ π διαμ νής. Πιστεύ υμε τι αυτ (διακίνηση) είναι ένα απ τα πι σ *αρά θέματα, μια και π υ διερωτάται τ υρίστας τι θα κάνει τ *ράδυ, πως θα διακινηθεί εκτ ς εν δ εί υ και άρα γιατί να τ ν ενδια έρει η Κύπρ ς, η π ία τ ν εγκλω*ί)ει σε μια συγκεκριμένη περι ή; 2 γείτ νας μας στ ν Πρωταρά (Γάλλ ς δημ - σι γρά ς) π ί ς διέμενε σε διπλαν μας εν δ εί , μας πληρ ρησε τι είναι θιασώτης της Κέρκυρας και π υ εν ικιά)ει τα ί λη την ημέρα για 20 ευρώ!! Ταυτ ρ να μας πληρ ρησε για την εμπειρία τ υ σε τα*έρ- να της Κύπρ υ π υ παράγγειλε μια σαλάτα, 1 μπ υκάλι νερ και 1 μπύρα, πλέ ν 1 αλ ύμι στα κάρ* υνα, τ υ κ στισε 16 ευρώ τ άτ μ , ενώ σε επίσκεψη τ υ σε παραλιακή ψαρ τα*έρνα, η σερ*ιτ ρα τ υ είπε “English only please”. 2 τ υρίστας αυτ ς γνωρί)ει Ελληνικά!!

Πως λ ιπ ν θα πρ σελκύσ υμε τ υς Γερμαν ύς και άλλ υς με αυτές τις καταστάσεις και πως θα τ υς πείσ υμε να αγ ράσ υν Κυπριακά ακίνητα; «Δεν μας αρέσει η Κύπρ ς δι τι έ ει παντ ύ - 600.000 - Ρώσ υς» μας εκμυστηρεύτηκε μια Γερμανίδα μεσίτρια. Τα έ υμε και αυτά δυστυ ώς για τα π ία δεν μπ ρ ύμε να κάν υμε και π λλά πράγματα.

Θα θέλαμε επ’ ευκαιρίας να συγ αρ ύμε τ ν Δήμαρ /Δήμ της Αγίας Νάπας π υ έ ει αναρτήσει σε διά ρες τ π θεσίες ενδεικτικές τιμές π τών κλπ, για να μην έ υμε έτσι σε μεγάλ *αθμ τις υπερ ρεώσεις των περιπτέρων και άλλων. Τώρα για μια πίτα σ υ*λάκια (take away) γιατί στην Λευκωσία να είναι 5.50 ευρώ και στις παραλιακές περι ές 16ω ευρώ είναι ά ι απ ρίας.

Τελειών ντας σας πληρ ρ ύμε τι τ 15% των αγ ραστών στην Ισπανία και Π ρτ γαλία είναι Γερμαν ί, ενώ στην Κρήτη τ 10% (πληρ ρία απ τ πικ ύς κτηματ - μεσίτες). Δεν ανα ερ μαστε στα Ελληνικά μ δάτα νησιά δι τι τα π σ στά εκεί είναι αυ ημένα, ενώ πλ ύσι ι Τ ύρκ ι αγ ραστές έ υν αρ ίσει να δεί ν υν σ *αρ ενδια έρ ν (και λα αυτά εκίνησαν απ τ ν τ υρισμ και σ ν α ρά τ υς Τ ύρκ υς απ τ υς π λιτικ ύς γάμ υς!!).

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.