ª ¤¯ ¤¯ÚÚÈÈ 2299 ∞∞˘ÁÁÔÔ‡‡ÛÛÙÙÔÔ˘ ˘ ˘ ÔÔÈÈ · ·ÈÈÙÙ‹‹ÛÛÂÂÈȘ ˜ ÁÁÈÈ· · ÊÊÔÔÈÈÙÙËËÙÙÈÈÎ΋‹ ¯ ¯ÔÔÚÚËËÁÁ››· ·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η Υπηρεσία / ρηγιών και Επιδ Βάτων τ υ Υπ υργεί υ ικ ν Βικών καλεί τις ικ γένειες ιτητών, ι π ίες εμπίπτ υν στις πρ ν ιες της ν Β θεσίας και δεν έ υν απ ταθεί για παρα ώρηση ιτητικής ρηγίας για τ ακαδηΒαϊκ έτ ς 2013/2014, πως υπ άλ υν τις αιτήσεις τ υς, τ αργ τερ μέ ρι 29 Αυγ ύστ υ 2014.

Τ νί2εται τι η 29η Αυγ ύστ υ 2014, ηΒερ Βηνία λή%ης της πρ θεσμίας υπ λής αιτήσεων για παρ ή ιτητικής ρηγίας, θα τηρηθεί αυστηρά και π ιεσδήπ τε εκπρ θεσμες αιτήσεις θα απ ρρίπτ νται.

Τ έντυπ αίτησης για την ιτητική ρηγία Βπ ρεί να ε%ασ αλιστεί απ τα γρα εία της Υπηρεσίας / ρηγιών και Επιδ Βάτων, τ Γρα εί Ε%υπηρέτησης στ Υπ υργεί ικ ν Βικών, τα Κέντρα Ε%υπηρέτησης τ υ Π λίτη, καθώς και απ την ιστ σελίδα τ υ Υπ υργεί υ ικ ν Βικών http://www.mof.gov.cy

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.