¶ ÒÒ˜ ˜ ËË °°ÂÂÚÚÌÌ·ÓÓ››· · · ÛÛÙÙÚÚ·ÁÁÁÁ· · · ÏÏ››˙ ˙ ÂÂÈÈ ÙÙËËÓÓ Â¢ÚÚˆ˙ ˘ ˆ ˙ ÒÒÓÓËË

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

;σ ι περίμεναν να πληρ ρηθ ύν απ τη συνέντευ%η Τύπ υ τ υ Μάρι Ντράγκι π τε -επιτέλ υς!- θα αρ ίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε2α να τυπώνει ρήμα («π σ τική αλάρωση» - QE), για να γει η ευρω2ώνη απ την παγίδα τ υ απ πληθωρισμ ύ, μάλλ ν εύγ υν απ γ ητευμέν ι για τις διακ πές τ υ Αυγ ύστ υ πως ανα έρει κείμεν π υ δημ σίευσε «Τ Πρώτ Θέμα».

Η ΕΚΤ πιθαν τατα θα κάνει π λύ λίγα και π λύ αργά, καθώς παραμένει σε μηρία απ τη Γερμανία, π υ με τη στάση της στραγγαλί2ει την ικ ν μική ανάκαμψη της ευρω2ώνης.

Η περι ητη Bun­des­bank μπ ρεί να μην έ ει τυπικά δικαίωμα έτ στις απ άσεις τ υ συμ υλί υ της ΕΚΤ, είναι μως με δια ρά η ισ υρ τερη κεντρική τράπε2α της Ευρώπης και δια ειρί2εται τα μεγάλα γερμανικά πλε νάσματα, γι’ αυτ και θεωρείται αδιαν ητ να πρ ωρήσει η ΕΚΤ σε ένα πρ γραμμα π σ τικής αλάρωσης, ωρίς την έγκριση της Buba. Κάτι τέτ ι , άλλωστε, θα καταρράκωνε την α%ι πιστία της ΕΚΤ στ γερμανικ κ ιν , π υ ως γνωστ ν ε%ακ λ υθεί να διαμ ρ ώνει τις αντιλήψεις τ υ με άση τα... αρ αία τραύματα τ υ υπερπληθωρισμ ύ τ υ μεσ π λέμ υ.

Η γερμανική πλευρά έ ει κατ’ επανάληψη καταστήσει σα είς τις θέσεις της εναντί ν των υπερ λικών πειραματισμών της ΕΚΤ με αν ρθ δ %α μέτρα ν μισματικής π λιτικής, αλλά ακ μη και με πι « ρθ δ %ες» πρ σπάθειες ενίσ υσης της ρευστ τητας και μείωσης τ υ κ στ υς τ υ ρήματ ς. υπ υργ ς ικ ν μικών, Σ ιμπλε, επανειλημμένα έ ει δηλώσει τι η ΕΚΤ έ ει τρ δ τήσει με υπερ λική ρευστ τητα την αγ ρά και θα πρέπει να την απ σύρει, ενώ πρ εδρ ς της Buba, Βάιντμαν, έ ει δηλώσει τι τ ευρώ δεν θα είναι ιώσιμ ν μισμα, αν η ΕΚΤ ακ λ υθεί π λιτικές π υ κατατείν υν στην απ δυνάμωσή τ υ.

Παρά ταύτα, π λύ αμηλ ς πληθωρισμ ς εδώ και π λλ ύς μήνες στην ευρω2ώνη, π υ έ ει έρει τ μέσ ρ π λύ κ ντά στ μηδέν και σε μεγάλη απ σταση απ τ ν ρισμ της ΕΚΤ για τη σταθερ τητα των τιμών, η « υτιά» τ υ πληθωρισμ ύ κάτω απ τ μηδέν σε ικ ν μίες τ υ Ν τ υ, πως η Ελλάδα, αλλά και τ ... πεισματικά σκληρ ευρώ, π υ πρ καλεί κραυγές αγωνίας απ τη Γαλλία για την ανταγωνιστικ τητα των ε%αγωγών, υπ ρέωσαν τ τελευταί διάστημα ακ μη και τη «σκληρή» Buba να δώσει μια κατ’ αρ ήν θετική ψή σε πιθανή μελλ ντική ε αρμ γή αν ρθ δ %ων μέτρων ν μισματικής π λιτικής, πως η π σ τική αλάρωση.

Αυτ δεν σημαίνει, μως, τι η Φραγκ ύρτη θα αρ ίσει τις λές κατά ύληση και κατά ριπάς με τα... ν μισματικά μπα2 ύκας, πως άνηκε και απ τις τελευταίες δηλώσεις Ντράγκι. Ιταλ ς πρ εδρ ς της ΕΚΤ δεν έ ει στα έρια τ υ γερμανική ε% υσι δ τηση για μια σ αρή παρέμ αση μεγάλης κλίμακας, κάτι π υ θα σήμαινε αναπ ευκτα και αγ ρές κρατικών μ λ γων απ την ΕΚΤ, α ύ μ ν στα μ λ γα υπάρ ει αρκετή ρευστ τητα, ώστε να έ ει ν ημα μια παρέμ αση της κεντρικής τράπε2ας ( ι άλλες αγ ρές τίτλων της ευρω2ώνης είναι π λύ «ρη ές»).

Έτσι, κ. Ντράγκι αρκέσθηκε μ ν να αναγγείλει τι η ΕΚΤ θα εκπ νήσει, σε συνεργασία με ειδικ σύμ υλ , ένα πρ γραμμα αγ ράς As­set Backed Se­cu­ri­ties (ABS), δηλαδή τίτλων με αντίκρισμα σε στ ι εία ενεργητικ ύ (π. . ακίνητα). Ακ μη και αυτ , μως, δεν αίνεται τι θα γίνει σύντ μα, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρ ει μια μεγάλη αγ ρά τέτ ιων τίτλων στην ευρω2ώνη και, πως τ νί2ει κ. Ντράγκι, αυτή την ρά θα πρέπει ι τίτλ ι π υ θα εκδ θ ύν να είναι απλ ί και δια ανείς, για να μην έ υμε επανάληψη των ανωμαλιών π υ δήγησαν στη μεγάλη κρίση, με την έκδ ση «τ %ικών» τίτλων.

Η έκδ ση των «απλών» τίτλων ABS, π υ η ΕΚΤ θα ήταν διατεθειμένη να αγ ράσει σε μεγάλη κλίμακα, για να ρί%ει ρευστ τητα στην αγ ρά, δεν είναι θέμα λίγων ημερών. Σε π λλές ώρες θα ρειασθ ύν αλλαγές στ ρυθμιστικ πλαίσι , διευκρίνισε κ. Ντράγκι, άρα θα εμπλακ ύν κ ιν ύλια και επ πτικές αρ ές των κρατών μελών. Μέ ρι να λ κληρώσ υν την απαιτ ύμενη πρ εργασία λες ι αρμ διες εθνικές αρ ές, ώστε να αρ ίσ υν ι τράπε2ες να εκδίδ υν τίτλ υς, είναι άγνωστ π σ ς ρ ν ς θα περάσει, αλλά πάντως δεν είναι μια διαδικασία, π υ εγγυάται τι θα θάσ υμε γρήγ ρα στ 2ητ ύμεν , δηλαδή σε μια σημαντική τ νωτική ένεση απ την ΕΚΤ. Μέ ρι να δ ύμε τις αγ ρές τίτλων, η ευρω2ώνη θα πρέπει να αρκεσθεί στ στ ευμέν πρ γραμμα ρήγησης ρευστ τητας (TLTRO), π υ ενεργ π ιεί αυτ τ ν καιρ η ΕΚΤ. ι τράπε2ες θα παίρν υν θην ρήμα απ την ΕΚΤ, υπ τ ν ρ τι θα τ δανεί2 υν στην πραγματική ικ ν μία, κυρίως δηλαδή σε επι ειρήσεις. κ. Ντράγκι έ ει την ελπίδα τι αυτ τ πρ γραμμα θα απ δει θεί π λύ απ τελεσματικ , αλλά π λλ ί ικ ν μ λ γ ι έ υν αμ ισ ητήσει τι είναι τ άρμακ π υ θα σώσει την ευρω2ώνη απ την ασθένεια τ υ απ - πληθωρισμ ύ, π υ θα μπ ρ ύσε να υθίσει την Ευρώπη σε μια παρατεταμένη στασιμ τητα ιαπωνικ ύ τύπ υ.

κ. Ντράγκι λέπει σαν άρμακ , πως κατέστησε και πάλι σα ές, ι την πρ σ υγή σε μέτρα ν μισματικής π λιτικής, αλλά τη λήψη σ αρών μέτρων διαρθρωτικ ύ αρακτήρα στις ικ ν μίες της ευρω2ώνης, κάτι π υ απη εί τις γερμανικές αντιλήψεις, αλλά δημι υργεί ένα μεγάλ ερώτημα: ακ μη και αν λη θ ύν διαρθρωτικά μέτρα απ λες τις κυ ερνήσεις, η απ δ σή τ υς θα αργήσει. Γιατί δεν θα πρέπει, στ μεσ διάστημα, να παρέμ ει απ ασιστικά η ΕΚΤ, πως έ υν κάνει λες ι μεγάλες κεντρικές τράπε2ες, με πρώτη την Fed;

Γεγ ν ς είναι τι, δυστυ ώς, η π λιτική της ΕΚΤ ε%ακ - λ υθεί να ρίσκεται υπ γερμανική μηρία, ωρίς σ αρή δυνατ τητα παρεκκλίσεων απ τις επιταγές της Bun­des­bank. ;μως, ι ανάγκες της γερμανικής ικ ν μίας είναι εντελώς δια ρετικές απ αυτές της γαλλικής, ή, π λύ περισσ τερ , των ωρών τ υ Ν τ υ. Αν ι διστακτικές και αργές παρεμ άσεις της ΕΚΤ ε%υπηρετ ύν θαυμάσια τις επιδιώ%εις της Γερμανίας, για τις ασθενέστερες ικ ν μίες ισ δυναμ ύν με στραγγαλισμ . Και αυτ απ τελεί μια απ τις μεγάλες απειλές για τη ιωσιμ τητα της ευρω2ώνης, πως τ νί2 υν π λλ ί ικ ν μικ ί αναλυτές.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.