ΠΠÌ̤¤ÚÚ· · · ·ÊÊ ÈÈÂÂÚÚ ˆ Ì̤¤ÓÓËË ÛÛÙÙ· ·  · ·ÈÈ ‰‰ ÈÈ¿ ¿ ·  fifi ÙÙÔÔ ππÓÓÛÛÙÙÈÈÙÙÔÔ‡‡ÙÙÔÔ IIMMSS

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Ημέρα Γνωριμίας και ενημέρωσης για υπ ψή ι υς μαθητές και τ υς γ νείς τ υς, δι ργάνωσε τ πρ τυπ Ινστιτ ύτ Μαθηματικών και Άλλων Επιστημών IMS, στις εγκαταστάσεις τ υ Ινστιτ ύτ υ στη Λεμεσ .

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παιδιά και γ νείς, εί αν την ευκαιρία να ενημερωθ ύν σ ετικά με τα πρ γράμματα π υ πρ σ έρει τ Ινστιτ ύτ και να παρακ λ υθήσ υν μια εκτεταμένη παρ υσίαση τ υ πρ γράμματ ς ΙΜS Se­lec­tive απ τ Διευθυντή Παύλ Παυλίδη.

Μια άλλη σημαντική καιν τ μία τ υ ΙΜS επεσήμανε, είναι η ανάπτυ%η της ισ τητας ευκαιριών στην εκπαίδευση, καταργώντας τις ηλικίες και διευκ λύν ντας την πρ σ αση λων στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση. Μαθητές π υ επιθυμ ύν να λ κληρώσ υν τη σ λική τ υς ίτηση νωρίτερα ε%ήγησε κ. Παυλίδης, έ υν τη δυνατ τητα σε π ιαδήπ τε ηλικία μπ ρ ύν να ανταπ κριθ ύν, να επιλέ% υν τ πρ γραμμα ΙΜS Se­lec­tive τ π ί πρ σ έρει απερι ριστ υς συνδυασμ ύς μαθημάτων.

Για περισσ τερες πληρ ρίες σ ετικά με 25333003

τ

IMS στ

τηλ

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.