™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2014 ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Περί τα τέλη τ υ ρ ν υ αναμέν νται ι πρώτες συλλήψεις για την καταστρ ή τ υ ρηματ πιστωτικ ύ συστήματ ς και της ικ ν μίας γενικ τερα, με άση σα δήλωσε Πρ εδρ ς της Δημ κρατίας Νίκ ς Αναστασιάδης.

# Πρ εδρ ς Αναστασιάδης συμμετεί ε θες στην ευρεία σύσκεψη τ υ Γρα εί υ Διερεύνησης #ικ ν μικ ύ Εγκλήματ ς, στ Συνεδριακ Κέντρ , κατά την π ία έτυ ε ενδελε ύς ενημέρωσης απ τ ν Γενικ Εισαγγελέα και τ ν Επικε αλής των ανακριτών για την μέ ρι στιγμής π ρεία των ανακρίσεων.

“Έ υμε δει τ υς τ μείς αλλά και τις διά ρες εν - τητες των αδικημάτων π υ έρ νται τι διέπρα*αν διά ρ ι τραπε+ικ ί παράγ ντες. Έ ω ενημερωθεί για τ π υ ρίσκ νται μέ ρι στιγμής ι έρευνες για συγκεκριμένα αδικήματα. Έ υμε συνενν ηθεί τι θα υπάρ ει τακτή ανά μήνα ενημέρωση για την πρ δ των ερευνών”, είπε Πρ εδρ ς.

Ε*έ ρασε, παράλληλα τη ε αι τητα “σύντ μα θα υπάρ* υν απ τελέσματα”.

Ερωτηθείς ως πρ ς τ π σ σύντ μα θα υπάρ* υν απ τελέσματα, είπε τι αυτ θα ε*αρτηθεί απ τη στ ι ει θέτηση των αδικημάτων.

# Πρ εδρ ς είπε τι “για μην α ήν νται αι μές τι κάπ ι ι ενδε μενα να ήθελαν την καθυστέρηση ή τη συγκάλυψη”, ε*ήγησε τι “έ υμε τ αγγλ σα* νικ σύστημα π υ θέλει αυστηρ ύς τ υς καν νες της απ δει*ης. Συνεπώς, ρθά επι+ητείται να στ ι ει θετηθεί με λα τα αναγκαία τεκμήρια η κάθε υπ θεση *ε ωριστά έτσι ώστε να μην υπάρ*ει εκ των υστέρων η κατηγ ρία τι είτε δεν έγινε πως θα έπρεπε η ανακριτική δ υλεία, αλλά και η εν συνε εία δίω*η απ τ ν Γενικ Εισαγγελέα, π ί ς και λ γω πείρας δεν θα ήτ π τέ δυνατ ν να πρ σάψει κατηγ -

τ υ

τι ρία άρη της πρ σαγωγής κάπ ι υ στ δικαστήρι και εν συνε εία να απαλλαγεί. Εκεί θα ήταν η συγκάλυψη”, πρ - σθεσε.

Γι’ αυτ , συνέ ισε, “εάν παρατηρείται κάπ ι ς ρ ν ς είναι γιατί απαιτείται τ ένα να συνδέεται με τ άλλ κατά τρ π τ υ αγγλικ ύ δικαί υ απ δει*ης και δι τι σε άλλες ώρες γίνεται δεκτή και η ε* ακ ής μαρτυρία. Συνεπώς υπάρ υν δυσκ λίες ι π ίες μως είμαι έ αι ς τι με τις πρ σπάθειες π υ κατα άλλ νται θα *επεραστ ύν”.

# Πρ εδρ ς είπε, επίσης, τι πρ κειται περί στ ι ει θέτησης πρωτ γνωρων εγκλημάτων. “Δεν είναι της καθ` ημέραν +ωής, δεν είναι κλ πή, δεν είναι ληστεία, δεν είναι πλα- στ γρα ία πως τα συνήθη εγκλήματα έτσι ώστε τ συντ μ τερ να περατώνεται μια υπ θεση. Μιλ ύμε για τεράστιες ευθύνες και ενδε μενα κακ υργήματα π υ έ υν διαπρα θεί”, είπε.

Ανέ ερε τι “πρ τιμώ να γίνει καλή δ υλεία και να τεκμηριωθ ύν και να στ ι ει θετηθ ύν υπ θέσεις έτσι ώστε να υπάρ*ει και η ανάλ γη τιμωρία παρά άρη των εικ νων να δημι υργήσ υμε πρ ϋπ θέσεις να δια ύγ υν κάπ ι ι α*ι π ιώντας δικ ν μικές πρ ν ιες των ευθυνών τ υς.

Ερωτηθείς εάν είναι ικαν π ιημέν ς απ την π ρεία των ερευνών, Πρ εδρ ς απάντησε κατα ατικά και πρ σθεσε τι “τ ύτ θα δια ανεί στις επ μενες ε δ - μάδες με τα απ τελέσματα π υ θα έ υμε απ τ υς ανακριτές”.

Ερωτηθείς για τ ενδε μεν μέ ρι τ τέλ ς τ υ ρ ν υ να γίν υν ι πρώτες συλλήψεις, είπε τι “θέλω να είμαι απ λυτα έ αι ς για τ ύτ , με άση την ενημέρωση και τις δια ε αιώσεις π υ έ ω δε θεί”. Είπε, επίσης, τι “ήδη κάπ ι ι άρ ισαν να στ π ι ύνται”.

# Πρ εδρ ς έκανε επίσης λ γ για σωρεία αδικημάτων π υ ερευνώνται “υπάρ υν αδικήματα π υ α - ρ ύν διαγρα ή απ ηλεκτρ νικ ύς υπ λ γιστές, αδικήματα π υ α ρ ύν πλαστ γρα ίες”. Ανέ ερε επίσης τι η ανακριτική μάδα θα στελε ωθεί απ κάπ ι ν έμπειρ λειτ υργ στα π ινικά αδικήματα απ την Γενική Εισαγγελία “έτσι ώστε να παρακ λ υθεί, να συμ υλεύει και να συντ νί+ει πρ κειμέν υ να επισπεύσ υμε και κατά τ ν καλύτερ δυνατ ν τρ π να διεκπεραιωθεί αυτ τ μεγάλ έργ και να απ δ θεί επιτέλ υς δικαι σύνη”.

Στη σύσκεψη συμμετεί αν Γενικ ς Εισαγγελέας, Β ηθ ς Γενικ ς Εισαγγελέας, Υπ υργ ς Δικαι σύνης και Αρ ηγ ς της Αστυν μίας.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.