∂›Ó·È ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔÈ;

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Θα πρέπει να μ ιραστ ύμε μα+ί σας αγαπητ ί αναγνώστες τα διά ρα παράπ να π υ εισπράττ υμε απ π λίτες της Δημ κρατίας και π υ α ρ ύν τα εμ αδά των τίτλων σε ικ πεδα, ωρά ια κλπ. Μέ ρι σήμερα θέλαμε να πιστεύ υμε τι τίτλ ς π ί ς εκδίδεται απ την Δημ κρατία, έ ει τ σωστ εμ αδ ν εγγεγραμμέν στ ν τίτλ και π υ π λίτης θα μπ ρ ύσε να ασιστεί πάνω τ υ. Zα νικά σε κάπ ι μεταγενέστερ στάδι , π. . μετά απ την αγ ρά τ υ κτήματ ς και σε περίπτωση επανα-υπ λ γισμ ύ τ υ εμ αδ ύ, τ εμ αδ ν αυτ αυ*άνεται ή μειώνεται. Στην πρώτη περίπτωση ίσως πωλητής να +ημιώνει, ενώ στην δεύτερη περίπτωση αγ ραστής. Πρ ωρά λ ιπ ν αγ ραστής/ιδι κτήτης, ετ ιμά+ει σ έδια και εκτελεί ένα έργ άσει άδειας ικ δ - μής, π υ υπ λ γί+εται τ εγγεγραμμέν επί τ υ τίτλ υ εμ αδ και στ τέλ ς, στ στάδι της έκδ σης τ υ πιστ π ιητικ ύ τελικής έγκρισης/έκδ σης τίτλων, τ Κτηματ λ γι επανα-υπ λ γί+ει τ εμ αδ ν και καταλήγει σε μικρ τερ (ή μεγαλύτερ ) απ εκείν π υ ανα έρεται στ ν τίτλ . Έτσι στ τέλ ς τ λ έργ δυνατ ν να έ ει υπέρ αση συντελεστή και άρα μη δυνατ τητα έκδ σης τίτλων. Π ι ς θα πρέπει να ταίει για αυτήν την κατάσταση, ιδι κτήτης π υ υι θέτησε ένα έγγρα τ υ Κράτ υς ως ρθ , ή τ Κτηματ λ γι (άρα τ Κράτ ς) π υ έκανε τ αρ ικ λάθ ς (και κατ’ επέκταση τι ταίνε ι αγ ραστές τ υ έργ υ π υ δεν θα έ υν τίτλ υς;).

#ι διά ρες απαντήσεις π υ εισπράττ υμε είναι τι «τώρα με την νέα τε ν λ γία μπ ρ ύμε να μετρ ύμε τα εμ αδά με πι ρθ τρ π » ή «αγ ρασε συντελεστή δ μησης απ διατηρητέ » για να *επεραστεί τ πρ λημα, «να υπ ληθεί αίτηση για αμνηστία» κλπ. Καλά λα αυτά, αλλά π ι ς θα πληρώσει τ κ στ ς για τ λάθ ς; Σίγ υρα ιδι - κτήτης δεν ταίει.

Είμαστε της άπ ψης τι εκτ ς απ ε* θαλμα λάθη (π. . αντί 1.000 τ.μ. γρά τηκε αριθμ ς 10.000 τ.μ.) θα πρέπει να υι θετείται τ εμ αδ ν τ υ αρ ικ ύ γηπέδ υ με σ ετική σημείωση στ ν τίτλ για τ νέ εμ αδ ν.

Σε μια περίπτωση με εμ αδ ν ικ πέδ υ 650 τ.μ. επί τ υ τίτλ υ και με άδεια ικ δ μής, μειώθηκε τ εμ αδ ν τ υ ικ πέδ υ σε 570 τ.μ. (Παραλίμνι) και έτσι παρ λ π υ τ έργ εί ε και άδεια ικ δ μής, δεν μπ ρ ύσε να πρ ωρήσει ι μ ν λ γω τ υ μικρ τερ υ εμ αδ ύ (υπέρ αση Σ. Δ μησης), αλλά με τις νέες διαστάσεις απλά δεν ωρ ύσε τ αδει δ τηθέν έργ στ μικρ τερ ικ πεδ . «Κίνησε αγωγή τ υ Κτηματ λ γί υ» μας συμ ύλεψε δικηγ ρ ς. Μα αυτ είναι τ θέμα, ή μήπως θα έπρεπε με κάπ ι υ είδ υς «αυτ - ματης» αλάρωσης να μπ ρεί τ έργ να πρ ωρήσει, μη απαιτώντας μακρ ρ νι υς δικαστικ ύς αγώνες, απ +ημιώσεις, πρ λημα ρευστ τητας στ ν ιδι κτήτη, έκθεση πρ ς ε* ληση της τράπε+ας και στ τέλ ς-τέλ ς τι θα γίνει με τ υς αγ ραστές τ υ έργ υ; Κάναμε νέα ωρ μέτρηση μας απάντησε τ Κτηματ λ γι και ρήκαμε δια ρές στην ωρ μετρία, ενώ, τ ίδι τ Κτηματ λ γι στην περι ή Αμμ ώστ υ παραδέ θηκε τι άσει της νέας ωρ μετρίας αρκετές ικ δ μές επεμ αίν υν σε γειτ νικά κτήματα!!

Μια δηγία απ τ ν Υπ υργ των Εσωτερικών επί τ υ θέματ ς θα έλυε π λλές απ τις υπάρ υσες εκκρεμ τητες, περιλαμ αν μένης της εκκρεμ τητας έκδ σης των τίτλων των επιμέρ υς μ νάδων.

Ένας «σωστ ς» ιδι κτήτης πρ τ ύ αναλά ει μια ανάπτυ*η ρι θετεί τ κτήμα τ υ μέσω τ υ Κτηματ λ γί υ και είναι τ υλά ιστ ν σε αυτ τ αρ ικ στάδι π υ θα πρέπει να γνωρί+ει πριν πρ ωρήσει στα επ μενα στάδια της ανάπτυ*ης τ εμ αδ ν τ υ γηπέδ υ.

Πιστεύ υμε τι τα λάθη μεν είναι ανθρώπινα αλλά θα πρέπει να υπάρ υν και λύσεις για τ υς «α άπαρ υς» π λίτες π υ εμπιστεύ νται (και αυτ είναι τ ρθ ) τα Κυ ερνητικά έγγρα α. Εάν ι τ τε κάθε ιδι κτήτης θα πρέπει πριν πωλήσει/ αγ ράσει ένα κτήμα να υπ άλλει σ ετική αίτηση στ Κτηματ λ γι για νέες ωρ μετρικές εργασίες ( ιλιάδες αιτήσεις) και α ύ περιμένει 1-2 ρ νια να καταλή*ει στ τυ ν νέ , δια ρ π ιημέν εμ αδ ν. Σίγ υρα αυτ δεν ηθά στην ανάπτυ*η με λες τις παρενέργειες στις π ίες ανα ερθήκαμε.

Σε άλλη περίπτωση ωρά ι εμ αδ ύ 60.000 τ.μ. και α ύ ανεγέρθηκε τ έργ 50 κατ ικιών *α νικά μάθαμε τι τ νέ εμ αδ ν είναι 58.000 τ.μ. και άρα θα πρέπει να αγ ραστεί συντελεστής δ μησης/ ικ δ μική αμνηστία της τά*ης των ?70.000. Και ερωτ ύμε π ι ς θα πληρώσει τ π σ αυτ ; Σε άλλη περίπτωση, α ύ τ π θετήθηκαν τα ρ θέσια και έγινε ανάπτυ*η 9 κατ ικιών, γείτ νας ε απτ μεν υ ωρα ι ύ και μετά απ 6 ρ νια (α ύ τέλειωσε τ αρ ικ έργ ) πρ έ η σε ρι θέτηση τ υ δικ ύ τ υ τεμα ί υ και *α νικά τ έργ των 9 κατ ικιών ρέθηκε να ρίσκεται σε απ σταση 1,5 μέτρ υ αντί των 3 μέτρων απ τ σύν ρ (π υ επαναλαμ άν υμε τι τ ίδι τ Κτηματ λ γι τ π θέτησε τα ρ θέσια 6 ρ νια πριν!!).

Και ως εδώ καλά (!!!) τι γίνεται μως ταν τ κτίρι με την νέα ωρ μέτρηση ρεθεί εντ ς τ υ γειτ νικ ύ τεμα ί υ και π υ γείτ νας τώρα απαιτεί μέσω δικαστηρί υ την κατεδά ιση τ υ (ίδε Αγία Νάπα ιδιαίτερα).

6ρειά+εται λ ιπ ν πρ ληματισμ ς και άμεσες λύσεις με απλές διαδικασίες κύριε Υπ υργέ των Εσωτερικών.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.