¶ ƒƒAA™ππ¡¡√√ ™ ∂∂¶ ¶ ππÃÃ∂∂ππƒƒ∂∂II NN ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È fi¯È ·ÏÒ˜ Ìfi‰·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τα ρια έ υν τεθεί πρ π λλ ύ και ι απ τ ν άνθρωπ αλλά απ τη ύση. #ι διαθέσιμ ι π ρ ι είναι πεπερασμέν ι και η συνε ι+ μενη υπερκατανάλωση σε συνάρτηση με τ υς ρα υπρ θεσμ υς ραματισμ ύς δηγεί με ακρί εια στην ε*άντληση τ υς μα+ί με τις πιθαν τητες επι ίωσης της ανθρωπ τητας, στ ν κατά τ’ άλλα ιλ *εν γαλά+ι ρά π υ ν μά+ υμε Γη.

#ι συμ ατικές αντιλήψεις περί ανάπτυ*ης και ικ ν - μίας αν μη τι άλλ μας έ υν δηγήσει στ σημεί π υ ρισκ μαστε σήμερα, σε ένα αδιέ* δ με δυσ ίωνες πρ λέψεις. Απαιτείται άμεση στρ ή τ σ στις αντιλήψεις σ και στις πρακτικές, τ υλά ιστ για τ δικαίωμα στην ελπίδα. Απαιτείται μακρ πρ θεσμ ς πρ γραμματισμ ς, απαιτείται συμ ι ασμ ς των αναγκών σύμ ωνα με τ υς διαθέσιμ υς π ρ υς, απαιτείται πράσινη ανάπτυ*η, πράσινη επι ειρηματικ τητα.

Συμ έρει να πάει κανείς «πράσινα»?. Για π λλές επι ειρήσεις, μικρές και μεγάλες, τ να κάν υν στρ ή πρ ς την πράσινη αντίληψη δεν είναι απλώς τάση της επ ής ή μ δα αλλά απ τελεί και ένα ε αλτήρι πρ ληματισμ ύ. Αναμ ισ ήτητα, η πράσινη στρ ή συνεπάγεται ελτίωση τ υ περι άλλ ντ ς μας, αλλά+ει την ίδια τη ι μη ανία και ελτιώνει στην π ρεία την ικ ν μική απ δ ση.

Για τις επι ειρήσεις π υ σκέ τ νται να στρα ύν πρ ς την πράσινη δια είριση, ι λ γ ι περισσεύ υν ώστε να δικαι λ γήσ υν μια τέτ ια κίνηση: Αυ*ημένες πωλήσεις, Ν μικά και ρ λ γικά πλε νεκτήματα, Μειωμένα απ λητα, Βελτιωμέν ς ώρ ς εργασίας, Βελτιωμένη δημ σια εικ να, Βιωσιμ τητα, Βρα εύσεις και αναγνώριση, Καν νιστική συμμ ρ ωση, Δια είριση κινδύνων, Αυ*ημένη εμπ ρική α*ία, και περισσ τερ απ λα, επειδή είναι τ σωστ πράγμα να κάν υν! Σημαντικές εταιρείες ι π ίες έ υν ενσωματώσει πράσινες πρακτικές, πως η κ μπ στ - π ίηση και η ανακύκλωση, η ελτιστ π ίηση των δρ μ λ - γίων διαν μής, η ελάττωση υλικών συσκευασίας κλπ, εί αν ως απ τέλεσμα τ σ την αύ*ηση των πωλήσεων τ υς σ και στην σημαντική μείωση των κινδύνων ιωσιμ τητας τ υς και την μερική απε*άρτηση τ υς απ υψηλ ύ κ στ υς αναλώσιμα πως είναι τα συμ ατικά καύσιμα.

Ε αρμ + ντας πράσινες διεργασίες στ ώρ εργασίας δημι υργείται ένα υγειές περι άλλ ν για τ υς εργα+ μέν υς, μειών νται τα παραγ μενα απ λητα και ταυτ ρ να συμ άλει στην καλλιέργεια πράσινης συνείδησης δηγώντας στην επι ε λημένη κ ινωνική μεταμ ρ ωση.

Η ι μη ανία μετα ρών, κρίσιμης σημασίας στην εμπ ρική αλυσίδα, απ τελεί ένα παράδειγμα ενεργ ρας και ρυπ γ νας ι μη ανίας.

# Διεθνής #ργανισμ ς Τυπ π ίησης (ISO) ανταπ κριν - μεν ς στηνπρ κληση, έ ει εκπ νήσει ένα Διεθνές Work­shopA­gree­ment σ ετικά με την ανάπτυ*η εν ς πλαισί υ για τη δημι υργία περισσ τερ ιώσιμων και περι αλλ - ντικά ιλικών πρακτικών, π υ περιλαμ άν υν την επιλ γή μετα ρικών μέσων και μ ντέλων απ δ τικής κατανάλωσης καυσίμων, ανα ρά εκπ μπών αερίων τ υ θερμ κηπί υ, και ταυτ π ίηση των πι ιώσιμων τε ν λ γιών και στρατηγικών ελάττωσης τ υς, καθώς και στην δημι υργία εν ς κ ιν ύ τρ π υ υπ λ γισμ ύ τ υ περι αλλ ντικ ύ κ στ υς για πρ ϊ ντα π υ διακιν ύνται σε λ τ ν κ σμ . Τ πρ τυπ ISO/TS 14067 π υ α ρά στ ν υπ λ γισμ τ υ απ τυπώματ ς άνθρακα των πρ ϊ ντων μπ ρεί να συμ άλει εντ ύτ ις απαιτείται αρκετή δ υλειά ακ μα για ένα εναρμ νισμέν τρ π π σ τικ π ίησης των εκπ μπών CO2 π υ α ρ ύν στη μετα ρά ρτίων.

Η π σ τικ π ίηση απ τελεί τ κλειδί για περισσ τερ ιώσιμες επι ειρήσεις και πρ ϊ ντα, εντ ύτ ις απ τελεί απλώς ένα ήμα. Η εμπειρία έ ει δεί*ει τι ύτε τα συστήματα περι αλλ ντικής δια είρισης πως τ ISO 14001 ύτε η ανάλυση κύκλ υ +ωής δεν μπ ρ ύν απ μ να τ υς να εγγυηθ ύν περι αλλ ντικές και κατ’ επέκταση ικ ν μικές ελτιώσεις. Αυτ είλεται κυρίως σε περι ριστικ ύς παράγ ντες εντ ς των επι ειρήσεων ι π ί ι α ρ ύν πέραν των τε νικών εμπ δίων. #ι ραγμ ί αυτ ί σ ετί+ νται με επι ειρηματικές στρατηγικές, εταιρικές δ μές, διεργασίες λήψης απ άσεων, δια είριση πληρ ριών, εταιρικές ν - τρ πίες κλπ. Είναι πάντως δεδ μέν τι θα πρέπει ι επι ειρήσεις να πρ ωρήσ υν απ τ επίπεδ της α*ι λ γησης στ στάδι της λήψης δράσεων με ρα υπρ θεσμα μακρ πρ θεσμα έλη.

Πέραν απ τα άμεσα επι ειρηματικά και περι αλλ ντικά έλη απ την ε αρμ γή πράσινων πρακτικών, σύμ ωνα με τ Har­vard Business Re­view, η στρ ή στην πράσινη ικ ν - μική ανάπτυ*η δημι υργεί τ σ θέσεις εργασίας σ και νέες ι μη ανίες. Απ τελεί καταλύτη για την καιν τ μία, τη δημι υργία νέων αγ ρών και πλ ύτ υ. Τ 2014 επενδύθηκαν περίπ υ $214 δισεκατ μμύρια παγκ σμίως σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάτι π υ στις ΗΠΑ μ ν έ ει δημι υργήσει σ εδ ν 80 000 νέες θέσεις εργασίας τ ίδι έτ ς.

Η αλα+ νική ασέλγεια τ υ ανθρώπ υ στα περι ρισμένα υσικά διαθέσιμα τ υ πλανήτη μας είναι τ υλά ιστ ν αυτ - καταστρ ική. Τ πλήρωμα τ υ ρ ν υ για την ικ ν μία έ ει τάσει για να πρ σαρμ στεί στα ρια π υ θέτει η ύση. Τα πρ τυπα είναι σε θέση να εναρμ νίσ υν τις πρακτικές σε παγκ σμια κλίμακα ώστε να υλ π ιηθεί μια συν λική δια είριση π υ θα διασ αλίσει τ μέλλ ν λων μας.

και

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.