ΔÈ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ ·ÁÁÂÏÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¶Ô‡ÙÈÓ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η Ρωσία έ ει ήδη πρ σαρτήσει παράν μα και ιμπεριαλιστικά την Κριμαία. #ι πράκτ ρες της είδη υπ κιν ύν τις ε*εγέρσεις σε λη την Ανατ λική #υκρανία. Τα στρατεύματα της έ υν εισ άλει στην #υκρανία και Πρ εδρ ς Putin αρ ί+ει και μιλά με θαυμασμ για την παλιά Σ ιετική αυτ κρατ ρία. # κ σμ ς έ ει δίκι να ανησυ εί τι η Μ σ α έ ει αυτ κρατ - ρικές ιλ δ *ίες σε λη την περι ή, πως ακρι ώς συνέ η κατά τη διάρκεια τ υ 19 υ και 20 υ αιώνα. jμως, η τελευταία Ρωσική Αυτ κρατ ρία κατέρρευσε απ την αδυναμία της να δια ειριστεί την ικ ν μίας της. Σήμερα, η Ρωσία, μετά απ μια έκρη*η ανάπτυ*ης π υ ασίστηκε στην ανάπτυ*η των κ ιτασμάτων πετρελαί υ και άλλων υσικών π ρων, έ ει αρ ίσει να “πρ σγειώνεται” ανώμαλα. Η ανάπτυ*η έ ει σταματήσει.

Αν πρ σαρτήσει την ανατ λική #υκρανία, τ κ στ ς της κατ ής θα ε*αντλήσει τ υς π ρ υς της και με μαθηματική ακρί εια θα ρε κ πήσει. Μια μεγάλη δύναμη είναι ένα ακρι πράγμα π υ πρέπει να δ υλεύει. #ι Ρώσ ι δεν θα είναι σε θέση να τ αντέ* υν ικ ν μικά και αυτ σημαίνει τι μεσ - πρ θεσμα θα απ τύ υν. Π σ μακριά Putin σ εδιά+ει να πρ ωθήσει τις ιλ δ *ίες τ υ στην #υκρανία δεν είναι ακ μη σα ές. Τ σα ές είναι τι αναλαμ άνει ένα κ στ ς π υ η ρωσική ικ ν μία σε αυτή τη ρ νική στιγμή δεν μπ ρεί να τ αντέ*ει ικ ν μικά.

Τ πετρέλαι και τ υσικ αέρι , μα+ί με μερικ ύς άλλ υς υσικ ύς π ρ υς, είναι στυλ άτης της ρωσικής ικ ν μίας. Η Ρωσία παρέ ει τ 24% τ υ υσικ ύ αερί υ στην Ευρώπη, και τ 30% τ υ πετρελαί υ της. Πλέ ν σ εδιά+ει να ε*άγει υσικ αέρι στην Κίνα, αλλά ι αγωγ ί δεν έ υν κατασκευαστεί ακ μη. Αλλά δεν μπ ρεί να κάνει κάτι άλλ . Η Ρωσία δεν έ ει κατα έρει να δημι υργήσει π ιαδήπ τε μεταπ ιητική ι μη ανία, ύτε ι έμπ ρ ι λιανικής μπ ρ ύν να ε*υπηρετήσ υν τιδήπ τε άλλ εκτ ς απ την εγ ώρια αγ ρά. Π σες ρωσικές εταιρείες έ ετε ακ ύσει εκτ ς τ υ τ μέα των π ρων; Η Κίνα έ ει δημι υργήσει π λλές, πως και η Βρα+ιλία και η Ινδία. Αλλά η Ρωσία ι. Αν η Ρωσία αναλά ει την #υκρανία, θα επι αρυνθεί με τεράστιες υπ ρεώσεις ακρι ώς τη λάθ ς στιγμή.

Η Ευρώπη ρειά+εται μ ν να ρει την π λιτική θέληση να απ γαλακτιστεί απ τη ρωσική ενέργεια. Η επιθετικ τητα της ε*ωτερικής π λιτικής τ υ Putin μπ ρεί να είναι τ κίνητρ για να συμ εί αυτ . Εάν τ πετρέλαι και τ υσικ αέρι δεν δι ετεύεται στην αγ ρά, η Ρωσία θα καταρρεύσει.

Μια Ρωσία π υ έ ει ήδη μπει σε άση ύ εσης. Τ Διεθνές Ν μισματικ Ταμεί έ ει μειώσει τις πρ λέψεις ανάπτυ*ης για τ 2014 στ 0,2% απ 1,3% πρ ηγ υμένως, με τ επι είρημα τι περίπ υ 150 δισ. δ λάρια έ υν εγκαταλείψει τη ώρα απ τ *έσπασμα της αναταρα ής στην #υκρανία.

Τ ρ ύ λι έ ει είδη δι λισθήσει κατά 15% έναντι τ υ δ λαρί υ και κατά 20% έναντι τ υ ευρώ, ενώ η κεντρική τράπε+α έ ει αυ*ήσει τα επιτ κια απ 5,5% έως 7,5% για να υπερασπιστεί τ ν μισμα της. # πληθωρισμ ς έ ει θάσει στ 8% μεγαλύτερ ς στην Ευρώπη ενώ μετά τις πρ σ ατες κυρώσεις απ πλευράς Ρωσίας σε κάπ ιες περι ές πως στην Σι ηρία πληθωρισμ ς έ ει *επεράσει τ 15%. Μηδενική ανάπτυ*η, ν μισμα σε ελεύθερη πτώση, πληθωρισμ ς στα υράνια είναι ένα cock­tail θανάτ υ για μια ικ ν μία και ειδικά σε μια κλειστή ικ ν μία πως την Ρωσική και πι απ μ - νωμένη απ π τέ.

#ι αγ ρές σε τέτ ιες περιπτώσεις είναι αμείλικτες και ικανές εντ ς κάπ ιων 24ώρων να σ υ επιτεθ ύν και σε καταστρέψ υν. Ας μην λησμ ν ύμε τι έγινε με την Lehman Brothers τ 2008, την Ελλάδα τ 2010 και μ λις πρ σ ατα την Αργεντινή. Είδη ίκ ς α*ι λ γησης Stan­dard & Poors μείωσε τη αθμ λ γία της σε μ λις ένα επίπεδ πάνω απ σκ υπίδια ενώ ι συνε μενες κυρώσεις είδη κάν υν τα πράγματα ειρ τερα. Τα ρωσικά μ λ γα θεωρ ύνται σκ υπίδια απ τις διεθνής αγ ρές ενώ και η ίδια η Ρωσία είναι απ κλεισμένη απ τις αγ ρές αυτές εδώ και 8 ε δ μάδες, περί δ ς μη ανατρέψιμη για μια τ σ μεγάλη ικ ν μία. Η Ρωσική ικ ν μία μ ιά+ει πλέ ν με Lehman Brothers λίγ πριν την κατάρρευση. Σα έστατα η έπαρση και η αλα+ νεία τ υ Π ύτιν δεν τ υ επιτρέπ υν να αντιλη θεί πως δρ μ ς π υ πήρε θα τ ν δηγήσει με μαθηματική ακρί εια στην ικ ν μική καταστρ ή.

#ι αυτ κρατ ρίες ασί+ νται στην ικ ν μική τ υς δύναμη, ι τ αντίστρ . Μην *ε νάμε τι η αδυναμία της ικ - ν μίας δήγησε στην κατάρρευση της σ ιετικής αυτ κρατ - ρίας - και η αδυναμία της ρωσικής ικ ν μίας θα δηγήσει με μαθηματική ακρί εια στην κατάρρευση της. Ειδικά στις μέρες π υ + ύμε π υ ι παγκ σμι π ιημένες αγ ρές είναι π λύ πι καθ ριστικές στην επι ίωση μιας ώρας, ακ μα πι καθ ριστικές και απ τα πυρηνικά τ υ Putin π υ πιθαν ν να έμεινε πρ - σκ λλημέν ς στις π λιτικές τ υ 1980.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.