ΠΠ ∂∂∂∂ · ·ÔÔÊÊ·ÛÛ››˙ÂÂÈÈ  · ˙ ÓÓ¤¤Â˜ ˜ Î΢ÚÚÒÒÛÛÂÂÈȘ ˘ ˜ ÁÁÈÈ· · ƒƒˆÛÛ››· ˆ ·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

ι Κυ ερνήσεις της ΕΕ θα απ ασίσ υν μέ*ρι την Παρασκευή σ*ετικά με ένα πακέτ νέων κυρώσεων εναντί ν της Ρωσίας, δήλωσε στ Ευρωπαϊκ Κ ιν ύλι η Ιταλίδα Υπ υργ ς Ε7ωτερικών Φεντερίκα Μ γκερίνι.

Η ίδια πρ σθεσε πως η Επιτρ πή εργά8εται πάνω σ` ένα ενισ*υμέν πακέτ κυρώσεων εναντί ν της Ρωσίας ε7αιτίας της στρατιωτικής εισ λής της τελευταίας στην υκρανία, πως ανέ ερε.

ι κυρώσεις θα α ρ ύν τέσσερις τ μείς, στ υς π ί υς περιλαμ άν νται η άμυνα, αγαθά διπλής *ρήσης και τα *ρηματ πιστωτικά.

Η Μ γκερίνι, την π ία μερικές ανατ λικ ευρωπαϊκές *ώρες έ* υν επικρίνει τι είναι υπερ λικά ήπια έναντι της Ρωσίας, δήλωσε πως η κατάσταση στην υκρανία έ*ει αλλά7ει λ γω της συμπερι ράς της Ρωσίας και η σ*έση ΕΕΡωσίας δεν είναι πλέ ν μια σύμπρα7η.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.