Π ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Î·È ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË 1%

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Με τ μεγαλύτερ ρυθμ απ τ τρίτ τρίμην τ υ 2008 επι ραδύνθηκε η ύ εση της ελληνικής ικ ν - μίας στ δεύτερ τρίμην τ υ έτ υς και διαμ ρ ώθηκε στ 0,3%, με ημα την ισ υρή αύ*ηση στ ν τ υρισμ και αρακτηριστική την αύ*ηση των ε*αγωγών υπηρεσιών κατά 15,6%.

jπως ανα έρεται σε άρθρ της Ημερισίας, παρά τ τι η Ελληνική Στατιστική Αρ ή αναθεώρησε ελα ρώς επί τα είρω την πρ ηγ ύμενη εκτίμησή της για ύ εση 0,2% στ δεύτερ τρίμην , έναντι 1,1% στ πρώτ τρίμην , η επι ράδυνση της ύ εσης στ 0,3% εντείνει την πρ σδ κία τι στ τρίτ τρίμην τ ΑΕΠ θα περάσει σε θετικ έδα ς για πρώτη ρά μετά απ 24 διαδ ικά τρίμηνα. Ενισ ύ ντας έτσι σημαντικά τις πιθαν τητες για επίτευ*η ανάπτυ*ης 0,6% σε μέσα επίπεδα έτ ς, μετά απ έ*ι ρ νια αθιάς ύ εσης.

Για ρυθμ ανάπτυ*ης 1% εάν διατηρηθεί η ισ υρή δυναμική π υ δημι ύργησαν ι καλές επιδ σεις στ ν Τ υρισμ , κάν υν λ γ ι Fi­nan­cial Times π υ επικαλ ύνται εκτίμηση α*ιωματ ύ υ της ΤτΕ, σύμ ωνα με τ ν π ί τ ’ τρίμην τ ΑΕΠ αυ*ήθηκε 0,5% σε σ έση με τ πρώτ . Τα στ ι εία της ΕΛΣΤΑΤ για συρρίκνωση 0,3% α ρ ύν τη σύγκριση με τ δεύτερ τρίμην τ υ 2012. Σύμ ωνα με τα στ ι εία π υ δημ σι - π ίησε η ΕΛΣΤΑΤ για τ υς επιμέρ υς κλάδ υς στ δεύτερ τρίμην τ υ 2014: 1. #ι ε*αγωγές πρ ϊ ντων και υπηρεσιών αυ*ήθηκαν κατά 5,3% σε σ έση με τ δεύτερ τρίμην τ υ 2013. Η αύ*ηση ωστ σ πρ ήλθε απ την άν δ 15,6% στις ε*αγωγές υπηρεσιών, κυρίως δηλαδή τ υρισμ ύ, α ύ ι ε*αγωγές πρ ϊ ντων μειώθηκαν κατά 3,4%, εκπέμπ ντας σήμα κινδύν υ για την ανταγωνιστικ τητα. 2. Η συν λική καταναλωτική δαπάνη δεν παρ υσίασε μετα λή σε σ έση με τ δεύτερ τρίμην τ υ 2013. Πρέπει πάντως να σημειωθεί πως η καταναλωτική δαπάνη των ν ικ κυριών στ πρώτ τρίμην τ υ 2014 εί ε αυ*ηθεί ριακά κατά 0,1%, ενώ στ δεύτερ τρίμην η μετα λή ήταν μηδενική. Παράλληλα μως η καταναλωτική δαπάνη στ ν τ μέα της γενικής κυ έρνησης εί ε μειωθεί 0,9% στ πρώτ τρίμην και στ δεύτερ σημείωσε τελικά μηδενική μετα λή. 3. #ι ακαθάριστες επενδύσεις παγί υ κε αλαί υ μειώθηκαν κατά 0,8% σε σύγκριση με τ δεύτερ τρίμην τ υ 2013, με τ μικρ τερ ρυθμ των τελευταίων ετών. 4. Τέλ ς ι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυ*ήθηκαν κατά 4,6% με τις εισαγωγές αγαθών να παρ υσιά+ υν αύ*ηση 4,2% και τις εισαγωγές υπηρεσιών να σημειών υν άν δ κατά 6%. Η ΕΛΣΤΑΤ απέδωσε την ριακή αναθεώρηση των στ ι είων για την ύ εση στ δεύτερ τρίμην μετα*ύ της πρώτης της εκτίμησης στις 13 Αυγ ύστ υ και της νε τερης, εκτίμησης, στην ενσωμάτωση στ ι είων π υ δεν ήταν διαθέσιμα στις 13 Αυγ ύστ υ. Τα στ ι εία αυτά είναι είτε μηνιαία ( πως τα στ ι εία για ε*αγωγές - εισαγωγές τ μήνα Ι ύνι ) είτε τριμηνιαία, πως δείκτες κύκλ υ εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στ ι εία της έρευνας εργατικ ύ δυναμικ ύ.

Εν τω μετα*ύ σε +ώνη υψηλής παρακ λ ύθησης και επ πτείας θα υπ κειται τ ελληνικ ρέ ς, σύμ ωνα με τ υς εμπειρ γνώμ νες της Κ μισι ν π υ συνέτα*αν έκθεση σ ετικά με τ ν τρ π και τα κριτήρια άσει των π ίων θα καταρτί+ νται ι «Αναλύσεις Βιωσιμ τητας 6ρέ υς» (DSA) των ωρών της Ε.Ε.

Τα πέντε κριτήρια για τ πι ενισ υμέν DSA, είναι: 1. Τ ρέ ς να είναι υψηλ τερ τ υ 90% τ υ ΑΕΠ της ώρας. 2. Η τρέ υσα ή πρ λεπ μενη αύ*ηση τ υ ρέ υς να είναι μεγαλύτερη των πέντε π σ στιαίων μ νάδων. 3. #ι ρηματ δ τικές ανάγκες της ώρας θα πρέπει να είναι υψηλ τερες τ υ 15% τ υ ΑΕΠ της. 4. Η ώρα να ρίσκεται σε πρ γραμμα πρ σαρμ γής ή σε επιτήρηση μετά την ε αρμ γή τέτ ι υ πρ γράμματ ς ή σε καθεστώς ενισ υμένης επιτήρησης. 5. Ενδεί*εις δημ σι ν μικ ύ εκτρ ιασμ ύ σε σειρά δεικτών.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.