∂ÎÙÈÌ‹ÛÂȘ 1˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 Î·È ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Ως συμπλήρωμα των πρ ηγ ύμενων μας ανα ρών σε αυτ τ θέμα στ ίδι αυτ έντυπ , σας υπ άλλ υμε κάπ ιες διαδικασίες για να μην εμπλακείτε αγαπητ ί μας αναγνώστες σε α ρείαστα έ δα επί τ υ θέματ ς:

- Μπ ρείτε να πληρ ρηθείτε π ση είναι η εκτίμηση τ υ κάθε τεμα ί υ σας κατά την 1.1.2013 είτε μέσω τ υ διαδικτύ υ, είτε με τηλε ωνική επικ ινωνία. Βέ αια μπ ρείτε να αναμένετε την γραπτή πληρ ρηση απ τ ΤΕΠ. Τ τι δεν λά ατε την σ ετική ρ λ γία/εκτίμηση, αυτ δεν σημαίνει τι απαλλάσσεστε τ υ ρ υ. Απλώς υπάρ ει κάπ ια «ανα λή» με τ ΤΕΠ να σας περιμένει σε κάπ ια μελλ ντική στιγμή.

Υπάρ ει μεν σ ετικ τηλέ ων επικ ινωνίας για τ Κτηματ λ γι αλλά διερωτ μαστε πως θα μπ ρεί αυτ α ι λ γ τμήμα να ανταπ κρίνεται ι μ ν τώρα αλλά για κάθε ρ ν , εάν υπ θέσ υμε τι κάθε ενδια ερ μεν ς θα ρειαστεί 15’-20’ ρ ν στα τηλέ ωνα: ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22807488, 22807277 ΛΕΜΕΣ Σ 25803700, 25803746, 25803878 ΛΑΡΝΑΚΑ 24803658, 24803655 ΑΜΜ UΩΣΤ Σ/ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 23811458 ΠΑΦ Σ 26804342, 26804337

- Εάν για π ι δήπ τε λ γ έ ετε δια ρετική άπ ψη ως ρ λ γ ύμεν ς, να απευθυνθείτε στ Κτηματ λ γι για να σας υπ άλει διευκρινίσεις, ι τ σ πως κατάλη ε στην δεδ μένη α ία, αλλά για να ελέγ ετε τα αρακτηριστικά τ υ κτήματ ς σας - π. . τι είναι τ εμ αδ ν τ υ κτιρί υ π υ υι θέτησε τ Κτηματ λ γι , π ια είναι η 'ώνη, π σα τ.μ. είναι τ κτήμα, εάν είναι επίπεδ /έ ει κλίση, έ ει δρ μ ή ι κλπ κλπ.

- Στ στάδι αυτ δεν υπ άλλεστε σε καμία ρέωση, ενώ η περί δ ς ένστασης σας (6 μήνες) μετρά απ την ημερ μηνία απάντησης τ υ Κτηματ λ γί υ και τ ύτ εάν υπ - άλετε τις ερωτήσεις γραπτώς και τύ υν απάντησης γραπτώς – ι πρ ρικά δι τι δεν θα έ ετε ημερ μηνία ερώτησης/απάντησης.

- Εάν τώρα δια ωνείτε με την εκτίμηση α ύ σας δ θηκαν ι επε ηγήσεις τ υ Κτηματ λ γί υ και α ύ τ Τμήμα αυτ δι ρθωσε τυ ν λάθη, τ τε μετρά ρ ν ς των 6 μηνών.

- Απ τι αντιλαμ αν μαστε στις αρ ικές σας ερωτήσεις δεν θα σας δ θ ύν τιμές ανάλυσης της κατάλη ης, π. . ευρώ/τ.μ. η γη + ευρώ/τ.μ. τα κτίρια κλπ.

- Α ύ λά ετε τις απαντήσεις τ υ Κτηματ λ γί υ και δεν σας ικαν π ι ύν, τ τε θα πρέπει να υπ άλετε την ένσταση σας με κ στ ς τ σ απ πλευράς τεκμηριωμένης εκτίμησης (απ εκτιμητή) με πλήρη δικαι λ γητικά στ ι εία με κ στ ς απ 37.50 ευρώ μέ ρι 375 ευρώ ανά τεμά ι ανάλ γα με την α ία τ υ, πλέ ν τ υ κ στ υς τ υ εκτιμητή (έστω 300-1.000 ευρώ/μ νάδα – π. . εν δ εία ή γη/ ικ - πεδα πλέ ν τα δικαιώματα τ υ Κτηματ λ γί υ.

- Μετά εκινά Γ λγ θάς τ υ ρ λ γ ύμεν υ και ασ αλώς της Δικαστικής Υπηρεσίας, με τελικ απ τέλεσμα εάν δεν συμ ωνείτε να απευθυνθείτε στ Δικαστήρι (μέσ ς αναμεν μεν ς ρ ν ς εκδίκασης 3-7 ρ νια). Εν τω μετα ύ θα είστε υπ ρε ι να πληρώνετε τ ν ρ επί της δικής σας εκτίμησης. Εάν στ τέλ ς, η κατάλη η είναι δια ρετική, τ τε θα πληρώσετε επί της δια ράς, πλέ ν τ κ ι, πλέ ν πέναλτι, (ίδε πι κάτω), ενώ έστω και εάν έ ετε δίκαι , θα σας μείνει η ρέωση τ υ Κτηματ λ γί υ, εκτιμητή, ίσως δικηγ ρ υ κλπ. Αυτ απ τελεί ανασταλτικ παράγ ντα μεν στην υπ λή ένστασης, αλλά και απ την άλλη εάν ι δια ρές στις δύ εκτιμήσεις δεν είναι μεγάλες (Κτηματ λ γί υ + ιδιώτη εκτιμητή) ίσως να μην α ί'ει τ ν κ π η λη διαδικασία ένστασης στ Δικαστήρι .

Τ πρ λημα εδώ είναι τι εάν δεν υπ άλετε ένσταση και η α ία της 1.1.2013 υι θετηθεί ως μη αμ ισ ητ ύμενη, τ τε ίσως να απ τελεί πρ ηγ ύμεν και να είναι η άση για τα επ μενα ρ νια των εκτιμήσεων.

- Επειδή και κάθε ρ ν θα γίνεται επανεκτίμηση τ λ θέμα εκινά απ την αρ ή, μια και η άση τ υ Κτηματ λ γί υ θα είναι η 1.1.2013 ως άση και μετά μειώσεις ή αυ ήσεις με τις συνθήκες τ υ εκάστ τε ρ ν υ.

- Μέ ρι σήμερα μ ν γύρω στις 300 ερωτήσεις/διευκρινίσεις έ υν υπ ληθεί και καμία ένσταση, δίδ ντας έτσι στην Κτηματ λ γι την εντύπωση τι δεν θα υπάρ υν ενστάσεις. Hμως με δικ μας καθ’ υπ λ γισμ θα υπάρ υν γύρω στις 20.000 ενστάσεις και κατ’ επέκταση διερωτ μαστε πως θα διεκπεραιωθεί αυτή η εργασία. Κάθε ρ ν στα δικαστήρια υπ άλλ νται 10.000 υπ θέσεις και δικά' νται μ ν ι 2.000.

Άρα εάν υπ θέσ υμε ι 20.000 ενστάσεις αλλά μ ν 5.000 υπ θέσεις π υ θα καταλήγ υν στα δικαστήρια, γίνεται αντιληπτ τ πρ λημα για τα δικαστήρια.

- Έ ντας υπ ψη τι η εκτίμηση της 1.1.2013 έγινε πριν τ κ ύρεμα της 15.3.2013, τ τε είναι λ γικ , εάν τα δεδ μένα είναι τα ίδια (π. . ίδια 'ώνη, ίδι κτίρι κλπ), τ τε η εκτίμηση της 1.1.2014 θα είναι αμηλ τερη και μετά (λ γω ίσως εκπ ιήσεων) ακ μη πι κάτω για την 1.1.2015.

- Ένα νέ θέμα τ π ί υπ σκει και για τ π ί αναμέν νται απ άσεις επαρ ιακών δικαστηρίων, είναι η εγγρα ή τ υ εκτιμητή τ υ Κτηματ λ γί υ στ ν ειδικ κατάλ γ τ υ ΕΤΕΚ, για να δικαι ύται υπάλληλ ς αυτ ς να υπ γρά ει/στηρί'ει την εκτίμηση. Δυστυ ώς τ Κτηματ λ γι δεν έ ει ικαν π ιητικ αριθμ μελών ΕΤΕΚ, με απ τέλεσμα ι τυ ν εκτιμήσεις π υ υπ γρά νται απ μη πρ σ ντ ύ υς ή/και υπερασπί' νται στα δικαστήρια, να είναι άκυρες απ την άση τ υς. ι π λλαπλές α υπηρετήσεις, η έλλειψη εμπειριών απ κυρίως νέ υς εκτιμητές τ υ Κτηματ λ γί υ και ακ μη η ανυπαρ ία τιτλ ύ ων ατ μων π υ θα κάν υν «καλή εντύπωση» στ δικαστήρι είναι παρεμ ερή άλλα σημαντικά στ ι εία.

- Σε περίπτωση τεκμηριωμένης εκτίμησης (και απ τις δύ πλευρές – ιδιώτης/Κτηματ λ γι ) παραμένει η μη ύπαρ η σε ικαν π ιητικ / ασικ αριθμ συγκριτικών πωλήσεων.

Hταν σε π. . άρτη 3 τ. λμ. υπάρ υν 30 πωλήσεις τα τελευταία ρ νια στην περί δ 2006-2008 και μ ν 3 κατά τα έτη 2009-1.1.2013, πως θα συμπεράνει κάπ ι ς την α ία τ υ ακινήτ υ; Tα πράγματα είναι δύσκ λα και εισηγ ύμαστε πως ύτε τ Κτηματ λ γι ύτε και ι ιδιώτες να επιμέν υν σε α ίες τι τ υς συμ έρει, δι τι στ τέλ ς της ημέρας ένας δικαστής θα απ ασίσει άσει ανυπαρ ίας δεδ μένων και αντικρ υ μενων απ ψεων.

- Ένα π λύ σ αρ πρ σθετ στ ι εί είναι τι η ρ - λ γία αυτή πρέπει να είναι μ ι γενής, δηλαδή παρ μ ια κτήματα να έ υν παρ μ ια α ία - Άρα εάν δια ρ π ιήσει την α ία είτε τ Κτηματ λ γι είτε τ δικαστήρι , δεν θα πρέπει να γίνει αναπρ σαρμ γή λων των παρ μ ιων τεμα ίων; Δεν θα τελειώσ υμε π τέ δι τι τέλ ς τ υ ρ ν υ θα υπάρ ει νέα ρ λ γία με ιλιάδες εκκρεμ τητες τ υ πρ ηγ ύμεν υ έτ υς.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.