ΠΠÏÏÈÈÔÔııÂÂÚÚÌÌÈÈÎ΋‹ ÌÌÔÔÓÓ¿‰ ¿ ‰ ·  · ÚÚ·ÁÁˆÁÁ‹‹˜ · ˆ ˜ ÂÂÓÓ¤¤ÚÚÁÁÂÂÈÈ·˜ · ˜ Ì̤¤¯ÚÚÈÈ ¯ ÙÙÔÔ 22001177

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Θετική ήταν η γνωμ%δ*τηση της υπηρεσίας περι5άλλ%ντ%ς για την ηλι%θερμική μ%νάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Πα$ίτικης εταιρείας Al­pha Mediter­ranean στην περι% ή Δωρ%ύ - Λιμνάτη της επαρ ίας Λεμεσ%ύ και η εταιρεία είναι έτ%ιμη να πρ% ωρήσει στην μεγάλη ανάπτυ;η κ*στ%υς 175 εκ. ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Τράπε>α Επενδύσεων θα %ρηγήσει τ% έργ% με τ% π%σ* των 60,2 εκ. ευρώ α$%ύ η συγκεκριμένη εταιρεία έ ει κερδίσει τ%ν Πανευρωπαϊκ* Διαγωνισμ* Καιν%τ%μίας NER 300. Η εταιρεία ε;ασ$αλί>ει τα υπ*λ%ιπα κε$άλαια απ* ;έν%υς επενδυτές.

Διευθυντής της εταιρείας Ανδρέας Ιωάνν%υ έκανε λ*γ% για νέα τε ν%λ%γία π%υ ε$αρμ*>εται για πρώτη $%ρά στην Ευρώπη κυρίως σε σ έση με την δια είριση τ%υ δικτύ%υ.

Με 5άση την έγκριση π%υ έ ει δ%θεί απ* τις Βρυ;έλλες τ% έργ% θα πρέπει να λειτ%υργήσει μέ ρι τ% τέλ%ς τ%υ 2017. Τ% έργ% θα απ%τελείται συν%λικά απ* 300 πύργ%υς συγκέντρωσης των ακτίνων τ%υ ήλι%υ και 33.000 κάτ%πτρα, ε$*σ%ν % κάθε πύργ%ς θα περικλείεται απ* 110 κάτ%πτρα τα %π%ία θα καλύπτ%υν συν%λική έκταση 2.400 τ.μ.

Η ηλι%θερμική μ%νάδα θα έ ει τη δυνατ*τητα να παράγει ηλεκτρική ενέργεια για 20 ώρες την ημέρα. Η μ%νάδα είναι δυναμικ*τητας 50 MW.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.