Mario Draghi Vs Ger­many ÛËÌÂÈÒÛ·ÙÂ 1

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

επικε αλής της ΕΚΤ, Μάρι Ντράγκι, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, δικαίωσε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, τι ετ ιμά'εται να αναλά ει δράση για να ενισ ύσει την ικ ν μία της Ευρω'ώνης, π υ παραμένει «ετ ιμ θάνατη».

Στην πρ σ ατη συνεδρία της η ΕΚΤ απ άσισε να πρ ωρήσει σε QE ή πρ - γραμμα «π σ τικής αλάρωσης» πως ν - μά'εται. Συγκεκριμένα η ΕΚΤ θα αρ ίσει να αγ ρά'ει «ευρύ αρτ υλάκι απ καλυμμένα μ λ γα σε ευρώ» (cov­ered bonds). Θα αρ ίσει επίσης να αγ ρά'ει ρε γρα α με αντίκρισμα σε δάνεια, τα απ καλ ύμενα ABS (as­set – backed se­cu­ri­ties, ABSs) π υ στ εύ υν στην τ νωση των πιστώσεων πρ ς της μικρ μεσαίες επι ειρήσεις.

«Η ΕΚΤ μέσα απ τ πρ γραμμα αυτ θα αγ ρά'ει τίτλ υς, δεν θα τ υς δέ εται ως εγγυήσεις», διευκρίνισε Ντράγκι.

Την ίδια ώρα ανακ ίνωσε πως μειώνει τα τρία ασικά επιτ κια κατά 0,10 π σ στιαίες μ νάδες: τ ασικ επιτ κι μειώνεται σε 0,05%(απ 0,15%), τ επιτ κι ριακής ρηματ δ τησης στ 0,30% (απ 0,40%) ενώ τ επιτ κι απ δ ής καταθέσεων μειώνεται ακ μη περισσ τερ , στ -0,20% (απ - 0,10%).

«Τα επιτ κια της ΕΚΤ ρίσκ νται στ κατώτερ ρι π υ μπ ρ ύν να ρεθ ύν», δήλωσε Ντράγκι στην τακτική συνέντευ η τύπ υ, μετά τις ανακ ινώσεις της κεντρικής τράπε'ας και σημείωσε τι η ΕΚΤ θα αγ ράσει ένα ευρύ αρτ υλάκι απλών και δια ανών ABSs και ένα ευρύ αρτ υλάκι καλυμμένων μ λ γων π υ έ υν εκδώσει τράπε'ες με έδρα την Ευρω'ώνη σε ευρώ. ι λεπτ μέρειες των δύ αυτών πρ γραμμάτων θα ανακ ινωθ ύν μετά τη συνεδρίαση τ υ Δι ικητικ ύ Συμ υλί υ της ΕΚΤ στις 2 κτω ρί υ.

Έστω και με μεγάλη καθυστέρηση η μέρα αυτή θεωρείται ιστ ρική για δύ λ γ υς. Καταρ ήν είναι η πρώτη ρά στην σύντ μη ιστ ρία τ υ Ευρώ π υ η ΕΚΤ απ - ασί'ει να επιτρέψει έστω και έμμεσα την υπ τίμηση τ υ ν μίσματ ς και δεύτερ και κυρι τερ η πι πάνω απ αση για πρώτη ρά στην ιστ ρία της ΕΚΤ λαμ άνεται ωρίς την έγκριση των Γερμανών. Και ι μ ν ωρίς την έγκριση τ υς αλλά και με την έντ νη απ δ κιμασία τ υς.

Είδη με τ πέρας της απ ασης και α ύ πρώτα ι Γερμαν ί συνήλθαν απ τ αρ ικ σ κ πήραν τ πλ τ υς.

Μιλώντας στη Han­dels­blatt καθηγητής Γκ ύναρ Μπεκ, ένας εκ των στενών συμ ύλων της Μέρκελ, τ νισε πως με τις θεσινές απ άσεις της η ΕΚΤ υπερ αίνει τις αρμ - δι τητες της. Και αυτ γιατί με την αγ ρά των τιτλ π ιημένων επι ειρηματικών δανεί- ων, η ΕΚΤ επεμ αίνει απευθείας στη ρηματ δ τηση των επι ειρήσεων. Ε άλλ υ, σύμ ωνα με τ ν κ. Μπεκ, τα τιτλ π ιημένα δάνεια κρύ υν κινδύν υς και απ τέλεσαν ένα απ τ υς λ γ υς για τη ρηματιστική κρίση στις ΗΠΑ.

O Spiegel αρακτηρί'ει τα μέτρα τ υ κ. Ντραγκι ως “αι νίδια” μιας και ι περισσ - τερ ι ικ ν μικ ί αναλυτές δεν τα περίμεναν. Παρά τ γεγ ν ς τι επικε αλής της ΕΚΤ τ λμά δραστικές παρεμ άσεις στην αγ ρά ρήματ ς, ταυτ ρ να μως, τάνει στα ρια των αρμ δι τήτων τ υ.

H Wirtschaft­swoche κάνει ένα λ γ παίγνι με τ επίθετ τ υ επικε αλής της ΕΚΤ ά' ντας στ ν τίτλ άρθρ υ τη ράση “Ντραγικ Τυπ γρα εί ” (Draghis­che Druck­er­presse), σημειώνεται πως ι συστάσεις της ΕΚΤ για κρατικές δαπάνες π υ θα είναι “ ιλικές πρ ς την ανάπτυ η” απ τελ ύν απ δει η της αδυναμίας εν ς θεσμ ύ π υ ακ μα και σήμερα θεωρείται παντ δύναμ ς.

Στ ίδι μήκ ς κύματ ς και ι δηλώσεις τ υ επικε αλής της Bun­des­bank και μέλ ς της ΕΚΤ, Γενς Βάιντμαν. Σε δηλώσεις τ υ ε έ ρασε την έντ νη αντίθεσή τ υ στις απ άσεις της ΕΚΤ.

Σύμ ωνα με διαρρ ές απ την Φρανκ ύρτη, ισ υρ ς άντρας της Bun­des­bank απέρριψε τ σ την απ αση της ΕΚΤ να μειώσει τα επιτ κια, σ και την ε αρμ γή πρ γράμματ ς π σ τικής αλάρωσης, με αγ ρές καλυμμένων μ λ γων και ABS.

Τα Γερμανικά «γεράκια» μέ ρι και τ ν ε ασμέν εδώ και ρ νια πρώην πρ εδρ της ΕΚΤ , Jean-Claude Trichet « έθαψαν» για να μας εκ ράσει την πλήρη αντίθεση τ υ στις νέες κινήσεις της ΕΚΤ.

Κίνηση π υ έρ εται να μας υπενθυμίσει πως η αλα' νεία, η εσωστρέ εια και κυνισμ ς τ υ πρώην πρ έδρ υ της ΕΚΤ διατηρ ύνται στ ακρι ώς ίδι επίπεδ π υ ήταν και κατά την διάρκεια της θητείας τ υ. άνθρωπ ς π υ με τις ενέργειες τ υ δήγησε τ ν Ευρωπαϊκ ν τ στ ν λεθρ , στην μι'έρια και στην ε αθλίωση, άνθρωπ ς π υ π τέ δεν ενέργησε σαν επικε αλής εν ς συνεταιρισμ ύ κρατών αλλά σαν επικε αλής Γερμανικών «συμ ερ ντων» έ ει τ θράσ ς να κρίνει της απ άσεις της ΕΚΤ. Απ άσεις π υ αν μη τι άλλ λή θηκαν με απ αση της πλει ψη ίας, πράγμα έ αια π υ αγν εί Mr Trichet α ύ σα έστατα κατά την διάρκεια της δικής τ υ θητείας δεν απ άσι'ε η πλει ψη ία αλλά η Γερμανία.

Η ΕΚΤ αν και αργά αίνεται να λειτ υργά με γνώμ να τ κ ιν συμ έρ ν των μελών της. Τ πρώτ και ίσως πι απ ασιστικ ήμα έ ει γίνει. Πλέ ν αυτ π υ απαιτείται να ακ λ υθήσει είναι να ρεθεί και ένας Μάρι ς Ντράγκι στα άλλα ργανα της ΕΕ π υ θα τ λμήσει να τα άλει με τ υς Γερμαν ύς και επιτέλ υς να εγκαταλει θεί μια και καλή η «εγκληματική» π λιτική της μ ν διάστατης λιτ τητας π υ έ ει στείλει στην εντατική τα μισά Ευρωπαϊκά κράτη.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.