££· · ÎηÙÙ·Êʤ¤ÚÚÂÂÈÈ · · ËË ∂∂ÏÏÏÏ¿‰· ¿ ‰· ÚÚÔÔ˜  ˜ ÙÙÔÔ ÎηÏχ‡ÙÙÂÂÚÚÔÔ;; · ÙÙËËÓÓ ·ÏÏÏÏ·ÁÁ‹‹ · ·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Για πρώτη ρά, έπειτα απ 24 τρίμηνα ύ εσης, αναμένεται τ θιν πωρ μια μικρή ανάπτυ η, ενώ η ευρισκ μενη υπ πίεση κυ έρνηση πρ τίθεται να πρ - ωρήσει σε ρ ελα ρύνσεις, σημειώνει η αυστριακή ε ημερίδα «Ντι Πρέσε», στ ν υπ τιτλ δημ σιεύματ ς της με τίτλ «Θα κατα έρει η Ελλάδα την αλλαγή πρ ς τ καλύτερ ;» π υ ασ λείται με την π ρεία της ελληνικής ικ ν μίας.

Hπως ανα έρει τ δημ σίευμα, στις αρ ές τ υ ρ - ν υ η Ευρωπαϊκή Ένωση εί ε πρ λέψει για έτ ς ανάπτυ η της τά ης τ υ 0,6% για την Ελλάδα και έ δ της απ την ύ εση, μια πρ λεψη π υ, λ γω της στασιμ τητας της ικ ν μίας στην ευρω'ώνη στ δεύτερ τρίμην , εμ ανί'εται σ εδ ν υπεραισι δ η.

Τώρα, η ελληνική κυ έρνηση επι ε αιώνει την αν - δική τάση της ικ ν μίας και υπ υργ ς ικ ν μικών, Γκίκας Uαρδ ύ ελης, εκ ρά'ει την ελπίδα πως στ τρίτ τρίμην θα υπάρ ει η πρώτη άση μιας ελα ρά ανάπτυ η, κάτι π υ θα συμ εί για πρώτη ρά εδώ και 24 τρίμηνα, ενώ και αναλυτές αναμέν υν πως τ τρίτ τρίμην θα έρει την πρώτη αλλαγή πρ ς τ καλύτερ , παρατηρεί η ε ημερίδα. Τ άρθρ πρ σθέτει πως για τ ν Έλληνα πρωθυπ υργ Αντώνη Σαμαρά, τα ειρ τερα έ υν επεραστεί και τι ίδι ς λέπει τη ώρα, π υ αντιμετωπί'ει κρίση, να ρίσκεται σε τρ ιά ανάπτυ ης. Για τ ν λ γ αυτ ν πρ ανήγγειλε τ Σα ατ κύριακ , ελα ρύνσεις για τ υς δ κιμα' μεν υς απ τη λιτ τητα Έλληνες, συμπληρώνει τ δημ σίευμα.

Μετα ύ άλλων, αυτές πρ λέπ υν μείωση κατά 30% τ υ ρ υ πετρελαί υ θέρμανσης, τ υ π ί υ η αύ ηση απ δεί θηκε αναπ τελεσματική, λάπτ ντας επιπλέ ν τ περι άλλ ν, καθώς π λλ ί Έλληνες ρησιμ π ι ύσαν για θέρμανση ύλα, δι τι δεν εί αν τη δυνατ τητα να αγ ράσ υν πετρέλαι . Επίσης, λέει τ δημ - σίευμα, θα μειωθεί αισθητά και ρ ς αλληλεγγύης για λ υς τ υ ελεύθερ υς επαγγελματίες, με τ ν πρωθυπ υργ να εμ ανί'εται επίσης αισι δ ς ως πρ ς τη μείωση τ υ ρέ υς, λέγ ντας πως τ ρέ ς σε απ λυτ υς αριθμ ύς έ ει ήδη μια ελα ρά υπ ώρηση και, εάν ανακάμψει η ικ ν μία, αυτ θα επηρεάσει θετικά τη σ έση τ υ ρέ υς πρ ς τ ΑΕΠ.

Σύμ ωνα με την ε ημερίδα, η κυ έρνηση Σαμαρά θα πρέπει να ρει ανταπ κριση στ ν πληθυσμ π υ πλήττεται απ την κρίση, καθώς τ αργ τερ μέ ρι τ ν Φε ρ υάρι θα πρέπει να εκλεγεί απ τη Β υλή νέ ς Πρ εδρ ς της ώρας και κ. Σαμαράς δεν διαθέτει εκεί την απαραίτητη πλει ψη ία τριών πέμπτων, κάτι π υ θα εί ε ως συνέπεια τη διε αγωγή πρ ωρων εκλ γών, με τ κ μμα της αντιπ λίτευσης, τ ν ΣΥΡΙqΑ, π υ 'ητάει την ανατρ πή τ υ συν λικ ύ πρ γράμματ ς λιτ τητας, να πρ ηγείται σα ώς σε λες τις δημ σκ πήσεις.

Κατά την άπ ψη της «Ντι Πρέσε», κ. Σαμαράς ρίσκεται επίσης κάτω απ διεθνή πίεση, καθώς ι ρ λ - γικές μειώσεις θα πρέπει να εγκριθ ύν απ τ υς πιστωτές της τρ ικας (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε'α και Διεθνές Ν μισματικ Ταμεί ), με την Αθήνα να έ ει απ σα ηνίσει στις συ'ητήσεις με την τρ ικα στις αρ ές Σεπτεμ ρί υ πως ι στ ι πρ σαρμ γής μπ ρ ύν να επιτευ θ ύν μ ν ν με ανάπτυ η της ικ ν μίας και ρ λ γικές ελα ρύνσεις.

Είναι επίσης γεγ ν ς, σημειώνεται στ δημ σίευμα, πως η υπαγ ρευ μενη απ την τρ ικα λιτ τητα και τ δάνει των 240 δισ. ευρώ ελά ιστα ήθησαν και η Ελλάδα συνε ί'ει να έ ει ένα άρ ς ρέ υς 320 δισεκατ μμυρίων ευρώ π υ αντιστ ι εί σε 180% τ υ ΑΕΠ, ενώ αμηλ είναι τ πρωτ γενές πλε νασμα π υ έ ει επιτευ θεί.

Για τ υς λ γ υς αυτ ύς, πως συμπεραίνει καταληκτικά η «Ντι Πρέσε», ι ειδικ ί θεωρ ύν πως μετά τη λή η των ευρωπαϊκών πρ γραμμάτων ήθειας στ τέλ ς τ υ ρ ν υ (και τ υ ΔΝΤ τ 2016), η Ελλάδα θα ρειαστεί εκ νέ υ ικ ν μική στήρι η. Μάλιστα Γι α ιμ Σάιντε τ υ Ινστιτ ύτ υ Παγκ σμιας ικ ν μίας τ υ Κιέλ υ υπ στηρί'ει μια περαιτέρω διαγρα ή ελληνικ ύ ρέ υς και μάλιστα κατά 50%, αντί εν ς 10% έως 20%, πως δήλωσε πρ σ ατα ίδι ς στη «Ντ ιτσε Βέλε».

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.