ΔΔÔÔ Ì̤¤ÏÏÏÏÔÔÓÓ ÙÙˢ ˜ ∫∫‡‡ÚÚÔÔ˘  ˘ ÎηÈÈ · ÔÔÈÈ ÚÚˆÛÛÈÈÎΤ¤˜ ˆ ˜ ÂÂÈȯÂÂÈÈÚÚ‹‹ÛÛÂÂÈȘ  ¯ ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

λ ήμερ συνέδρι δι ργανώνει τ ΚΕΒΕ στα πλαίσια της πρ σπάθειας για πρ σέλκυση ρωσικών εταιρειών στην Κύπρ . Κύρι θέμα τ υ συνεδρί υ π υ θα δι ργανωθεί στις 19 Σεπτεμ ρί υ στ !εν δ "εί #ίλτ ν στη Λευκωσία είναι «Τ μέλλ ν της Κύπρ υ για ρωσικές επι"ειρήσεις».

Τ Συνέδρι ργανώνεται απ& τ ν Κυπρ -Ρωσικ& Επι"ειρηματικ& Σύνδεσμ (ΚΕΒΕ), τ διεθνές δικηγ ρικ& γρα*εί Withers LLP (π υ εδρεύει στη +υρί"η) και τ δικηγ ρικ& γρα*εί #ρυσα*ίνης & Π λυ ί υ ΔΕΠΕ.

Την έναρ!η τ υ Συνεδρί υ θα "αιρετίσει πρ&εδρ ς της Κυπριακής Δημ κρατίας, Νίκ ς Αναστασιάδης και αναμένεται &τι θα τ παρακ λ υθήσεις αριθμ&ς Ρώσων Επι"ειρηματιών τ&σ απ& την Κύπρ &σ και τη Ρωσία, καθώς και λ γιστικά, δικηγ ρικά γρα*εία απ& την Κύπρ .

μιλητές διεθν ύς κύρ υς τ&σ απ& την Κύπρ &σ και απ& +υρί"η, Μάλτα, Λ υ!εμ ύργ και Ρωσία, θα αναλύσ υν τις πρ πτικές συνέ"ισης της ικ ν μικής συνεργασίας Κύπρ υ-Ρωσίας.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.