11ËË √√ÎÎÙÙˆ‚ÚÚ››ÔÔ˘ ˆ ‚ ˘¯ ¯ÂÂÈÈÌÌÂÂÚÚÈÈÓÓ­fifi ˆÚÚ¿ÚÚÈÈÔÔ ¿ ÛÛÙÙÈȘ ˜ ÙÙÚÚ¿ÂÂ˙˜ ¿ ˙ ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τίθεται σε ε αρμ γή τ ειμεριν ωράρι για τις τράπε ες. Σύμ ωνα με ανακ ίνωση τ υ Εργ δ τικ ύ Συνδέσμ υ Τραπε ών τ ειμεριν ωράρι θα ε αρμ εται απ την 1η 'κτω ρί υ 2014 μέ ρι και τις 30 Απριλί υ 2015.

'ι τράπε ες θα λειτ υργ ύν απ Δευτέρα μέ ρι Παρασκευή απ τις 8:30πμ μέ ρι τη 1:30μμ ενώ τη Δευτέρα θα λειτ υργ ύν και απ γευμα απ τις 3:15μμ μέ ρι τις 4:45μμ.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.