ΠΠ EEm­mi­ir­raat­teess „„¿¯ÓÓÂÂÈÈ ¿ ¯ ∫∫‡‡ÚÚÈÈÔÔ˘˜  ˘ ˜ ÁÁÈÈ· · ÙÙÔÔ CCaab­bi­inn CCrreeww ÙÙˢ ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η Emi­rates Air­line καλεί υπ ψη*ί υς απ& τη Κύπρ να υπ άλ υν αίτηση στ διαδίκτυ στην ιστ σελίδα αν ενδια*έρ νται να εντα"θ ύν στη Cabin Crew μάδα της. Η Emi­rates πραγματ π ιεί καθημερινές πτήσεις επιστρ *ής απ& τ Ντ υμπάι στη Λάρνακα και μετά στη Μάλτα. Η μάδα Cabin Crew Re­cruit­ment θα α!ι λ γήσει αιτήσεις μέσω διαδικτύ υ και ι τελικ ί υπ ψή*ι ι θα κληθ ύν μ&ν με ραντε ύ για να γνωρίσ υν τ Re­cruit­ment Team για περαιτέρω α!ι λ&γηση τ Σά ατ 4 κτω ρί υ 2014. ι υπ ψή*ι ι πρέπει να είναι τ υλά"ιστ ν 21 ετών κατά τη στιγμή της πιθανής πρ&σληψης και καλ ύνται να στείλ υν τ ι γρα*ικ& τ υς σημείωμα (CV) στα Αγγλικά, καθώς και μια *ωτ - γρα*ία. Άριστη γνώση στα αγγλικά (γραπτά και πρ * ρικά) και τ υλά"ιστ ν απ λυτήρι Λυκεί υ είναι απαραίτητα. ι υπ ψή*ι ι πρέπει να μπ ρ ύν να *τάν υν τα 212 εκατ στά, &ταν στέκ νται στις μύτες των π διών τ υς. Η Emi­rates ε!υπηρετεί σήμερα 144 π&λεις σε 82 "ώρες σε &λ τ ν κ&σμ .

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.