∂ ÚÚ¢ÓÓËËÙÙÈÈÎέfifi ˘  ÚÚ­fi­fiÁÁÚÚ·ÌÌÌÌ· · · ÙÙÔÔ˘ ˘ ππ∫∫˘ ˘ ÁÁÈÈ· · ÙÙËËÓÓ ææËËÊÊÈÈ·Î΋‹ · ∞∞ÚÚ¯·›· ¯ ·›· ∫∫˘ÚÚÈÈ·Î΋‹ ˘ · °°ÚÚ·ÌÌÌÌ·ÙÙ››· · · ·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τελετή Παρ υσίασης τ υ ερευνητικ ύ πρ γράμματ ς «Ψη*ιακή Αρ"αία Κυπριακή Γραμματεία» δι ργανώνει τ Ινστιτ ύτ Κύπρ υ αύρι Πέμπτη, 18 Σεπτεμ ρί υ, στις 7 μμ, στις εγκαταστάσεις τ υ ΙΚυ στην Αθαλάσσα (πρώην ΑΤΙ).

Η Ψη*ιακή Αρ"αία Κυπριακή Γραμματεία είναι ένα απ& τα σημαντικ&τερα έργα τ υ Ερευνητικ ύ Κέντρ υ Επιστήμης και Τε"ν λ γίας στην Αρ"αι λ γία (ΕΚΕΤΑ) τ υ Ινστιτ ύτ υ Κύπρ υ και εντάσσεται στ πλαίσι των δραστηρι τήτων τ υ στη μελέτη και ανάδει!η της π λιτιστικής κληρ ν μιάς της Κύπρ υ.

Στ&" ς τ υ είναι η δημι υργία μιας νέας ψη*ιακής ι λι θήκης π υ αναπτύσσει και ε!ελίσσει τη σημαντική ε!άτ μη έκδ ση της Αρ"αίας Κυπριακής Γραμματείας τ υ Ιδρύματ ς Λε έντη, την π ία συντ&νισε και επ&πτευσε αείμνηστ ς Πάτρ κλ ς Σταύρ υ.

ι δυνατ&τητες και ι πρ πτικές της Ψη*ιακής Αρ"αίας Κυπριακής Γραμματείας είναι ιδιαίτερα σημαντικές, α* ύ εκτ&ς απ& την αναBήτηση αρ"αίων λέ!εων και ενν ιών, την ύπαρ!η παράλληλης νε ελληνικής μετά*ρασης, σ" λίων, σύνδεσης με λε!ικά και ι λι γρα*ίας, τ έργ ενσωματώνει πρωτ π ριακές ψη*ιακές τε"ν λ γίες.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.