¡∞π Î·È √Ãπ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Μέσα σε έντ ν κλίμα η λ μέλεια της Β υλής απ δέ θηκε θες την αναπ μπή τ υ πρ έδρ υ, σ ετικά με τ ν μ περί εργασιών πιστωτικών ιδρυμάτων με τ ν π ί δίνεται η δυνατ τητα στ υς δανει λήπτες να καταγγέλλ υν τις τράπε ες στην ΚΤ ταν δεν τηρείται κώδικας της ΚΤ για τις αναδιαρθρώσεις δανείων.

Επί τ υ ν μ θετήματ ς αυτ ύ θα ητηθεί η γνωμ δ τηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε ας.

Υπέρ της αναπ μπής ψή'ισαν 28 ( υλευτές τ υ ΔΗΣΥ και τ υ ΔΗΚ , την απέρριψαν 23 ( υλευτές τ υ ΑΚΕΛ, των ικ λ γων, της Συμμα ίας Π λιτών, τ υ ΕΥΡΩΚ και 6α αρίας Κ υλίας. ι τέσσερις ( υλευτές της ΕΔΕΚ τήρησαν απ ή.

Την ίδια ώρα μ 'ωνα η Β υλή απέρριψε τ ν μ περί ΚΤ για παρέμ(αση της ΚΤ στις μα ικές εκπ ιήσεις και παράλληλα κατά πλει ψη'ία ψη'ίστηκε νέ τρ π π ιημέν κείμεν επί της αναπ μπής.

Υπέρ τ υ τρ π π ιημέν υ κειμέν υ τά θηκαν 34 ( υλευτές απ τ ΔΗΣΥ, τ ΔΗΚ , την ΕΔΕΚ, τ ΕΥΡΩΚ και ( υλευτής 6α αρίας Κ υλίας, ενώ τ καταψή'ισαν τ ΑΚΕΛ, ι ικ λ γ ι και η Συμμα ία Π λιτών.

Σύμ'ωνα με τ τρ π π ιημέν κείμεν , σε περίπτωση π υ η ΚΤ κρίνει τι επηρεά εται η ρηματ πιστωτική σταθερ τητα, να μπ ρεί να παρεμ(αίνει στ ρυθμ των εκπ ιήσεων με την έκδ ση δηγιών.

Επίσης η ΚΤ θα ενημερώνει κάθε τρεις μήνες τη Β υλή για θέματα ρηματ πιστωτικής σταθερ τητας.

Η τρ π π ίηση επί τ υ ν μ υ για την Κεντρική Τράπε α, π υ παρέ ει τη δυνατ τητα της επ πτικής Αρ ής να παρεμ(αίνει σε περίπτωση μα ικών εκπ ιήσεων, περιέλα(ε πρ σθήκη η π ία ανα'έρει τι επηρεά εται η ρηματ πιστωτική σταθερ τητα, δύναται να παρεμ(αίνει στ ρυθμ των εκπ ιήσεων ακινήτων, με την έκδ ση ειδικών δηγιών ή κατευθυντήριων γραμμών, ως ήθελε κρίνει εκάστ τε αναγκαί , δυνάμει των ε9 υσιών π υ της παρέ νται ως μακρ ληπτικής Αρ ής.

Στην πρ σθήκη διευκρινί εται τι η Κεντρική Τράπε α ενημερώνει τη Β υλή των Αντιπρ σώπων ανά τριμηνία για θέματα ρηματ πιστωτικής σταθερ τητας ανα' ρικά με την ε'αρμ γή των διατά9εων τ υ μέρ υς VIA και τ υ μέρ υς VIB τ υ περί Μετα(ι(άσεως Ακινήτων Ν μ υ, πως αυτ ς εκάστ τε τρ π π ιείται ή αντικαθίσταται σε σ έση με τις γεν μενες ανά κατηγ ρία εκπ ιήσεις.

Η αναπ μπή, π υ έγινε απ δε τή απ τη Β υλή, έδινε τ δικαίωμα στ υς δανει λήπτες να καταγγέλλ υν στην Κεντρική Τράπε α τραπε ικά ιδρύματα για παρα(ίαση τ υ κώδικα δε ντ λ γίας π υ α' ρά αναδιαρθρώσεις δανείων.

Της τελικής ψη' ' ρίας πρ ηγήθηκε διακ πή καθώς πρ ταση τ υ Πρ έδρ υ τ υ ΔΗΣΥ Α(έρω' Νε 'ύτ υ για γνωμ δ τηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε ας επί τ υ αναπεμ'θέντ ς ν μ υ για τα ρηματ πιστωτικά ιδρύματα, κρίθηκε απ τ ΑΚΕΛ, τ υς ικ λ γ υς, τ ΕΥΡΩΚ και τ ν 6α αρία Κ υλία τι παρα(ία ε τ ν καν νισμ λειτ υργίας της Β υλής και ενδε μένως διατά9εις τ υ Συντάγματ ς.

Τ ΑΚΕΛ και τα υπ λ ιπα κ μματα π υ δια'ώνησαν με την εισήγηση τ υ κ. Νε 'ύτ υ, πως η πρ ταση για γνωμάτευση απ την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε α τεθεί σε ψη' ' ρία στην λ μέλειας της Β υλής.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.