°È·Ù› «ÙÚÔÌ¿˙Ô˘Ó» ÙfiÛÔ Ôχ ÙÔ QE ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ›

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Εδώ και δύ ε(δ μάδες π υ Mr Draghi «πυρ δ τησε» την « ειρ ( μ(ίδα» τ υ QE, π υ κρατ ύσε στα έρια τ υ για ένα λ κληρ ρ ν , ι Γερμαν ί έ υν πρ (εί σε ένα ανελέητ και απρ κάλυπτ π λεμ κατά των π λιτικών της ΕΚΤ και τ υ ίδι υ τ υ M Draghi.

Τ μέγα ερώτημα σε αυτή την περίπτωση είναι γιατί ι Γερμαν ί «τρ μα9αν» τ σ π λύ απ την υι θέτηση τ υ QE, μια απ 'αση αν μη τι άλλ π υ δεν ε9έπλη9ε κανέναν α' ύ ήταν γνωστ εδώ και καιρ πως ήταν απλώς θέμα ρ ν υ η υλ π ίηση της.

ι Γερμαν ί απ τ 2008 π υ 9έσπασε η κρίση τ υ sub­prime στην Αμερική (ασίστηκαν σε ένα μ ντέλ στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Τ δικ τ υς Γερμανικ μ ντέλ , της σκληρής δημ σι ν μικής και ν μισματικής πειθαρ ίας, να περάσει τα δικά τ υς σύν ρα και να ε'αρμ στεί σε λη την Ευρώπη. Και σε αυτ ακρι(ώς (ασίστηκε η δική τ υς επιτυ ία. Gσ τ «μ ντέλ » αυτ αδυνατ ύσε να ε'αρμ στεί σε άλλες ώρες τ σ πι πετυ ημένη έ(γαινε η ίδια η Γερμανική ικ ν μία απ την κρίση.

Η γερμανική επιτυ ία ( πως και η επιτυ ία της Ελ(ετίας ή των άλλων ' ρ λ γικών παράδεισων) (ασί εται στ τι ι υπ λ ιπ ι... δεν είναι σαν τη Γερμανία. Με άλλα λ για, τ γερμανικ «μ ντέλ » δ υλεύει σ ι υπ λ ιπες ευρωπαϊκές ώρες δεν κατα'έρν υν να τ ε'αρμ σ υν. Εάν τα κατα'έρ υν, δεν θα ( ηθά πλέ ν τη Γερμανία.

Η Γερμανία με λίγα λ για π ντάρ ντας στην α(ε(αι τητα και στην ρευστή π λιτική και ικ ν μική κατάσταση των υπ λ ιπων Ευρωπαϊκών κρατών κερδί ει απ την κρίση. Και αυτ δεν είναι θεωρία αλλά πρά9η. Μια ματιά να ρί9ει κανείς στα Γερμανικά μ λ γα τα τελευταία 5 ρ νια και ειδικά στη εισρ ή καταθέσεων στις Γερμανικές τράπε ες θα πειστεί για την πι πάνω θεωρία. Γιατί ας μην λησμ ν ύμε πως η κρίση τ υ sub­prime στην Αμερική 9εσκέπασε μια πικρή αλήθεια για την μέ ρι τ τε άτρωτη Γερμανική μη ανή. ι γερμανικές τράπε ες ι π ίες 'ημί νταν μια ωή για την σιδηρά πειθαρ εία τ υς, άνευ «αδείας», παρέκκλιναν απ τ ν ρ λ π υ τ υς εί ε δώσει τ Γερμανικ μ ντέλ ανάπτυ9ης, δηλαδή τη ρηματ δ τηση των γερμανικών (ι μη ανικών λιγ πωλίων. Γιατί; Επειδή (ρήκαν νέ τρ π να κερδ ' ρήσ υν π υ καμία σ έση δεν εί ε με την παραγωγή αγαθών: Αγ ρά ντας λ και πι επισ'αλή περι υσιακά στ ι εία (π. . παράγωγα απ τη μία και ευρωπαϊκά μ λ γα, μετ ές κ.λπ. απ την άλλη) σε μάρκα-ευρώ π υ δεν κινδύνευαν (έτσι ν μι αν) απ υπ τίμηση σε σ έση με τ ... μάρκ -ευρώ. Τ απ τέλεσμα είναι γνωστ .

Gταν λ ιπ ν τ 2008 κατέρρευσε τ παγκ σμι ρηματ πιστωτικ σύστημα, και τράπε ες πως η Deutsche Bank πτώ ευσαν ( ωρίς π τέ να αναγκαστ ύν να τ παραδε θ ύν απ τις ρυθμιστικές αρ ές), τ γερμανικ κράτ ς αναγκάστηκε να (άλει (αθιά τ έρι στην τσέπη για να σώσει τις γερμανικές τράπε ες και έτσι τ γερμανικ ρέ ς 9επέρασε κατά π λύ τα ρια τ υ Μάαστρι τ (τ π ί εί ε (έ(αια επι(άλει τ ίδι τ Βερ λίν στην υπ λ ιπη Ευρώπη). Με τ ρέ ς και τ έλλειμμα να απειλ ύν, η γερμανική κυ(έρνηση εί ε δύ επιλ γές.

Η μία ήταν να α'ήσει τ έλλειμμα να αυ9ηθεί εν καιρώ κρίσης. Gμως αυτ θα σήμαινε τ τέλ ς τ υ «μ ντέλ υ ανάπτυ9ης» π υ (ασί εται στα εμπ ρικά πλε νάσματα η άλλη επιλ γή ήταν αυτ π υ εν τέλει ε'αρμ στηκε. Δηλαδή σκληρή λιτ τητα σε λη την Ευρώπη και εν μέσω αυτής της απάνθρωπης λιτ τητας π υ κανένα ελλειμματικ και υπερ ρεωμέν κράτ ς δεν μπ ρεί να αντέ9ει θα επω'εληθεί η ίδια α' ύ δισεκατ μμύρια μετακύλησαν απ τ ν Ευρωπαϊκ ν τ στ ν ( ρρά και κυρίως στην Γερμανία. Μέσω αυτής της π λιτικής η πτω ευμένη Deutsche Bank ενισ ύει την κε'αλαι υ ική της (άση και την ίδια ώρα η εκτ 9ευση των τιμών των Γερμανικών μ λ γων δίνει την δυνατ τητα στην Γερμανία στην υσία να δανεί εται με μηδενικά επιτ κια ρηματ δ τώντας έτσι την ίδια της την ικ ν μία με μηδενικ κ στ ς. Παράλληλα η εκτ 9ευση της ανεργίας σε λη την Ευρώπη δίνει την δυνατ τητα στην Γερμανική (ι μη ανία να μειώσει τ κ στ ς παραγωγής αντλώντας 'θηνά εργατικά έρια απ λη την Ευρώπη.

Βε(αίως λα αυτά αργά ή γρήγ ρα θα δηγ ύσαν στην αντίδραση της υπ λ ιπης Ευρώπης και δει τ ν θεσμικών της ργάνων. Και επειδή η π λιτική ( ύληση στην υπ λ ιπη Ευρώπη έ ει εκλείψει εδώ και ρ νια λ γ ανικαν τητας και ' (ίας τα ηνία πήρε η ΕΚΤ. Η π ία απ 'άσισε να (γει μπρ στά και να αναλά(ει τ ν θεσμικ της ρ λ κ ντράρ ντας επιτέλ υς στα ίσα την «εγκληματική» Γερμανική π λιτική η π ία τ μ ν π υ πέτυ ε είναι να (υθίσει στην απελπισία τ ν μισ Ευρωπαϊκ πληθυσμ .

Αυτ ακρι(ώς τρ μά υν ι Γερμαν ί. Την αμ'ισ(ήτηση της δικής τ υς π λιτικής και θα κάν υν τα αδύνατα δυνατά να απ τρέψ υν η π λιτική αυτή ι μ ν να μην εγκαταλει'θεί αλλά ύτε καν να αμ'ισ(ητηθεί. Πρ ς τ παρ ν μως, για ευτύ ημα λων μας, Mr Draghi δεί νει να κρατά.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.