Π ∂ÏÏ¿‰· ·Ê‹ÓÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ›Ûˆ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ™·Ì·Ú¿ ÛÙËÓ ª¤ÚÎÂÏ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

«Η Γερμανία πρ σπαθεί να υπ στηρί ει την Ελλάδα και σε διμερές επίπεδ » τ νισε η Μέρκελ στη συνέντευ9η Τύπ υ π υ παρα ώρησε απ κ ιν ύ με τ ν Ελληνα πρωθυπ υργ Αντώνη Σαμαρά μετά την θεσινή τ υς συνάντηση, ενώ πρ σθεσε πως ι δυ τ υς μίλησαν για τα επ μενα (ήματα π υ επε9εργά εται η Ελλάδα για την λ κλήρωση τ υ Μνημ νί υ.

«Έ υμε ανάγκη τ πακέτ των ' ρ ελα'ρύνσεων. Δεί9αμε τι κάναμε π λλά και μπ ρ ύμε να κάν υμε π λλά περισσ τερα ακ μη.

Έ υμε ανάγκη μως απ στιγμές ανάσας για να δ θεί ώθηση στις μεταρρυθμίσεις» υπ γράμμισε απ την πλευρά τ υ Ελληνας πρωθυπ υργ ς Αντώνης Σαμαράς.

«Εί αμε την ευκαιρία να συ ητήσ υμε τ πρ γραμμα σταθερ π ίησης και την πρ πτική τ υ» δήλωσε πρωθυπ υργ ς. «Η ώρα μ υ πέτυ ε στ υς νωρίτερα απ ,τι πρ (λεπ ταν. Πέτυ ε πρωτ γενές πλε νασμα τ 2013 και θα έ ει και τ 2014. Βγήκαμε στις αγ ρές δύ ρ νια νωρίτερα απ τ πρ γραμμα ενώ και ι απ δ σεις των μ λ γων πηγαίν υν καλά π υ δεί νει τι ι αγ ρές εμπιστεύ νται τις πρ πτικές της ελληνικής ικ ν μίας. Επίσης πέτυ ε να ανακε'αλαι π ιήσει τις τράπε ές της. Η Ελλάδα πέτυ ε να (γει απ την ύ'εση σε έ9ι ρ νια, τ τρίτ τρίμην θα έ υμε ανάκαμψη με θετικ πρ σημ , ενώ για πρώτη ' ρά μειώνεται και η ανεργία. Βέ(αια είναι ακ μη υψηλή ειδικά στ υς νέ υς αλλά μειώνεται σταθερά».

«Η Ελλάδα μπαίνει σε νέα επ ή μεταρρυθμίσεων με ανάπτυ9η. Τέλ ς είπε τι υπ γράμμισε στην κ. Μέρκελ τι η Ελλάδα κερδί ει έναν νέ ρ λ μέσω της συμμετ ής της στ υς αγωγ ύς 'υσικ ύ αερί υ πρ ς την Ευρώπη αλλά και με τα δικά μας ενεργειακά απ θέματα.

Έρευνες στη δυτική Ελλάδα και ν τια της Κρήτης 9επερν ύν τις αρ ικές πρ σδ κίες σε 'υσικ αέρι και πετρέλαι . Έτσι η Ελλάδα μπ ρεί να γίνει πρ πύργια ασ'άλειας ταν πρ ετών εθεωρείτ αδύνατ ς κρίκ ς», σημείωσε Αντώνης Σαμαράς.

Σε ερώτηση για τ σύμ'ων σταθερ τητας, η κ. Μέρκελ είπε τι η ΕΕ θα πρ (εί σε α9ι λ γηση των πρ ϋπ λ γισμών λων των ωρών- μελών και έπειτα θα κάνει σύσταση για την δια είριση των ελλειμμάτων. Η (άση, μως, είπε, είναι η Επιτρ πή.

Ερωτηθείσα αν συ ήτησε με τ ν Αντ. Σαμαρά τ ενδε μεν πρ ωρων εκλ γών στην Ελλάδα, η κ. Μέρκελ είπε τι πρωθυπ υργ ς κυ(ερνά με μεγάλη απ 'ασιστικ - τητα και σε συνεργασία με τ υς εταίρ υς. Υπάρ υν, είπε, μ ν επιτυ ίες.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.