∞∞ÓÓÔÔÈȯÙÙ¤¤˜ ¯ ˜ ÔÔÈÈ ·ÁÁÔÔÚÚ¤¤˜ · ˜ ÁÁÈÈ· · ÙÙËËÓÓ ∂∂ÏÏÏÏ¿‰· ¿ ‰· ·ÓÓ · ÛÛ˘ÓÓ¯ÈÈÛÛÙÙÔÔ‡‡ÓÓ ˘ ¯ ÔÔÈÈ ÌÌÂÂÙÙ·ÚÚÚÚ˘ııÌÌ››ÛÛÂÂÈȘ · ˘ ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Με δύσκ λη ατ έντα και μεγάλη απ σταση να ωρί ει τις δύ πλευρές σε θερμά «μέτωπα» της διαπραγμάτευσης 9εκινά, σε κτώ ημέρες, η πέμπτη, και τελευταία στ πλαίσι τ υ τρέ ντ ς πρ γράμματ ς, ελληνική α9ι λ γηση απ την τρ ικα.

Gπως ανα'έρεται σε άρθρ της Ημερισίας η διαπραγμάτευση θα διε9α θεί στ ν απ η της θεσινής, κρίσιμης, συνάντησης τ υ Σαμαρά με την Μέρκελ και στη σκιά των παρασκηνιακών συ ητήσεων για τ τέλ ς της τρ ικας και των Μνημ νίων, τ υλά ιστ ν πως τα γνωρί υμε έως σήμερα. Γεγ ν ς π υ εντείνει τις πιέσεις, κυρίως απ την πλευρά των Ευρωπαίων για διασ'αλίσεις τι η Ελλάδα θα συνε ίσει την υλ π ίηση μιας αυστηρής μεταρρυθμιστικής ατ έντας, με τ Μ. Ντράγκι να στέλνει σα'ές μήνυμα: Η πρ - δ ς στην Ελλάδα είναι σημαντική, σε λα τα επίπεδα, και ι αγ ρές την αναγνωρί υν πρ σ'έρ ντας ρηματ δ τηση στη ώρα, υπ την πρ ϋπ θεση μως τι θα συνε ίσει τις μεταρρυθμίσεις π υ πρ (λέπ νται. Κληθείς δε να σ λιάσει την πρ θεση της Ελλάδας να μη ητήσει νέ δάνει και να ακ λ υθήσει τ ν δρ μ της Ιρλανδίας και της Π ρτ γαλίας, υπ στήρι9ε πως « πως σε λες τις ώρες, δεν υπάρ ει ‘πα άρι’ μετα9ύ ΕΚΤ και ελληνικής κυ(έρνησης. Εμείς κάν υμε την π λιτική μας με (άση την εντ λή π υ έ υμε και ι κυ(ερνήσεις τη δική τ υς», σ λίασε αρακτηριστικά.

Η νέα α9ι λ γηση 9εκινά σε μια περί δ π υ εντείν νται - πως λα δεί ν υν- ι παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για τη μεθ δευση εν ς «(ελ ύδιν υ δια υγί υ» με την τρ ικα π υ θα μπ ρ ύσε να σημαίνει άρνηση της Ελλάδας να λά(ει τα υπ λειπ μενα δάνεια απ τ Ταμεί (περίπ υ 15 δισ. έως τ 2016) και τη λή9η, 'έτ ς, τ υ τρέ ντ ς πρ γράμματ ς στήρι9ης απ τ υς Ευρωπαί υς. Gπως σ λίασαν πηγές της τρ ικας στην «Η» τ εάν θα 'ύγει ή θα μείνει τ Ταμεί στην Ελλάδα είναι καθαρά απ 'αση των ελληνικών αρ ών και συνάρτηση τ υ εάν η ώρα θεωρεί πως μπ ρεί να έ ει άνετη πρ σ(αση στις αγ ρές με ανεκτ κ στ ς την πρ σε ή διετία.

Την ίδια ώρα, πως δήλωσε κατηγ ρηματικά και υπ υργ ς ικ ν μικών Γκίκας [αρδ ύ(ελης, η ώρα δεν ρειά εται νέ δάνει και στ ς της επικείμενης α9ι λ γησης είναι να επι(ε(αιωθεί η πρ δ ς π υ έ ει κάνει η ελληνική ικ ν μία και να μπ ύμε στην τελική 'άση για την έ9 δ απ τ Μνημ νι . Παράλληλα ανα'έρθηκε στη δημι υργία «μα9ιλαρι ύ» 5 -7 δισ. ευρώ μέσω μ λ γιακών εκδ σεων, για την κάλυψη μελλ ντικών αναγκών.

Ανε9άρτητα πάντως απ την έκ(αση των συ ητήσεων η κυ(έρνηση 'έρεται απ 'ασισμένη στ πρ σ έδι τ υ πρ ϋπ λ γισμ ύ τ υ 2015, π υ θα κατατεθεί στη Β υλή στις 6 κτω(ρί υ, να εντά9ει τ σύν λ των ' ρ ελα'ρύνσεων π υ ε9ήγγειλε πρωθυπ υργ ς. Ειδικ τερα θα απ τυπών νται η μείωση τ υ ' ρ υ στ πετρέλαι θέρμανσης, τ «ψαλίδισμα» της ειδικής εισ' ράς αλληλεγγύης, η π ία διατηρείται έως και τ 2016, η σταδιακή μείωση των ' ρ λ γικών συντελεστών για 'υσικά και ν μικά πρ σωπα, ενώ τ μεγάλ ητ ύμεν είναι η σημαντική αύ9ηση των δ σεων για απ πληρωμή λη9ιπρ θεσμων 'ειλών πρ ς την Ε' ρία και τα Ταμεία. Στ ν κυ(ερνητικ σ εδιασμ περιλαμ(άνεται μια νέα ρύθμιση για τ ν επαναπατρισμ κε'αλαίων π υ (ρίσκ νται στ ε9ωτερικ μέσω της ρήγησης ' ρ λ γικών κινήτρων (μειωμέν ' ρ λ γικ συντελεστή και απαλλαγή απ τα π θεν έσ ες). Επίσης ε9ετά εται η πρ ταση π υ έ ει τεθεί υπ ψη τ υ πρωθυπ υργ ύ για την επανα' ρά της έκπτωσης ' ρ υ για τ υς τ κ υς των νέων στεγαστικών δανείων, με στ την ενίσ υση τ υ κλάδ υ της ικ δ μής και την τ νωση της αγ ράς.

Εύσημα για την α9ι σημείωτη πρ δ στις μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα τα τελευταία ρ νια, ειδικά σ ν α' ρά στην αγ ρά πρ ϊ ντων, απέδωσε η Κ μισι ν σε έκθεσή της. Ελλάδα και Π ρτ γαλία είναι ι ώρες π υ πρ ώθησαν περισσ τερ τις μεταρρυθμίσεις: Την περί δ 2008 - 2013 πρωταγωνίστησαν στη μεταρρυθμιστική πρ σπάθεια σύμ'ωνα με τ ν δείκτη για τη ρύθμιση της αγ ράς πρ ϊ ντων τ υ ΣΑ, σύμ'ωνα με την Επιτρ πή. ι μεταρρυθμίσεις π υ ε'αρμ στηκαν στις τέσσερις ώρες έ'εραν σημαντικά 'έλη στην παραγωγικ τητα της εργασίας, η π ία αυ9ήθηκε απ 4% στην Π ρτ γαλία στ σ εδ ν 9% στην Ελλάδα. Σ ετικά με τ εάν η μεταρρυθμιστική πρ σπάθεια είναι επαρκής, τ νί ει πως δεν υπάρ υν περιθώρια ε'ησυ ασμ ύ, ενώ διαμηνύει πως τώρα π υ ι πιέσεις των αγ ρών έ υν εκτ νωθεί, ι ώρες αυτές θα πρέπει να παραμείν υν απ λύτως πρ σηλωμένες στην ε'αρμ γή απ 'ασιστικής μεταρρυθμιστικής ατ έντας.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.