«ªÈÎÚ¤˜ ∞Ô‰Ú¿ÛÂȘ» Ì ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ 2008

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Νέ πρ γραμμα «Μικρές απ δράσεις, μεγάλες εμπειρίες» με τιμές στα επίπεδα τ υ 2008 (δηλαδή απ τ τε π υ %εκίνησε συγκεκριμέν ς θεσμ ς) εγκαινίασε Κυπριακ ς #ργανισμ ς Τ υρισμ ύ για την περί δ 20142015.

Τ συγκεκριμέν πρ γραμμα περιλαμ άνει %εν δ εία δύ , τριών, τεσσάρων και πέντε αστέρων και ργανωμένα διαμερίσματα για επιλ γή ως ώρ υ διαμ νής, με διανυκτέρευση τ Σά ατ και διαμ νή στ δωμάτι μέ ρι τις 6 τ απ γευμα της Κυριακής.

Επίσης περιλαμ άνει δείπν , πρ γευμα και γεύμα σε ώρ εστίασης της επιλ γής τ υ συμμετέ ντα και πρ αιρετικά θεματικές εκδρ μές. Φέτ ς συμμετέ υν συν λικά 34 %εν δ εία, 2 συγκρ τήματα τ υριστικών διαμερισμάτων και τέσσερα %εν δ εία στις «Διακ πές Ευε%ίας». Συγκεκριμένα, συμμετέ υν 15 %εν δ εία στην επαρ ία Πά& υ, 4 στη Λεμεσ , 2 στη Λάρνακα, 3 στην Αγία Νάπα-Πρωταρά, 5 στη Λευκωσία και 5 στις ρεινές περι ές.

Ψηλά στις πρ τιμήσεις των συμμετε - ντων στ συγκεκριμέν πρ γραμμα είναι η Πά& ς, και αυτ δια&αίνεται και στ ν μεγάλ αριθμ %εν δ είων π υ συμμετέ υν π ί ς ανέρ εται στα δεκαπέντε. <σ ν α& ρά την Πά& πρ σ&έρ νται 5 εκδρ μές με αρκετά ενδια&έρ υσα την πρ ταση «Γνωρίστε τ ν Ακάμα».

Σύμ&ωνα με την Διευθύντρια Τ υρισμ ύ τ υ Κ#Τ, στ ς τ υ πρ γράμματ ς είναι η απάμ λυνση της επ ικ τητας, πρ ωθώντας παράλληλα τη γνωριμία Κυπρίων και %ένων με τ τ υριστικ πρ ϊ ν και τις μ ρ&ιές της Κύπρ υ.

Με άση στ ι εία τ υ Κ#Τ κατά την τελευταία &άση τ υ πρ γράμματ ς “Κύπρ ς, Μικρές Απ δράσεις, Μεγάλες εμπειρίες”, π υ κάλυψε τη διετία 2013-2014, αριθμ ς των επισκεπτών ανήλθε σε 5.346 σε σύγκριση με 2.681 επισκέπτες την περί δ 2012-2013, με τα απ τελέσματα να κρίν νται ως επιτυ ημέ- να. Επίσης σ εδ ν διπλάσι ς αριθμ ς συμμετεί ε και στην πρ σ&ερ μενη θεματική εκδρ μή. Συγκεκριμένα, 4.269 επισκέπτες “εκμεταλλεύτηκαν” την εκδρ μή σε σ έση με 2.115 π υ συμμετεί αν &άση 2012/2013.

Τ νέ πρ γραμμα έ ει εμπλ υτιστεί με νέες εκδρ μές και έ ει ανανεωθεί σε ,τι α& ρά στα συμ αλλ μενα %εν δ εία και εστιατ ρια και καλύπτει την περί δ 1 #κτω ρί υ 2014 - 30 Ι υνί υ 2015. Για την ετ ιμασία τ υ συνεργάστηκαν Κ#Τ, ΠΑΣΥIΕ, ΣΤΕΚ, #ΣΙΚΑ και ΠΑΣΙΚΑ, τα %εν δ εία και τα εστιατ ρια π υ περιλαμ άν νται στ πρ γραμμα. #ι εκδρ μές με %εναγ απ τελ ύν πρ σ& ρά τ υ Κ#Τ στ πρ γραμμα. Στ νέ πρ γραμμα έ ει εντα θεί μια νέα κατηγ - ρία, ι “Διακ πές Ευε%ίας”. #ι τιμές για διαμ - νή σε δίκλιν κυμαίν νται μετα%ύ 40 και 100 ευρώ.

Για περισσ τερες πληρ & ρίες στ τηλέ&ων 22713760 και στην ιστ σελίδα www.cyprusshort­escapes.com

την πρ ηγ ύμενη

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.