••ÂÂÛÛÎέfi­fiÓÓÈÈÛÛÌÌ· · ÙÙ ˆ ˆÓÓ ÊÊÔÔÚÚÔÔÏÏÔÔÁÁÈÈÎÎÒÒÓÓ ÊÊ·ÎΤ¤ÏψÓÓ · ˆ ÎÎÚÚ·ÙÙÈÈÎÎÒÒÓÓ · · ·ÍÍÈȈÌÌ·ÙÙÔÔ‡‡¯ˆÓÓ ˆ · ¯ ˆ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Στ μικρ σκ πι τ υ & ρ υ, αναμένεται να ρεθ ύν υψηλ αθμ ι α%ιωματ ύ ι και λειτ υργ ί τ υ δημ σι υ τ μέα, π υ θα διερευνηθεί τ ενδε μεν αθέμιτ υ πλ υτισμ ύ.

Στα πλαίσια συ ήτησης στην κ ιν υλευτική επιτρ πή θεσμών για ενδε μεν αθέμιτ πλ υτισμ κρατικών α%ιωματ ύ ων και δημ σιων λειτ υργών, Γενικ ς Ελεγκτής της Δημ κρατίας #δυσσέας Μι αηλίδης, εισηγήθηκε τη σύσταση μάδας εργασίας με τη συμμετ ή λειτ υργών τ υ τμήματ ς & ρ λ γίας και της ελεγκτικής υπηρεσίας με στ τ ν καταρτισμ καταλ γ υ πρ σώπων υψηλ ύ κινδύν υ, κατά την έκ&ραση τ υ, με στ να υπάρ%ει & ρ - λ γική διερεύνηση.

# έλεγ ς, πως ε%ήγησε, θα αρ ί ει πρώτα με πρ σωπα υψηλ ύ κινδύν υ και στη συνέ εια θα επεκταθεί π ι κάτω.

# κ. Μι αηλίδης είπε επίσης πως έγινε έλεγ ς για αθέμιτ πλ υτισμ σε μικρ αριθμ α%ιωματ ύ ων ι π ί ι α&υπηρέτησαν ωρίς να εντ πίσ υν τιδήπ τε.

Σύμ&ωνα με τ ν κ. Μι αηλίδη, η ελεγκτική υπηρεσία απέστειλε επιστ λή στ τμήμα & ρ λ γίας για συσ ετισμ των στ ι είων απ τ κτηματ λ γι για ακίνητα π υ μπήκαν ως υπ θήκη και με στ ι εία τ υ & ρ υ εισ δήματ ς.

<πως είπε, εντ πίστηκαν περιπτώσεις π υ κάπ ι ς έ αλε ως υπ θήκη π λυτελή κατ ικία, ε%ασ&άλισε δάνει 600,000 ευρώ και στ & ρ εισ δήματ ς δεν εί ε & ρ λ - γικ &άκελ , ή δήλωνε εισ δήματα 15,000 τ ρ ν .

Απ την πλευρά τ υ έ& ρ ς & ρ λ γίας Γιάννης Λα άρ υ, συμ&ώνησε για τη σύσταση μάδας εργασίας απ κ ιν ύ με την ελεγκτική υπηρεσία και παραδέ θηκε τι δεν υπήρ αν στ ευμένες διαδικασίες ελέγ υ των δημ σιων υπαλλήλων και α%ιωματ ύ ων για αθέμιτ πληθυσμ .

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.