√ πÔ‡ÏÈÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó «Πot» fi­fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ¤ÛÔ‰·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Μείωση 5,1% σημείωσαν τ ν Ι ύλι τ υ 2014 τα έσ δα απ τ ν τ υρισμ , υπ ωρώντας στα 321,2 εκ. ευρώ σε σύγκριση με 338,6 εκ. ευρώ τ ν αντίστ ι μήνα τ υ 2013, σύμ&ωνα την Στατιστική Υπηρεσία. Αυτή είναι η πρώτη μείωση των εσ δων απ τ ν τ υρισμ απ τ ν περασμέν Μάρτι ταν εί αν μειωθεί κατά 14,3%, σε ετήσια άση.

Σημειώνεται τι τ ν Ι ύλι τ υ 2014 ι α&ί%εις τ υριστών εί αν σημειώσει αύ%ηση 5,7%.

Σύμ&ωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, με άση τα απ τελέσματα της Έρευνας Τα%ιδιωτών, για την περί δ Ιαν υαρί υ – Ι υλί υ 2014 τα έσ δα απ τ ν τ υρισμ υπ λ γί νται σε 1.099,9 εκ. ευρώ σε σύγκριση με 1.036,2 εκ. ευρώ την αντίστ ι η περί δ τ υ 2013 σημειών ντας αύ%ηση 6,1%.

Σύμ&ωνα με τα στ ι εία, η μέση διάρκεια παραμ νής των τ υριστών τ ν Ι ύλι τ υ 2014 αυ%ήθηκε στις 10,7 μέρες, σε σύγκριση με 10,5 μέρες τ ν αντίστ ι μήνα τ υ 2013.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.