™ÙÙ· · ÎΤ¤ÚÚ‰‰ËË ÂÂ¤ÛÛÙÙÚÚ„„ ¤ ÙÙÔÔ ÃÃÚÚËËÌÌ·ÙÙÈÈÛÛÙÙ‹‹ÚÚÈÈÔÔ ·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Στα κέρδη επέστρεψε θες τ =ρηματιστήρι , με τ ν Γενικ Δείκτη να κλείνει στις 111,33 μ νάδες, παρ υσιά( - ντας άν δ της τά ης τ υ 0,91%.

Αν δικά κινήθηκε και Δείκτης FTSE/CySE 20, π ί ς παρ υσίασε κέρδη σε π σ στ 0,44%, κλείν ντας στις 57,04 μ νάδες.

Παρά τ νω ελικ εκίνημα π υ διατήρησε τ ν Γενικ Δείκτη στα επίπεδα τ υ κλεισίματ ς της Δευτέρας, για δυ μισι περίπ υ ώρες, η εμ+άνιση επενδυτικ ύ ενδια+έρ ντ ς ώθησε αν δικά τ ν Γενικ Δείκτη, +τάν ντας στις 112,13 μ νάδες στ ψηλ της ημέρας. Τ =ΑΚ διατηρήθηκε στ ψηλ της ημέρας ένα δίωρ , π ταν ι ρευστ π ιήσεις ώθησαν τ ν Δείκτη στα επίπεδα των 110 μ νάδων για να ανακάμψει εκ νέ υ, +τάν ντας στ κλείσιμ στις 111,30 μ νάδες.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.