∞∫π¡ΠΔ∞ - ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ÔÈ­fiÙËÙ· ÔÏÈÙ›·˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

“Ανάλ γα με την π ι τητα των δημ σι - γρά&ων π υ έ ει ένα Κράτ ς, είναι ανάλ γη και η π ι τητα της δημ κρατίας τ υ Κράτ υς (John Kennedy)”. Δυστυ ώς στην Κύπρ δεν έ υμε την τύ η να έ υμε π ι τητας δημ σι γρά& υς σε ικαν π ιητικ ύς αριθμ ύς π υ να ε%ειδικεύ νται σε διά& ρα θέματα και τ ύτ είναι καταν ητ ταν μάθαμε τι μισθ ύς πληρών νται ι δημ σι γρά& ι, σ ι έ υν την τύ η να πληρών νται. Εκτ ς απ τ ΡΙΚ με τ υς μ λ γ υμένως πα υλ ύς μισθ ύς, ι υπ - λ ιπ ι δημ σι γρά& ι παίρν υν πενι ρ ύς μισθ ύς, με απ τέλεσμα να υπ &έρει η Δημ κρατία στην εύρυθμη λειτ υργία της, ενώ ι ανε%άρτητ ι δημ σι γρά& ι (υπ την ένν ια να μην καθ δηγ ύνται απ τ υς ιδι κτήτες των Μ.Μ.Ε.) είναι ακ μη πι λίγ ι.

Λ γω των ραγδαίων ε%ελί%εων η μελέτη των «νέων/ειδήσεων» έ υν ένα αυ%ητικ ενδια&έρ ν και παρακ λ υθώντας τα ΜΜΕ γά υμε τ καπέλ σε 6 συγκεκριμέν υς δημ σι γρά& υς π υ έ υν την γνώση και τ θάρρ ς να συ ητ ύν με τ υς καλεσμέν υς τ υς και άλλ υς. Τρεις απ τ υς 6 είναι γυναίκες και 3 άνδρες. Μπρά τ υς για τ θάρρ ς και την ελευθερία της γνώμης τ υς, ενώ δεν άν υμε ένα ραδι &ωνικ πρ - γραμμα τ υ πρωιν ύ, π υ η δημ σι γρά& ς μας τρα ά σαν μαγνήτης να την παρακ λ υθ ύμε, μάλιστα ρισμένες & ρές αργ ύμε να πάμε δ υλειά, μια και π υ τ πρ γραμμα τελειώνει η ώρα 9.00 τ πρωί!!). #ι άλλ ι μως;

Απ στείλαμε λ ιπ ν ως Κύπρ ς ένα δημ σι γρά& να συ ητήσει με τ ν κ. Βγεν π υλ θέματα της ικ ν μίας, π ί ς αμπάρι (για ικ ν μία) δεν εί ε. Παρ μ ίως με τ ν ίδι εί αμε 3 δημ σι - γρά& υς με τ ν ίδι καλεσμέν κάπ ι υς μήνες πριν επί τ υ ίδι υ θέματ ς και κ. Βγεν π υλ ς τ υς έκανε κατά την άπ ψη μας «κρεμμυδάκια», λ γω μη γνώσης ικ - ν μικών/τραπε ικών δεδ μένων.

Απέστειλε και κ. #ρ&ανίδης (πρώην δι ικητής της Κεντρικής Τράπε ας) ένα είδ υς ιστ ρικ πως κατέλη%ε η ικ ν μία μας εκεί π υ κατέλη%ε. Ένα π λύ σ καριστικ ενδια&έρ ν σύγγραμμα π υ μως εκτ ς απ τ διαδίκτυ , δεν δημ σιεύθηκε σε κανένα ΜΜΕ. Γιατί; Να ακ ύσ υμε λ ι την άπ ψη τ υ ωρίς αυτ να σημαίνει απαραίτητα τι κατά την άπ ψη μας είναι άτ μ ωρίς ευθύνη. Είναι σ καριστικ δι τι επε%ήγησε πως η τ τε Κυ έρνηση αντέδρασε στις πρ ειδ π ιήσεις της Ε. Ένωσης.

Επιμένει τ ΔΗΚ# και Πρ εδρ ς τ υ να επανα-διαπραγματευθ ύμε τ ν ρισμ των μη ε%υπηρετ ύμενων δανείων και να μετατραπεί τ ΕΛΑ σε μακρ ρ νι δανεισμ . Π λύ καλή εισήγηση εάν είναι αυτή η πρ σέγγιση απ δεκτή απ την Τρ ικα; Π ι ς δημ σι γρά& ς ρώτησε μως την Τρ ικα επί τ υ θέματ ς, για να έ υμε μια σ ετική πληρ & ρηση μια και π υ η υ&ιστάμενη Κυ έρνηση δεν μας απαντά επί τ υ θέματ ς; Ήταν τ σ δύσκ λ να μας πει Κυ ερνητικ ς Εκπρ σωπ ς τι « ητ ύμε τα πι πάνω αλλά για τ ν W λ γ δεν τ δέ εται η Τρ ικα»; Τώρα αναμέν υμε απ τ ν κ. Τράγκι.

Στ ν δικ μας τ τ μέα, εκείν των ακινήτων, π σα και π σα π υ έ υμε υπ άλει, δυστυ ώς ωρίς την ενθάρρυνση απ τα ΜΜΕ τα τελευταία 3 ρ νια. Στην τελευταία μας καταγγελία για 5 con­tain­ers επί της παραλίας τ υ Πρωταρά π υ μετατράπηκαν σε κατ ικίες (και μάλιστα ωρίς δρ μ , ωρίς νερ , ωρίς απ ωρητήρια και ασ&α- λώς ωρίς άδεια) και αν και απ στείλαμε &ωτ γρα&ίες και άλλα στ ι εία στα ΜΜΕ, κανένας δεν τα δημ σίευσε (μάλιστα εισηγηθήκαμε να μην δημ σιεύεται τ ν μα μας, εάν θέλ υν ι ίδι ι, και να πρ άλ υν τ θέμα ως δική τ υς έρευνα). # μ ν ς π υ αντίδρασε θετικά ήταν Έπαρ ς Αμμ ώστ υ σε τηλε&ωνική μας συνέντευ%η, ενώ πρ ηγ ύμεν ς Δήμαρ ς και ι υπηρεσίες τ υ Δήμ υ καμία αντίδραση και τα con­tain­ers είναι εκεί και μάλιστα ένα εν ικιά εται σε τ υρίστες!! Άρα τα πι πάνω με την παραν μία αυτή γιατί να μην ακ λ υθήσ υν και άλλ ι;

Η π ι τητα των π λιτικών/ υλευτών μας είναι γνωστή στ κ ιν της Κύπρ υ και ι ίδι ι ανα&έρ νται στην απα%ίωση τ υς απ τ υς ψη& & ρ υς, μως υδείς ήτησε «Συγγνώμη» απ τ υς π λίτες τ υ Κράτ υς, ύτε ακ μη και τ Κυ ερνητικ κ μμα, παρ’ λ υ τ υ «παρακάλι υ» τ υ Πρ έδρ υ και τ υ τ τε Υπ υργ ύ #ικ ν μικών στην Β υλή. #ι ίδι ι αυτ ί π λιτικ ί αρ ηγ ί και άλλ ι παρ υσιά νται στα κανάλια, αρθρ - γρα& ύν και πρ σπαθ ύν να μας πείσ υν για την σ &ία τ υς. Και μως ρεια μαστε 5-6 δημ σι γρά& υς να τ υς ρωτ ύν συνε ώς εάν ν ιώθ υν την ανάγκη να ητήσ υν συγγνώμη απ τ υς π λίτες αυτής της Δημ κρατίας για τ λάθ ς τ υ ΗΡΩΙΚ#Υ #WΙ τ υς και απ 9% κ ύρεμα έγινε 90%.

Ασ&αλώς τ θέμα της ανα άθμισης της π ι τητας των δημ σι γρά&ων θεωρ ύμε τι είναι και μερικώς ευθύνη τ υ Κράτ υς.

Για να ανα&ερθ ύμε στα θέματα των ακινήτων σας ανα&έρ υμε ρισμένα θέματα στα π ία εκείν ι ι δια ασμέν ι δημ - σι γρά& ι θα μπ ρ ύσαν να ενσκήψ υν/ερευνήσ υν είναι τα ακ λ υθα;

- Μπ ρεί ή ι να επιτευ θεί η έκδ ση τίτλων άσει της απαίτησης της Τρ ικας; Είναι τ πρ λημα στ Κτηματ λ γι ή μήπως στις αρ ές πριν;

- Τι γίνεται με την ικ δ μική αμνηστία γιατί απέτυ ε;

- Τι έγινε με τ μέτρ της απ συρσης των τ υριστικών κλινών; Π υ μπλ καρε τ λ θέμα με απ τέλεσμα τα μισά και πλέ ν %εν δ εία να μετατραπ ύν παράν μα σε ικιστικές μ νάδες;

- Είναι τίτλ ς ιδι κτησίας άσιμ Κυ ερνητικ έγγρα& στ π ί π λίτης να μπ ρεί να ασί εται, ή τ εμ αδ ν τ υ π υ ανα&έρεται, εκτ ς απ &θαλμ &ανές λάθ ς, να αλλά ει απ τ ίδι τ Κτηματ λ γι π υ τ ν έκδωσε, α&ήν ντας %εκρέμαστ υς τ υς π λίτες π υ «αν ήτως» εμπιστεύτηκαν τ Κράτ ς;

- Πιστ π ιητικ τελικής έγκρισης π υ ωρίς τ υ δεν μπ ρεί να κατέ εται μ νάδα. Τι λάθ ς τερατώδ υς μ ρ&ής – Γιατί ι ένα πιστ π ιητικ ασ&άλειας της ικ δ μής;

- Θα &έρ υν ή ι ι Δημ τικ ί και άλλ ι άρ ντες π ινική ευθύνη για τα κακώς έ - ντα σε &θαλμ &ανείς λανθασμένες απ - &άσεις; ( πως ευθύνη συμ ύλων σε ιδιωτικές εταιρείες).

Τελειών ντας σας ανα&έρ υμε τι π λιτικ ς αρ ηγ ς κάνει εδώ και καιρ μαθήματα επί αρ ών της ικ ν μίας και ι επί αρ ών τ υ κ μματ ς. Μπρά τ υ. Εάν λ ιπ ν έ υμε την π ι τητα εκείνη των δημ - σι γρά&ων σε αυ%ητικ ύς αριθμ ύς (επαναλαμ άν υμε τ επίπεδ της μισθ δ σίας) τ τε θα εί αμε και π λύ καλύτερ μέλλ ν. Ίσως τ Κράτ ς π υ επιδ τεί τα π λιτικά κ μματα, να επιδ τεί και ένα π σ στ δημ - σι γρά&ων με απ δεδειγμένες γνώσεις και δραστηρι τητες, για να ενθαρρύν υμε τ υλά ιστ ν τ υς νέ υς δημ σι γρά& υς στην μελέτη θεμάτων (ένα είδ ς ρα εί υ αναγνώρισης τύπ υ Pulintzer με ρα εί αναγνώρισης 5.000 ευρώ/δημ σι γρά& ) έστω για 10 δημ σι γρά& υς ανά έτ ς, α& ύ ε%ετά εται η εργασία τ υς απ μάδα πανεπιστημιακών, για στην αντιμετώπιση των δια& ρων π λιτικών και άλλων θεμάτων.

Αυτά και π λλά άλλα.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.