¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ fair - value Ù˘ ÈÛÔÙÈÌ›·˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Σε ελεύθερη πτώση ρίσκεται τ ενιαί ν μισμα τις τελευταίες ε δ μάδες τ π ί είδη απ τα 1.39 τ υ περασμέν υ Μαΐ υ έ ει δι λισθήσει μέ ρι τα 1.26. Μια ελεύθερη πτώση π υ μετρά απώλειες πέραν τ υ 9% και μάλιστα ωρίς να παρ υσιάσει την παραμικρή σ αρή αντίσταση.

Μια κίνηση θα λέγαμε αναμεν μενη α& ύ η συνε ής ελτίωση της Αμερικάνικης ικ ν μίας απ την μία και η πλήρης κατάρρευση τ υ Ευρωπαϊκ ύ ν τ υ απ την άλλη έκριναν την πτώση τ υ Ευρώ κάτι παραπάνω απ σίγ υρη. Και αν δεν ήταν η επιμ νή και εμμ νή των Γερμανών να εμπ δίσ υν την πτώση τ υ ίσως η κίνηση αυτή να γιν ταν και π λύ πι νωρίς.

Η πτώση τ υ ενιαί υ ν μίσματ ς σ και να πληγώνει τ υς Γερμαν ύς είναι ευλ γία για τ ν Ευρωπαϊκ ν τ .

#υσιαστικά, η απ δυνάμωση τ υ ευρώ ισ δυναμεί με ενίσ υση των ικ ν μιών τ υ ν τ υ ι π ίες κατά άση είναι ε%αγωγικές ικ ν μίες με εμπ ρεύματα μως &θηνά και ανταγωνιστικά τα π ία είναι π λύ ευαίσθητα σε συναλλαγματικές ανισ ρρ πίες. Πράγμα &υσικά π υ δεν ισ ύει στην Γερμανία η π ία στην υσία ε%άγει κατά άση εμπ ρεύματα ειδικής κατηγ ρίας τα π ία δεν μπ ρ ύν να αντικατασταθ ύν απ άλλες αγ ρές εκτ ς έ αια και αν η ισ τιμία %ε&ύγει και ενισ υθεί σε επίπεδα ρεκ ρ.

Άρα στην υσία τ &θην Ευρώ ευν εί στ έπακρ τ ν Ευρωπαϊκ ν τ και δεν είναι τυ αία η έκθεση τ υ ΔΝΤ τ π ί επισημάνει πως για κάθε 5 σεντ π υ άνει τ Ευρώ δημι υργ ύνται 50,000 νέες θέσεις εργασίας στην Ευρω ώνη. Επίσης Ευρωπαϊκ ς ν τ ς π ί ς στην υσία είναι υπερ ρεωμέν ς και ρίσκεται σε κατάσταση απ πληθωρισμ ύ, μ ν ς υσιαστικ ς τρ π ς να αντιμετωπιστεί αυτ είναι η υπ τίμηση τ υ ν μίσματ ς.

Και εδώ δημι υργείται τ μέγα θέμα της απ κλισης τ υ ρρά και ν τ υ στην Ευρώπη. Υπ τίθεται τι τ ευρώ θα έ&ερνε σύγκλιση Β ρρά-Ν τ υ. Έ&ερε απ κλιση. Συνέ αλαν π λλ ί παράγ ντες και ένας απ τ υς σημαντικ τερ υς παράγ ντας ήταν η π λύ μεγάλη άν δ ς της ισ τιμίας τ υ ευρώ μετά τ 2003 η π ία ενισ ύθηκε μέ ρι και 50%.

Ενδεικτικά ανα&έρ υμε τι στ διάστημα 2000-2013, τ γερμανικ πλε νασμα απ τις ε%αγωγές πρ ς τις ώρες εκτ ς ευρω ώνης αυ%ήθηκε μεγαλ πρεπώς κατά 350%. Τ μεγαλύτερ τμήμα της εμπ ρίας αγαθών εκτ ς ευρω ώνης συνε ί ει να διεκπεραιώνεται σε δ λάρια. Τα πλε νάσματα δηγ ύν σε άν δ της συναλλαγματικής ισ τιμίας ευρώ-δ λαρί υ δι τι ι γερμανικές επι ειρήσεις μετατρέπ υν τα δ λαριακά έσ δα, πρ ερ μενα απ τις ε%αγωγές, σε ευρώ. Θέλ υν δηλαδή να π υλήσ υν δ λάρια και ν’ αγ ράσ υν ευρώ. Αυτ &υσικά ευν εί και την Γερμανία α& ύ σε αντίθεση με τ ν ν τ η Γερμανία δεν είναι υπερ ρεωμένη αλλά πλε νασματική και δεν υπ &έρει ύτε απ απ πληθωρισμ . Άρα ταν μια ώρα είναι πλε νασματική για να συγκρατήσει τ ν πληθωρισμ σε ανεκτά επίπεδα δεν ρειά εται &θην ν μισμα αλλά αντιθέτως ενισ υμέν ν μισμα. Αυτ ς είναι και ασικ ς λ γ ς π υ ι Γερμαν ί αντιτίθενται στ &θην Ευρώ.

Βε αίως υπάρ ει και δεύτερ ς λ γ ς ε%ίσ υ σημαντικ ς π υ δεν είναι άλλ ς απ τα δισεκατ μμύρια των τ %ικών as­sets π υ είναι κρυμμένα στ ν ισ λ γισμ της Deutche Bank και τα π ία απ τιμώνται σε Ευρώ αλλά αυτ είναι ένα άλλ κε&άλαι .

Βάση εκτιμήσεις ικ ν μικών αναλυτών τ fair value τ υ Γερμανικ ύ Ευρώ είναι γύρω στα 1.50. Την ίδια ώρα η δίκαιη τιμή τ υ κ ιν ύ ν μίσματ ς εντ πί εται στα 0.90 δ λάρια για την Ελλάδα, στα 1,05 δ λάρια για την Κύπρ και την Ιταλία, στα 1,10 δ λάρια για την Π ρτ γαλία, στα 1,16 δ λάρια για την Ισπανία, στα 1,20 δ λάρια για τη Γαλλία, στα 1,28 δ λάρια για τη Φινλανδία και στα 1,40 για την Αυστρία. <λα αυτά μας γά υν ένα μέσ ρ fair value γύρω στα 1.20 για τ ενιαί ν μισμα. Αν και ι Γερμαν ί αντιδρ ύν έντ να στην πρ σ&ατη πτώση τ υ Ευρώ πιστεύ υμε τι η π ιαδήπ τε αντίδραση τ υς θα παραμείνει σε επίπεδα λεκτικής αντιπαράθεσης με την ΕΚΤ εάν και ε& σ ν η ισ τιμία παραμένει πάνω απ τα 1.20. Σε περίπτωση μως π υ η ισ τιμία δι λισθήσει κάτω απ τα 1.20 η αντίδραση τ υς θα είναι άμεση και σε συνενν ηση πάντα και με την αμερικάνικη Fed θα υπάρ%ει μια συντ νισμένη έμμεση παρέμ αση στην ισ τιμία. Ας μην λησμ ν ύμε πως και η ίδια η Fed τ τελευταί πράγμα π υ θα ήθελε θα ήταν μια συνε μενη ενίσ υση τ υ δ λαρί υ σε επίπεδα π υ θα πλήγωνε τις δικές της ε%αγωγές. <πως έ υμε ανα&έρει και σε πι παλαι μας άρθρ η ισ τιμία Ευρώ – Δ λαρί υ απ τ 2008 π υ %έσπασε η ρηματ πιστωτική κρίση στις ΗΠΑ κινείται σε ένα στεν εύρ ς 1.20 – 1.40, με σημεί ισ ρρ πίας τ 1.30. <σ η ισ τιμία διατηρείται σε αυτ τ εύρ ς ι δύ υπερδυνάμεις π υ την ελέγ υν, ΗΠΑ και Γερμανία την θεωρ ύν ελεγ μενη. <π τε μως η ισ τιμία πλησιά ει να γει εκτ ς τ υ εύρ ς αυτ ύ με έμμεσ τρ π παρεμ αίν υν για να την επανα&έρ υν στα δικά τ υς επιθυμητά επίπεδα. Βε αίως αυτ δεν μπ ρεί να συνε ιστεί επ’ α ριστ και σε κάπ ια στιγμή θα σταματήσει. Θα ήταν σίγ υρα ευλ γία για την ταλαιπωρημένη Ευρω ώνη η ισ τιμία να υπ ωρήσει κάτω και απ τ 1.00 ακ μη. <σ μως ΗΠΑ και Γερμανία δεν είναι σίγ υρες για την απε%άρτηση της δικής τ υς ικ ν μίας απ την ισ τιμία η π ιαδήπ τε πτώση τ υ Ευρώ πέραν τ υ 1.20 θεωρείται π λύ δύσκ λη, ίσως και αδύνατη. Ειδικά η Αμερικάνικη Fed σε καμία περίπτωση τα τελευταία 7 ρ νια δεν μας έ ει πείσει πως τ «strong dol­lar» είναι μέσα στην ικ ν μική της agenda.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.