ΔΔÔÔ Â¢ÚÚÒÒ ˘ ÛÛ ÙÙˆÙÙÈÈÎ΋‹  ˆ ÔÔÚÚ››·  ·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τ ευρωπαϊκ ν μισμα συνέ ισε και θες την πτωτική τ υ π ρεία έναντι τ υ αμερικανικ ύ δ λαρί υ καθώς τύγ ανε διαπραγμάτευσης στ 1,26.

Η απ κλίν υσα πρ πτική της ν μισματικής π λιτικής της ΕΚΤ και της 3μ σπ νδιακής Τραπέ(ης των ΗΠΑ έ ει ως απ τέλεσμα τ ευρωπαϊκ ν μισμα να δέ εται σημαντικές πιέσεις. Επίσης, αρνητικά επηρεά(ει την ισ τιμία ευρώ/δ λάρι η διεύρυνση τ υ επιτ κιακ ύ πλε νεκτήματ ς τ υ δ λαρί υ έναντι τ υ ευρώ α+ ύ η δια+ ρά απ δ - σεων 2ετών κρατικών μ λ γων Γερμανίας – ΗΠΑ υπ ώρησε σε αμηλ (-65 μ.*.) απ τ ν Απρίλι τ υ 2007. 3 δείκτης ικ ν μικής εμπιστ σύνης στην Ευρω(ώνη υπ ώρησε τ Σεπτέμ*ρι σε αμηλ 99,9 (Αύγ υστ ς, 100,6) απ τ Ν έμ*ρι τ υ 2013 ενώ ι λιανικές πωλήσεις στην Γερμανία κατέγραψαν σε μηνιαία *άση τ ν Αύγ υστ τη μεγαλύτερη αύ ηση 2,5% απ τ ν Ι ύνι τ υ 2011.

Στην Ευρω(ώνη τα δάνεια πρ ς επι ειρήσεις παρ υσίασαν τ ν Αύγ υστ ετήσια υπ ώρηση της τά εως τ υ 2,2% (Ι ύλι ς: -2,4%) και τα δάνεια πρ ς ν ικ κυριά εμ+άνισαν ετήσια μείωση κατά 0,4% (Ι ύλι ς: -0,5%). Επίσης, δείκτης πρ σ+ ράς ρήματ ς M3 ενισ ύθηκε σε ετήσια *άση τ ν Αύγ υστ κατά 2% (εκτίμηση: 1,9%) καταγρά+ ντας υψηλ απ τ Σεπτέμ*ρι τ υ 2013. Μέλ ς της ΕΚΤ (Coene) ανέ+ερε τι η Κεντρική Τράπε(α είναι πρ ετ ιμασμένη να πρ - *εί σε πρ σθετα μέτρα επεκτατικής ν μισματικής π λιτικής εάν κριθεί αναγκαί .

Θετικ αντίκτυπ έ ει για τ δ λάρι η εκτίμηση τι τα μακρ ικ ν μικά στ ι εία στις ΗΠΑ συνηγ ρ ύν υπέρ της αύ ησης τ υ επιτ κί υ ανα+ ράς της Fed, νωρίτερα τ υ αναμεν μέν υ. 3ι αιτήσεις για επιδ ματα ανεργίας στις ΗΠΑ διαμ ρ+ώθηκαν την ε*δ μάδα έως 20 Σεπτεμ*ρί υ στις 293.000 (εκτίμηση: 296.000) απ 281.000 την πρ ηγ ύμενη ε*δ μάδα. 3 Πρ εδρ ς της Fed Chicago (Evans) επισήμανε τι η πρ σ+ατη ισ υρ π ίηση τ υ δ λαρί υ θα μπ - ρ ύσε να καταστήσει δυσκ λ τερη την άν δ τ υ πληθωρισμ ύ στις ΗΠΑ πρ ς τ στ τ υ 2%. Επίσης ανέ+ερε τι η 3μ σπ νδιακή Τράπε(α των ΗΠΑ θα ε ετάσει τ ν πιθαν αντίκτυπ στις ε αγωγές και την ικ ν μική ανάπτυ η των ΗΠΑ, λ γω της ισ υρ π ίησης τ υ δ λαρί υ.

3ι επικείμενες πωλήσεις κατ ικιών στις ΗΠΑ κατέγραψαν σε μηνιαία *άση τ ν Αύγ υστ μείωση κατά 1% (εκτίμηση: -0,5%) και σε ετήσια *άση υπ ώρησαν κατά 4,1% (εκτίμηση: -1,4%). Σύμ+ωνα με την τελική μέτρηση, τ ΑΕΠ στις ΗΠΑ κατέγραψε στ *’ τρίμην τη μεγαλύτερη ετησι π ιημένη τριμηνιαία αύ ηση (4,6%, α’ τρίμην : -2,1%) απ τ δ’ τρίμην τ υ 2011. Στην αύ ηση τ υ ΑΕΠ, θετική

συνεισ+ ρά εί αν η πρ σωπική κατανάλωση (1,75%), ι ιδιωτικές επενδύσεις (2,87%) και ι κρατικές δαπάνες (0,31%). Αντίθετα, αρνητικ αντίκτυπ της τά εως τ υ 0,34% εί αν ι καθαρές ε αγωγές.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.